Landstingslov nr. 8 af 13. maj 1993 om ændring af landstingslov om fåreavl.

 

§ 1.

I landstingslov nr. l af 21. april 1988 om fåreavl foretages følgende ændringer:

 

1. § 3, stk. 3. affattes således:
"Stk. 3. Den under Hjemmestyret hørende faglige konsulenttjeneste er sekretariat for de kommunale tilsynsudvalg."

2. § 5 affattes således:
"§ 5. Efter indstilling fra Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut og tilladelse fra Landbrugsministeriet, hvad angår de dyresundhedsmæssige aspekter, kan Landsstyret give tilladelse til indførsel af levende får og sæd fra får."

3. § 6 ophæves.

4. § 7 affattes således:
"§ 7. Landsstyret fastsætter nærmere regler for at undgå misrøgt af får og heste, for kvalifikationskravene til nye fåreavlere, for forholdet mellem får og vegetation, for dyrkning af arealer, for stalde og for læ- og foderpladser."

5. § 9 ophæves.

6. § 10 affattes således:
"§ 10. Landsstyret fastsætter nærmere regler for tilskud til fåreavlererhvervet og de hertil knyttede institutioner.
Stk. 2. Tilsagn om støtte efter stk. l gives indenfor beløbsrammerne fastsat på finansloven.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler og vilkår for tildeling af støtte efter stk. 1."

7. Efter §10 indsættes som § 10 a:
"§ 10a. Kommunerne kan yde tilskud til fåreavlererhvervet og de hertil knyttede institutioner.
Stk. 2. Tilskud kan alene ydes efter aftale med landsstyret."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen