Landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret m.v. samt pension til tidligere medlemmer af Landsrådet, Landstinget, Landsstyret m.v.

 

Kapitel 1.
Aflønning af medlemmer, der ikke samtidig er valgt til landstingsformand, landsstyreformand eller landsstyremedlem.


Vederlag

§ 1. For varetagelse af hverv som landstingsmedlem ydes der til medlemmer af Landstinget, årligt vederlag med et beløb af samme størrelse som årslønnen for en tjenestemand i lønramme 31, skalatrin 44.
Stk. 2. Der ydes stedtillæg efter samme regler og med beløb som for tjenestemænd til medlemmer fra bygder og yderdistrikter m.v. samt fra fåreholdersteder.
Stk. 3. Til dækning af landstingsmedlemmernes udgifter i forbindelse med hvervet ydes et ikke-pensionsgivende omkostningstillæg, som ikke omfattes af den skattepligtige indkomst. Tillægget udgør for 1993 kr 49.740,-.
Stk. 4. Størrelsen af det i stk. 3 nævnte tillæg fastsættes årligt på finansloven.
Stk. 5. De i stk. 1-3 nævnte vederlag og tillæg udbetales månedsvist forud.
Stk. 6. Der ydes ikke herudover medlemmerne særskilt honorar, diæt eller andet vederlag for deltagelse i møder m.v. Dog ydes der til medlemmerne af finansudvalget et særskilt vederlag på kr. 38.700 i årligt grundbeløb pr. 1.4.1991. Beløbet reguleres som særligt tillæg. Vederlaget udbetales månedsvist forud. Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor medlemskabet af finansudvalget ophører.

§ 2. Et landstingsmedlem oppebærer vederlag fra den 1. i den måned, hvor godkendelse af hans valg finder sted. Hvis han er indtrådt i anledning af et andet medlems død eller endelige udtræden af Landstinget, oppebæres vederlag fra den 1. i den måned, hvor dødsfaldet eller den endelige udtræden fandt sted. Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor medlemskab af Landstinget ophører.
Stk. 2. Et medlem, som efter ansøgning er bevilget orlov, oppebærer ikke vederlag i orlovsperioden.
Stk. 3. Orlovsperioden nedrundet til hele måneder, fratrækkes ved beregning af efterløns- og pensionsanciennitetsoptjening.

 

Dækning af udgifter

§ 3. Under rejser og ophold uden for hjemmet i forbindelse med varetagelsen af hvervet som landstingsmedlem ydes der landstingsmedlemmerne fri rejse, logi samt dagpenge efter de for tjenestemænd gældende regler.
Stk. 2. Et landstingsmedlem har ret til een gang i hver valgperiode at foretage en orienteringsrejse i Grønland. Udgifter afholdes efter stk. 1.
Stk. 3. De i stk. l og 2 nævnte ydelser kan efter landstingsmedlemmets attestation udbetales af kommunerne med efterfølgende mellemregning til Landskassen. Alle andre udgifter er Landskassen uvedkommende.
Stk. 4. I perioden mellem et landstingsvalgs udskrivelse og valgets godkendelse i Landstinget kan landstingsmedlemmers rejse ikke betales af Landskassen, medmindre der er tale om rejser til uopsættelige udvalgs-
møder.

§ 4. Inden for hver periode af 4 år regnet fra 1. januar 1990 kan der 2 gange til et landstingsmedlems ægtefælle ydes fri rejse til Nuuk for ledsagelse i forbindelse med landstingssamling.
Stk. 2. Landstings- og landsstyreformanden kan under særlige omstændigheder medtage ægtefællen som ledsager på rejser, som indgår i landstings- og landsstyreformandens udøvelse af sit hverv.
Stk. 3. Der ydes frit logi og dagpenge også til den ledsagende ægtefælle.
Stk. 4. Med ægteskab sidestilles l års samliv på fælles folkeregisteradresse.

 

Suppleanter

§ 5. Landstingsmedlemmernes suppleanter oppebærer for hver dag, hvor de træder i landstingsmedlemmets sted, 1/365 af de i § l stk. l og 3 nævnte ydelser. Under rejser og ophold uden for hjemmet i forbindelse med varetagelsen af hvervet som landstingsmedlem ydes der fri rejse, logi samt dagpenge efter de for tjenestemænd gældende regler.

 

Kapitel 2.
Aflønning af landstingsformanden, landsstyreforemanden og landsstyremedlemmerne

§ 6. Til landstingsformanden, landsstyreformanden og landsstyremedlemmer ydes vederlag svarende til lønnen for en tjenestemand i lønramme 39, skalatrin 52, eksklusive generelt tillæg.
Stk. 2. Til landsstyremedlemmer, som ikke er landstingsmedlemmer, ydes et tillæg, svarende til det i § l stk. l omhandlede vederlag for landstingsmedlemmer.
Stk. 3. Landstingsformanden, landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne oppebærer vederlag fra den 1. i den måned, de er valgt og indtil udgangen af den måned, hvor hvervet ophører. Vederlagene udbetales månedsvist forud.
Stk. 4. Der ydes ikke omkostnings- og stedtillæg til landstingsformanden og landsstyremedlemmer.
Stk. 5. Landstingsformanden og landsstyreformanden har fri bolig. For de øvrige landsstyremedlemmer stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales husleje efter de almindelige regler.
Stk. 6. Landstingsformanden og landsstyreformanden skal fraflytte den fri bolig i forbindelse med ophør af hvervet som henholdsvis landstingsformand og landsstyreformand. Boliger, der er stillet til rådighed for de øvrige landsstyremedlemmer skal fraflyttes i forbindelse med ophør af landsstyremedlemshvervet og senest i forbindelse med ophør af eftervederlagsperioden.

§ 7. Landstingsformanden, landsstyreformanden samt de enkelte landsstyremedlemmer er berettiget til at afholde repræsentationsudgifter for Landskassens regning.
Stk. 2. Størrelsen af de enkelte repræsentationskonti fastsættes årligt på finansloven.

§ 8. Landstingsformandens, landsstyreformandens og landsstyremedlemmernes rejser i egenskab af henholdsvis landstingsformand, landsstyreformand og landsstyremedlemmer betales af Landskassen.
Stk. 2. Kost og logi dækkes, såfremt der ikke er truffet anden aftale, efter regning med efterfølgende afregning med Landskassen. Det kan vælges i stedet at rejse efter de for tjenestemænd gældende dagpengeregler. Et valg mellem at rejse efter regning eller efter dagpenge er gældende for valgperioden.

§ 9. Besidder landstingsformanden ved sin tiltræden hverv i offentlige eller private virksomheders, foretagenders eller institutioners tjeneste, vil disse være at fratræde. Såfremt varetagelsen af sådanne hverv efter landstingsformandens skøn ikke kan berede vanskeligheder i udførelsen af embedet, og ønsker landstingsformanden at bevare nogle af disse, skal landstingsfor-
manden straks give det af landstinget nedsatte udvalg til valgs prøvelse meddelelse herom. Udvalget kan inden forløbet af 3 uger efter meddelelsens modtagelse nægte landstingsformanden tilladelse til at bevare sådanne hverv. Efter forløbet af dette tidsrum meddeler landstings formanden tinget, hvilke hverv landstingsformanden har tilladelse til at varetage.
Stk. 2. Besidder et landsstyremedlem ved sin tiltræden hverv af den i stk l omhandlede art, vil disse være at fratræde. Dog kan landsstyremedlemmet med foreløbig tilladelse af landsstyreformanden bevare sådanne hverv, hvis varetagelse efter landsstyreformandens skøn ikke kan berede vanskeligheder i udførelsen af landsstyremedlemmets embedspligt som landsstyremedlem eller i landsstyremedlemmets forhold til de forskellige hjemmestyreforvaltninger og -virksomheder. Landsstyreformanden skal i så fald straks sende meddelelse herom til udvalget til valgs prøvelse. Udvalget kan inden forløbet af 3 uger efter meddelelsens modtagelse nægte vedkommende landsstyremedlem tilladelse til at bevare sådanne hverv. Efter udløbet af dette tidsrum meddeler landsstyreformanden til landstingsformanden hvilke hverv, det pågældende landsstyremedlem har tilladelse til at varetage.
Stk. 3. Besidder landsstyreformanden ved sin tiltræden hverv af den i stk. l omhandlede art, skal meddelelse til udvalget til valgs prøvelse finde sted derom, hvis landsstyreformanden ønsker at bevare nogle af disse, hvorefter der forholdes i   overensstemmelse med stk. 2.
Stk. 4. Landstingsformanden, landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne må ikke, medens de varetager disse hverv, påtage sig nyt hverv af det i stk. l nævnte art, medmindre udvalget til valgs prøvelse giver tilladelse hertil.

 

Kapitel 3
Eftervederlag

§ 10. Ved fratræden fra hvervet som landstings- eller landsstyremedlem ydes eftervederlag med et beløb svarende til den pågældendes sidste månedsindtægt efter § l, stk. l eller § 6, stk. 1.
Stk. 2. Eftervederlag ydes i l ½ måned for hvert påbegyndt funktionsår den pågældende sammenlagt har haft.
Stk. 3. Ved fratræden fra hvervet som landsstyremedlem ydes eftervederlag for funktionstiden som landsstyremedlem.
Stk. 4. Ved fratræden fra hvervet som landstingsmedlem ydes eftervederlag for funktionsperioden som landstings- og landsrådsmedlem.
Stk. 5. Eftervederlag ydes for mindst tre måneder og højst 12 måneder og udbetales månedsvist forud.
Stk. 6. Når eftervederlag har været udbetalt afkortes eftervederlagsancienniteten for det pågældende hverv. Hvis der er udbetalt maksimalt eftervederlag, nulstilles eftervederlagsancienniteten for det pågældende hverv.
Stk. 7. Landstingsformanden oppebærer eftervederlag efter samme regler som landsstyremedlemmer. Der kan ikke samtidig udbetales eftervederlag og vederlag for hvervene som landstingsformand og landsstyremedlem, og der kan kun udbetales ét eftervederlag for de 2 hverv. Eftervederlagsancienniteten beregnes på grundlag af den samlede funktionstid i hvervene.

§ 11. Ægtefællen efter landstingsformanden, landsstyreformanden, et landsstyremedlem eller et landstingsmedlem, der ved sin død fungerede som sådan, eller som ved sin død oppebar eftervederlag fra hvervet er, medmindre ægteskabet var opløst ved skilsmisse, i den resterende del af eftervederlagsperioden, dog højst i 3 måneder efter ægtefællens død berettiget til at modtage eftervederlagsbeløbet.
Stk. 2. Hvis den eftervederlagsberettigede ikke efterlader sig ægtefælle, eller hvis den efterladte ægtefælle dør inden udløbet af de 3 måneder, i hvilke den pågældende er berettiget til at oppebære eftervederlag, indtræder efterladte børn under 18 år i retten til eftervederlag, forudsat disse ved den eftervederlagsberettigedes død var undergivet hans forældremyndighed.

 

Kapitel 4
Ikke-landstingsmedlemmers deltagelse i nævn, råd, udvalg, bestyrelser og lignende

§ 12. Til ikke-landstingsmedlemmer, som af landstinget er udpeget til de af Landstinget nedsatte udvalg og repræsentationer m.v., ydes for hver dag vederlag svarende til 1/365 af de i § l stk. l nævnte vederlag. Endvidere ydes dagpenge ved mødedeltagelse uden for hjemstedet efter de for tjenestemænd gældende regler.
Stk. 2. Til ikke-landstingsmedlemmer, som udpeges til at udøve hverv på Hjemmestyrets vegne ydes for hver dag vederlag svarende til 1/365 af de i § l stk. l nævnte vederlag.
Stk. 3. Landsstyret kan, såfremt finansudvalget godkender det, yde vederlag til ikke-landstingsmedlemmer, som udpeges til særligt byrdefulde formandshverv i udvalg og repræsentationer nedsat af landstinget eller Landsstyret. Vederlaget fastsættes for l år ad gangen i forbindelse med finanslovens vedtagelse. Vederlaget udbetales månedsvist forud. Udbetalingen af vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor formandshvervet ophører eller i øvrigt hvis Landsstyret beslutter, at det skal bortfalde.

 

Kapitel 5.
Pension

§ 13. Til tidligere medlemmer af Landsrådet, Landsstyret og Landstinget, samt til disses ægtefæller ydes  pension efter de i denne landstingslov fastsatte regler.

§ 14. Pensionsretten er betinget af, at den pågældende har bestridt hvervet som landsstyremedlem i én eller flere perioder, som sammenlagt udgør mindst l år, eller at den pågældende har bestridt hvervet som landstingsmedlem i een eller flere perioder, som sammenlagt udgør mindst l år.
Stk. 2. Pensionen ydes fra udløbet af den måned for hvilken, der er udbetalt vederlag eller eftervederlag for hvervet, såfremt den pågældende på dette tidspunkt er blevet 60 år, og ellers fra den 1. dag i måneden efter at denne alder opnås.
Stk. 3. Et pensioneret medlem som påny indtræder i det hverv, fra hvilket pågældende oppebærer pension, oppebærer ikke pension i den periode, for hvilken der udbetales vederlag eller eftervederlag.

§ 15. Pensionen udbetales på baggrund af det sidst udbetalte pensionsberettigede vederlag og reguleres efter de for tjenestemænd gældende regler.

§ 16. Egenpensionen for landstingsmedlemmer udgør for hvert påbegyndt funktionsår 1/20 af den højeste pension som kan opnås ved pensionering fra en tjenestemandsstilling i lønramme 31, skalatrin 44. Højeste pension opnås efter 20 års funktionstid.

§ 17. Egenpensionen for landstings formanden, landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne udgør for hvert påbegyndt funktionsår 1/20 af den højeste pension som kan opnås ved pensionering fra en tjenestemandsstilling i lønramme 39, skalatrin 52. Højeste pension opnås efter 20 års funktionstid.

§ 18. Er en person berettiget til at modtage pension fra begge hverv, kan den samlede pensionsudbetaling højest udgøre den højest mulige pension efter § 18.
Stk. 2. Såfremt en person, der oppebærer pension i henhold til denne Landstingslov, også er berettiget til løn eller pension fra anden offentlig stilling, reduceres pensionen efter denne Landstingslov således at løn og pension tilsammen højst kan udgøre et beløb svarende til den pensionsydelse efter denne Landstingslov, som vedkommende ved opnåelse af højeste anciennitet fra det pensionsberettigede hverv kan oppebære.

§ 19. Ægtefælle- og børnepension ydes efter de for tjenestemænd gældende regler.

 

Kapitel 6
Attestation af udgifter

§ 20. Landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser om afregning og attestation af de i §§ 3,7 og 8 omhandlede ydelser.

 

Kapitel 7
Ikrafttræden m.v.

§ 21. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.
Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingslov nr. l af 27. februar 1986 om vederlag mv. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v. og Landstingslov nr. 4 af 9. juni 1986 om pension til tidligere medlemmer af Grønlands Landsråd, Grønlands Landsstyre og Grønlands Landsting m.v.
Stk. 3. Aktuelle ydelser og eksisterende rettigheder efter Landstingslov nr. 3 af 16. maj 1979 om pensionsordning for tidligere langvarige medlemmer af Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting ("Hædersgaveloven") og Landstingslov nr. 7 af 14. juli 1982 om pension til tidligere medlemmer af landsstyret mv. udbetales dog i samme omfang og efter samme regler som hidtil, indtil rettigheder efter disse bestemmelser ophører.
Stk. 4. Reglen i § 14 finder kun anvendelse for medlemmer af nævn, råd, bestyrelser m.v., valgt eller udpeget efter 1. januar 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist