Landstingslov nr. 15 af 28. oktober 1993 om ændring af Landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB).

 

§ 1.

I Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB) foretages følgende ændringer:

 

1. I § l, stk. 2, nr. 4) in fine ændres "." til ", og".

2. I § l, stk. 2, indsættes som nyt 5):
"5) arbejdsgivere med bevilling til hyrevognskørsel."

3. § l, stk. 3, affattes således:
"Stk. 3. Undtagelsen efter stk. 2, nr. 3, 4 og 5 omfatter kun den del af lønindkomsten, der hidrører fra arbejde i henhold til kontrakterne, fra landbrug, jagt, fangst eller fiskeri og fra hyrevognskørsel."

4. § 2, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Arbejdsgivere bidrager til finansiering af erhvervsuddannelsens efter- og videreuddannelseskurser for faglært og ufaglært arbejdskraft, herunder til nødvendig omskoling af arbejdsledige. Formålet er at mindske og udjævne kursusudgifterne for de enkelte arbejdsgivere og at give arbejdsledige mulighed for at følge erhvervsuddannelsens kurser."

5. I § 3 indsættes som nyt stk. 4:
"Stk. 4. Fra arbejdsgivere, der ændrer juridisk status, fastsættes bidraget på baggrund af lønudbetalingen i den hidtidige form 2 år før, jfr. iøvrigt stk 1."

 

§ 2.

Denne Landstingslov træder i kraft den 1. januar 1994
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen