Landstingslov nr. 17 af 28. oktober 1993 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 21 af 30. oktober 1992, foretages følgende ændringer:

 

1. I § l, stk. l indsættes som nyt 8a):
"8a) i Grønland hjemmehørende pensionskasser,"

2. I § 17 indsættes som nyt stk. 3:
"Stk. 3. Såfremt den årlige løbende ydelse ikke overstiger kr. 1.200, kan ydelserne fra pensionsordninger, som nævnt i stk. l, nr. 4, 2. pkt. udbetales som en engangssum."

3. I § 20 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. Pensionskasser, som er nævnt i § l, stk. l, nr. 8a) kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretage fradrag for hensættelser til dækning af forpligtelserne overfor medlemmerne."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1994, og har virkning fra indkomståret 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen