Landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger.

I henhold til Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes herved følgende:

 

Kapitel 1.
Forordningens formål

§ 1. Det er forordningens formål at regulere forholdet mellem lejere og udlejere af boliger.

 

Kapitel 2.
Anvendelsesområde

§ 2. Forordningen gælder for leje, herunder fremleje, af hus og husrum til beboelse i følgende tilfælde:
1) Lejemål i ejendomme ejet af hjemmestyret eller kommunerne.
2) Lejemål i ejendomme ejet af private.
3) Lejemål i boliger, der stilles til rådighed som led i et ansættelsesforhold, medmindre det særskilt fremgår af forordningens bestemmelser, at disse ikke finder anvendelse, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Lejemål, der er nævnt i stk. l, er omfattet af forordningen, uanset om lejen betales med andet end penge, og uanset om lejligheden delvis udlejes til andet end beboelse.
Stk. 3. Forordningen gælder ikke for lejeforhold, der reguleres ved særlig lovgivning.
Stk. 4. Forordningen gælder ikke for aftaler mellem et hotel, sømandshjem, gæstehjem eller lignende og dets gæster.

 

Kapitel 3.
Lejeaftalen

§ 3. Lejemål i boliger ejet af hjemmestyret eller kommunerne indgås på trykte formularer affattet på grønlandsk og dansk og autoriseret af landsstyret.
Stk. 2. I andre lejemål kan lejer kræve, at lejeaftalen indgås på en af landsstyret autoriseret formular.
Stk. 3. Bestemmelser, der tilføjes den trykte tekst i en autoriseret formular, skal være affattet på et sprog, som både lejer og udlejer forstår.
Stk. 4. Bestemmelser i en skriftlig lejeaftale, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i forordningen, skal fremhæves for at være gyldige.
Stk. 5. Uanset hvad der skriftligt eller mundtligt aftales mellem lejer og udlejer, gælder de regler i forordningen, der er ufravigelige.
Stk. 6. Stk. 1-5 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

 

Kapitel 4.
Anvisning af boliger

§ 4. Ledige boliger i ejendomme ejet af hjemmestyret eller kommunerne skal anvises til boligsøgende, der er optaget på en venteliste.
Stk. 2. Forud for den i stk. l nævnte venteliste anvises dog i nævnte rækkefølge:
1) Personaleboliger til institutioner, der har bolignumre i den fælles personaleboligpulje, jf. stk. 3.
2) Boliger til kommunerne til løsning af påtrængende boligsociale opgaver, jf. stk. 4-5.
3) Boliger til opfyldelse af hjemmestyrets eller kommunernes genhusningsbehov i forbindelse med renovering, jf. stk. 6.
Stk. 3. Den fælles personaleboligpulje fordeles i hver kommune med et antal bolignumre, der fastsættes af landsstyret.
Stk. 4. Kommunerne har efter kommunalbestyrelsens bestemmelse anvisningsret til indtil hver fjerde ledigblevne bolig til løsning af boligsociale opgaver. Kommunen betaler husleje og andre med boligen forbundne ydelser fra det tidspunkt, fra hvilket boligen er til rådighed for kommunen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for lejerens opfyldelse af lejeaftalen, hvis lejeren modtager sociale ydelser efter den sociale lovgivning.
Stk. 5. Udlejer kan desuden indgå aftale med kommunalbestyrelsen om at stille ledige boliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Reglerne i stk. 4 om kommunens betaling for husleje og andre med boligen forbundne ydelser m.v. finder tilsvarende anvendelse ved anvisninger, der sker efter aftale i henhold til 1. punktum.
Stk. 6. Anviste erstatningsboliger i forbindelse med renoveringer skal tilstræbes at være af passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og udstyr, og med en boligudgift tilsvarende den fraflyttede bolig.
Stk. 7. Nærmere regler for anvisning og udlejning af hjemmestyrets og kommunernes boliger, herunder for opkrævning af gebyrer for optagelse på venteliste og for anvisning af boliger til opfyldelse af ansøgninger om ønskeflytninger, fastsættes af landsstyret.

 

Kapitel 5.
Depositum

§ 5. Inden lejemålet indgås, skal lejeren i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme indbetale et depositum til udlejeren svarende til 3 måneders husleje, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Såfremt lejeren ved lejemålets indgåelse ikke kan indbetale depositum, kan lejeren med udlejeren aftale en individuel afdragsordning. Depositum kan dog maksimalt afdrages i indtil 12 måneder i lige store månedlige rater.
Stk. 3. Overholdes en afdragsordning ikke af lejeren, betragtes dette som misligholdelse af lejekontrakten svarende til, at leje ikke bliver betalt til tiden, jf. § 22.
Stk. 4. Udlejeren kan i forbindelse med fraflytning anvende depositum til dækning af lejerens forpligtelser i henhold til lejekontrakten, herunder lejerens andel af udgifterne til istandsættelse, jf. § 34.
Stk. 5. Nærmere regler om depositum fastsættes af landsstyret.

§ 6. I privat boligudlejning må depositum, indskud og forudbetalt leje ikke overstige et beløb svarende til 6 måneders leje.

 

Kapitel 6.
Beboerdemokrati

§ 7. Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme, dog ikke enfamilie- og dobbelthuse, skal opdeles i afdelinger med selvstændig økonomi og med en af lejerne valgt bestyrelse.
Stk. 2. Beboerne i den enkelte afdeling har ret til medindflydelse på afdelingens drift efter reglerne i §§ 8 og 10, såfremt boligtagerne i afdelingen på et afdelingsmøde vælger en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse.
Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt påser, at der er god orden i afdelingen.
Stk. 4. Nærmere regler om valg af afdelingsbestyrelse og dennes virksomhed fastsættes af landsstyret.

§ 8. For hver afdeling udarbejdes et driftsbudget, jf. § 10, der skal forelægges afdelingsbestyrelsen til godkendelse, inden det endeligt godkendes af udlejer.
Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte driftsbudget træffe beslutning om:
1) hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser udlejer skal lade udføre i afdelingen,
2) driften og brugen af fælleslokaler i afdelingen og
3) etablering af fritidsaktiviteter og lignende i afdelingen.
Stk. 3. Årsregnskab for en afdeling skal af afdelingsbestyrelsen forelægges for afdelingen til godkendelse, inden det endeligt godkendes af udlejer.

§ 9. I privatejede boligkvarterer eller i private ejendomme med mindst 6 beboelseslejligheder, der ejes af samme ejer, og som har fælles opvarmning, vaskeri, selskabsrum, beboerhus eller andre fælles faciliteter, har lejerne ret til at vælge beboerrepræsentanter.
Stk. 2. Beboerrepræsentanterne vælges på et beboermøde, hvor mindst en ottendedel af lejemålene, dog mindst 3, er repræsenteret. En lejer kan give møde med fuldmagt, når lejerens fravær skyldes sygdom, bortrejse eller arbejdsmæssige forhold.
Stk. 3. På beboermødet træffer lejerne afgørelse om antallet af beboerrepræsentanter. Afgørelse træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende lejere. Antallet af beboerrepræsentanter skal være mindst 3 og højst 5. Valgbar som beboerrepræsentant er enhver myndig person, der bor i en beboelseslejlighed i de ejendomme, hvis lejere ønsker repræsentation overfor udlejeren, uanset om vedkommende er optaget på lejekontrakten. Valgperioden er l år.
Stk. 4. Beboerrepræsentanterne har ret til at drøfte alle spørgsmål af betydning for ejendommens drift med udlejeren, og de har ret til at få udleveret driftsregnskaber og til at foreslå forbedringer, når der sam- tidig anvises mulighed for finansiering af de driftsudgifter, der følger af gennemførelsen af forbedringen.
Stk. 5. Beboerne kan på et beboermøde vedtage en husorden, der skal være gældende, medmindre udlejeren har vægtige grunde til at modsætte sig dette.
Stk. 6. En lejer kan ikke opsiges efter § 30, stk. l, nr. l, sålænge pågældende er beboerrepræsentant.
Stk. 7. Nærmere regler om beboerrepræsentation fastsættes af landsstyret.
Stk. 8. Reglerne i stk. 1-6 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

 

Kapitel 7.
Lejeberegning

§ 10. I hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme skal den samlede leje for en afdelings boliger til enhver tid være fastsat således, at den giver afdelingen mulighed for af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser.
Stk. 2. Lejen fastsættes årligt på grundlag af et driftsbudget for den enkelte afdeling for det kommende år. Lejeforhøjelser, der måtte være nødvendige til opfyldelse af kravet i stk. l, kan gennemføres med 3 måneders varsel.
Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at der i afdelingen skal udføres rimelige forbedrings- og moderniseringsarbejder, såfremt afdelingsbestyrelsen samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse. Afdelingsbestyrelsens beslutning skal godkendes på et afdelingsmøde.
Stk. 4. Nærmere regler om lejeberegning fastsættes af landsstyret.

§ 11. Lejen i ejendomme ejet af private må ikke overstige de nødvendige driftsudgifter, jf. stk. 2, samt et afkast af den investerede kapital, jf. stk. 3-5.
Stk. 2. De nødvendige driftsudgifter omfatter dokumenterede udgifter til bl.a. el, vand, renholdelse, administration og forsikring samt udgifter til vedligeholdelse og henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer i det omfang, det er rimeligt under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.
Stk. 3. Kapitalafkastet må uanset ejendommens prioritering højst udgøre et beløb, der svarer til ydelsen på nominelt forrentede realkreditlån optaget til finansiering af dokumenterede byggeomkostninger, herunder finansieringsomkostninger, ved ejendommens opførelse med et tillæg, som nævnt i stk. 4.
Stk. 4. Til beløbet efter stk. 3 kan lægges en forrentning, svarende til den af Københavns Fondsbørs offentliggjorte maksimumsrente på finansieringstidspunktet, af den resterende del af de i stk. 3 nævnte omkostninger. Dette beløb reguleres hvert år 1. januar i takt med stigninger og fald i den fastsatte maksimumsrente pr. den foregående 1. juli.
Stk. 5. For ejendomme taget i brug før 1. januar 1990 kan udlejeren i stedet for et kapitalafkast beregnet efter stk. 3 og 4 beregne et beløb, der højst må udgøre maksimumsrenten efter stk. 4 af ejendommens værdi. Ejendommens værdi fastsættes efter de regler, der anvendes ved vurdering af boligstøttehuse, idet der dog ses bort fra forbedringer, som udlejer har fået lejeforhøjelse for.
Stk. 6. Leje og lejeforhøjelse fordeles på boligerne efter areal. Landsstyret fastsætter regler om beregning af arealet.
Stk. 7. Krav om lejeforhøjelse kan fremsættes l gang årligt, og kravet skal fremsættes samtidigt overfor samtlige lejere af beboelseslejligheder i ejendommen.
Stk. 8. Lejeforhøjelse kan gennemføres med 3 måneders varsel. Kravet skal fremsættes skriftligt og indeholde en angivelse af forhøjelsens størrelse samt oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse. Opfylder kravet ikke disse betingelser, er det ugyldigt.
Stk. 9. Vil lejeren ikke godkende kravet, skal han fremsætte skriftlig indsigelse inden 6 uger efter, at kravet er kommet frem til ham, og lejeren skal angive, på hvilke punkter kravet ikke kan godkendes. Udlejer skal da inden yderligere 6 uger anlægge sag ved retten, hvis han ønsker at fastholde kravet om lejeforhøjelse.
Stk. 10. Er sagen indbragt for retten, kan udlejeren, indtil rettens afgørelse foreligger, opkræve den varslede forhøjelse som en foreløbig husleje. Lejen skal reguleres i overensstemmelse med rettens afgørelse.
Stk. 11. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for, hvorledes driftsudgifterne efter stk. 2 opgøres, herunder fastsætte normtal for udgifter til administration, vedligeholdelse samt henlæggelse til fornyelse.
Stk. 12. Stk. 1-10 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

§ 12. Ved privat udleje af værelser i offentlige eller private ejendomme må lejen højst udgøre en forholdsmæssig andel af boligens samlede udgifter til leje eller terminsydelse, varme, el, vand m.v., beregnet efter antallet af værelser.
Stk. 2. Lejeforhøjelse kan gennemføres med l måneds varsel for værelser, der er en del af udlejers egen bolig. For andre værelser er varslet 3 måneder, og varslet skal fremsættes skriftligt.

§ 13. Reglerne i §§ 10-12 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

 

Kapitel 8.
Vedligeholdelse og forbedring

§ 14. I hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.
Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.
Stk. 3. Lejeren sørger for og afholder udgiften til den indvendige vedligeholdelse i lejeperioden, d.v.s. hvidtning af lofter, maling eller tapetsering samt lakering af gulve i boligen.

§ 15. I privat boligudlejning finder de regler, der er nævnt i § 14 tilsvarende anvendelse, medmindre andet aftales mellem lejer og udlejer.

§ 16. I privat boligudlejning har udlejeren ret til at forbedre ejendommen eller det lejede.
Stk. 2. Har udlejeren forbedret det lejede, kan han forlange lejen forhøjet med et beløb, der som udgangspunkt giver en passende forrentning af den udgift, der med rimelighed er afholdt til forbedringen. Herudover må lejeforhøjelsen dække henlæggelse til fornyelse af tekniske installationer, sædvanlige udgifter til vedligeholdelse, forsikring o.l.
Stk. 3. Reglerne i § 11, stk. 8-10 finder tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 9.
Lejerens rettigheder under lejemålet

§ 17. Boligen skal ved overtagelsen være i god og brugelig stand, og vægge, lofter og gulve skal være normalistandsat. Den skal være rengjort og fri for utøj, have hele ruder, skabslåger, døre og brugelige låse. Derudover skal der være 2 sæt nøgler til alle udvendige døre, og de tekniske installationer skal være i orden.
Stk. 2. Inden overtagelsen har lejeren ret til at besigtige boligen sammen med en repræsentant for udlejeren. Lejeren kan kræve skriftlig bekræftelse på mangler, som konstatereres ved besigtigelsen.
Stk. 3. I øvrigt skal mangler, som lejeren ønsker at gøre gældende i forbindelse med overtagelsen, meddeles udlejeren inden 2 uger efter indflytningen. Dette gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan ses ved anvendelse af sædvanlig opmærksomhed, eller udlejeren har handlet svigagtigt.
Stk. 4. Stk. 2 og 3 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejer.

§ 18. Ved lejerens død har den efterlevende ægtefælle ret til at fortsætte lejeforholdet på de hidtidige vilkår.
Stk. 2. Samme ret har en person, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med lejeren.
Stk. 3. Ved lejerens separation eller skilsmisse el- ler ved omstødelse af lejerens ægteskab afgøres det, om nødvendigt ved bevillingen eller dommen, hvilken af ægtefællerne, der har ret til at fortsætte lejeforholdet.
Stk. 4. Har lejeren forladt sin ægtefælle, har denne ret til at fortsætte lejeforholdet.
Stk. 5. Hvis en lejer på grund af alder eller sygdom flytter til et plejehjem eller lignende, finder bestemmelserne i stk. l og 2 tilsvarende anvendelse.

§ 19. Såfremt personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand, ophæver samlivet, kan de træffe aftale om hvem af dem, der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet. Udlejer kan modsætte sig aftalen, såfremt han har vægtige grunde hertil.
Stk. 2. Kan der ikke opnås enighed mellem de pågældende, kan der ved dom træffes bestemmelse om hvem af dem, der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet til en hidtil fælles bolig. Ved dommen skal der navnlig tages hensyn til umyndige børn.

§ 20. Lejeren kan ikke give afkald på de rettigheder, der tilkommer lejeren eller andre efter §§ 18 og 19, j f. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 18 og 19 gælder ikke, når en bolig er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold, jf. § 2, stk. l, nr. 3.
Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 18 og 19 gælder endvidere ikke for boliger, der er særligt indrettet og tildelt som boliger for handicappede. Landsstyret kan fastsætte regler om, hvilke indretninger der skal til, for at en bolig skal kunne forbeholdes handicappede samt om tildeling af sådanne boliger.

§ 21. I hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har lejeren ret til at udleje værelser til logerende efter regler, der fastsættes af landsstyret, jf. dog § 12.

 

Kapitel 10.
Lejerens pligter under lejemålet

§ 22. Lejeren har pligt til at betale husleje og varme til de tidspunkter, der er fastsat i lejekontrakten. Betaling skal ske senest den tredie hverdag efter forfaldsdagen.

§ 23. I ejendomme, der indeholder flere boliger med fælles opvarmning, skal varmeudgifterne, herunder udgifterne til opvarmning af varmt vand og fællesrum, betales af lejerne på grundlag af et varmeregnskab, der udarbejdes af udlejeren. Udlejer kan forlange, at lejerne skal betale acontobidrag til dækning af lejerens andel af varmeudgifterne.
Stk. 2. I varmeregnskabet kan udlejer kun medtage udgiften til varmeforbruget i varmeregnskabsåret. I hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme følger varmeregnskabsåret kalenderåret.
Stk. 3. Varmeregnskabet fremlægges senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Der skal gives offentlig meddelelse om fremlæggelsen.
Stk. 4. Er regnskabet ikke fremlagt inden den frist, der er fastsat i stk. 3, mister udlejeren sin ret til at kræve betaling udover acontobidrag.
Stk. 5. Er regnskabet ikke fremlagt senest 6 måneder efter varmeregnskabsårets udløb, har lejeren ret til at få forrentet et tilgodehavende efter det endelige regnskab med højeste indlånsrente i et grønlandsk pengeinstitut, indtil udbetaling finder sted.
Stk. 6. Senest 8 uger efter fremlæggelsen af varmeregnskabet skal lejeren have skriftlig meddelelse om ekstrabetaling eller tilbagebetaling. Meddelelsen skal indeholde oplysning om lejerens ret til at gøre indsi- gelse efter stk. 8.
Stk. 7. Er der ikke givet lejeren meddelelse inden den frist, der er nævnt i stk. 6, vil der ikke kunne kræves efterbetaling hos lejeren.
Stk. 8. Lejerens indsigelse mod regnskabet skal fremsættes skriftligt overfor udlejeren inden 6 uger efter modtagelsen af meddelelsen efter stk. 6. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes.
Stk. 9. Nærmere regler om, hvordan varmeregnskabet skal udarbejdes og fremlægges, om fordeling af udgifter samt om, hvordan betaling og efterregulering af varmebidrag skal ske, kan fastsættes af landsstyret.
Stk. 10. Bestemmelserne i stk. 1-8 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

§ 24. Lejeren skal bruge det lejede på forsvarlig måde. Såfremt det ved en besigtigelse konstateres, at der foreligger vanrøgt, skal skaden uden ophold udbedres, hvis udlejeren forlanger det.
Stk. 2. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det lejede til andre end medlemmer af husstanden, jf. dog § 21.
Stk. 3. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke anvende boligen til anden brug end aftalt.

§ 25. Lejeren og dennes husstand samt personer, der af lejeren gives adgang til det lejede, skal overholde de for ejendommen gældende ordensregler.

§ 26. Lejeren må ikke fraflytte boligen i utide uden at træffe fornøden aftale med udlejeren.

§ 27. Lejeren må ikke uden gyldig grund nægte udlejeren adgang til boligen, når denne skal besigtige boligen med henblik på konstatering af vedligeholdelsestilstanden, når reparationer skal udføres eller ved genudlejning.

 

Kapitel 11.
Udlejerens rettigheder og pligter

§ 28. Er lejeaftalen tidsbestemt, ophører lejeforholdet uden opsigelse ved den aftalte lejetids udløb. Den tidsbestemte lejeaftale kan ikke bringes til ophør i lejeperioden, medmindre det er aftalt, at lejeaftalen skal kunne opsiges, eller den anden part i lejeforholdet misligholder aftalen.
Stk. 2. Er lejeaftalen ikke tidsbestemt, kan opsigelse fra udlejers side kun ske efter reglerne i §§ 29-31. Opsigelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned, jf. dog stk. 4. Opsigelse fra lejers side skal ske skriftligt med mindst l måneds varsel til udgangen af en måned.
Stk. 3. Fraflytter lejeren inden opsigelsesvarslets udløb, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje det lejede. Hvad udlejeren får eller burde have fået i lejeindtægt ved genudlejning, skal fragå i hans krav over for lejeren.
Stk. 4. En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør, jf. § 2, stk. l, nr. 3.

§ 29. Udlejeren kan frit opsige lejeforhold om:
1) Værelser, der er en del af udlejerens beboelseslejlighed, eller er en del af et en- eller tofamiliehus, som udlejeren bebor.
2) Beboelseslejlighed i et hus, hvori der på opsigelsestidspunktet kun findes to beboelseslejligheder, hvoraf ejeren bebor den ene.

§ 30. Andre lejeforhold end de, der er nævnt i § 29, kan udlejeren kun opsige i følgende tilfælde:
1) Når udlejeren selv ønsker at bo i det lejede, og opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold.
2) Når udlejeren dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes, jf. stk. 2.
3) Når lejeren har været antaget som funktionær ved ejendommens drift, og boligen ved genudlejning skal benyttes af efterfølgeren.
4) Når lejeren trods udlejers påmindelse ikke iagttager god skik og orden, eller i øvrigt er til ulempe for ejendommen eller de øvrige beboere, uden at forholdet er af en sådan art, at udlejerens kan hæve lejeaftalen.
5) Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.
Stk. 2. Såfremt hjemmestyret eller kommunen opsiger lejemålet som følge af renovering af det lejede, jf. stk. l, nr. 2, skal lejeren anvises en erstatningsbolig, j f. § 4, stk. 2, nr. 3, og stk. 6. Pligten til anvisning af erstatningsbolig gælder kun, såfremt lejeren har overholdt lejekontrakten i det opsagte lejemål.

§ 31. Udlejerens opsigelse efter § 29, nr. 2, og § 30 skal være skriftlig og indeholde oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse efter stk. 2. Opsigelse efter § 30 skal endvidere indeholde oplysning om opsigelsesgrunden.
Stk. 2. Vil lejeren ikke godkende opsigelsen, skal han inden 6 uger efter modtagelsen af opsigelsen fremsætte skriftlig indsigelse. Udlejeren må da anlægge sag ved retten inden yderligere 6 uger, hvis udlejeren ønsker at opretholde opsigelsen. En indsigelse mod opsigelse af lejemål i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger efter § 30, stk. l, nr. 2, har ikke opsættende virkning.

§ 32. Reglerne i §§ 28-31 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

§ 33. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:
1) Manglende betaling af husleje, varme eller depositum, jf. §§ 5 og 22.
2) Hvis boligen bruges ulovligt, herunder hvis ordensregler overtrædes, jf. §§ 24 og 25.
3) Hvis boligen fraflyttes i utide, jf. § 26.
4) Hvis udlejer ulovligt nægtes adgang til boligen, jf. § 27.
Stk. 2. Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, jf. stk. l, nr. l, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 3 hverdage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. Udlejerens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. Som gebyr for påkrav kan udlejeren kræve 50 kr. plus 2% af det skyldige beløb udover 1.000 kr.
Stk. 3. Udlejer kan kun hæve lejemålet, hvis det forhold, der lægges lejeren til last er af væsentlig betydning. Før lejemålet kan hæves, skal udlejer give lejeren påbud om at bringe forholdet i orden, og udlejer kan ikke påberåbe sig de i stk. l nævnte forhold, hvis de er rettet, inden udlejer hæver lejeaftalen.
Stk. 4. Ophæves lejemålet af de grunde, der er nævnt i stk. l, har lejeren pligt til at fraflytte det lejede straks og betale leje og andre ydelser, der følger af lejemålet, indtil lejeren kunne fraflytte med sædvanlig varsel. Endvidere har lejeren pligt til at erstatte udlejeren tab, der følger af misligholdelsen, derunder omkostninger ved udsættelsen af det lejede.
Stk. 5. Udlejeren skal bestræbe sig på at genudleje det lejede. Hvad udlejeren får eller burde have fået i lejeindtægt ved genudlejning i det tidsrum, der er nævnt i stk. 4, skal fragå i kravet overfor lejeren.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 3-5 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.
Stk. 7. Nærmere regler for ophævelse af lejemål i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme fastsættes af landsstyret.

 

Kapitel 12.
Fraflytning og aflevering

§ 34. Ved fraflytning skal lejeren aflevere det lejede i samme stand, som det var i ved indflytning.
Stk. 2. Ved fraflytning af en bolig gennemføres for fraflytterens regning en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.
Stk. 3. Udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder, d.v.s. 8 år og 4 måneder, fra lejerens overtagelse af boligen gradvis lejerens udgift til normalistandsættelsen efter stk. 2. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren kun det beløb, der på det tidspunkt, hvor lejemålet ophører, ikke er overtaget af udlejeren.

§ 35. Når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Lejeren skal med syv dages varsel skriftligt anmodes om at deltage i besigtigelsen.
Stk. 2. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Lejeren er berettiget til at få en kopi af rapporten og skal uden ophold have skriftlig meddelelse om de arbejder, der efter udlejers mening skal bekostes af lejeren. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.
Stk. 3. Såfremt lejeren eller dennes befuldmægtigede undlader at møde op til besigtigelsen, er udlejeren berettiget til at lægge rapporten til grund og til at anvende lejerens depositum til dækning af udgifterne til lejerens udgift til normalistandsættelsen, jf. § 34, og til dækning af lejerens forpligtelser i henhold til lejekontrakten.
Stk. 4. Udlejeren kan ikke påberåbe sig mangler, som ved sædvanlig agtpågivenhed burde have været bemærket ved besigtigelsen, medmindre lejeren har handlet svigagtigt.
Stk. 5. Stk. 1-4 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

 

Kapitel 13.
Forordningens ikrafttræden

§ 36. Forordningen træder i kraft den 1. januar 1995.
Stk. 2. Forordningen finder ikke anvendelse på lejemål, der er indgået før forordningens ikrafttræden. Reglerne i §§ 7, 8 og 10 finder dog anvendelse på allerede indgåede lejemål i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme.
Stk. 3. Landstingsforordning nr. 3 af 20. juni 1989 om leje af boliger ophæves.
Stk. 4. Bekendtgørelser og administrative bestemmelser udfærdiget i henhold til den landstingsforordning, der er nævnt i stk. 3, forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves ved bestemmelser udfærdiget i medfør af denne forordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. juni 1994
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bemærkninger til forslag