Landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer .

I medfør af § l i Lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes:

 

Kapitel l
Formål og omfang

§ 1. Formålet med denne forordning er at nedbringe forbruget af tobak samt at forebygge og begrænse tobaksrygningens sundhedsskadelige virkninger.

§ 2. Formålet er ligeledes at sikre et røgfrit miljø i lokaler, hvortil der er offentlig adgang, samt i transportmidler, som benyttes af offentligheden.

§ 3. Forordningen omfatter alle varer fremstillet af tobaksplanten (Nicotiana).
Stk. 2. Dette omfatter cigaretter, cigarer, cigarillos, ceruter, pibetobak, rulletobak, snustobak og skråtobak, med mere.

§ 4. Forordningen omfatter alle offentlige myndigheder, aktie- og anpartsselskaber, private virksomheder og erhvervsdrivende.
Stk. 2. Private virksomheder med under 10 ansatte er ikke omfattet af denne forordning.

 

Kapitel 2
Røgfrit miljø

§ 5. Det er ikke tilladt at ryge:
1) i lokaler og rum, hvortil der er offentlig adgang
2) på områder i virksomheder og offentlige instanser, hvortil der er offentlig adgang.
Stk. 2. Rygning kan dog tillades i særligt indrettede lokaler.
Stk. 3. Såfremt det ikke er muligt at indrette særlige rygelokaler, skal der oprettes effektivt markerede zoner, hvor rygning kan tillades.
Stk. 4. Indrettes særlige lokaler eller markerede zoner til rygning, skal røggenerne mindskes mest muligt.

§ 6. Rygning i transportmidler, der benyttes af offentligheden, er ikke tilladt.
Stk. 2. På skibsfartøjer i fast rutefart skal der indrettes særlige lokaler eller effektivt markerede zoner, hvor rygning kan tillades.
Stk. 3. Udenrigsruter er ikke omfattet af denne forordning.

§ 7. Udgør et lokale en arbejdsplads for mere end een medarbejder, er rygning kun tilladt, såfremt alle i lokalet er indforstået med, at rygning kan tillades, jf. dog § 5, stk 2-4.
Stk. 2. Det samme er gældende ved afholdelse af møder.

 

Kapitel 3
Markedsføring af tobaksvarer

§ 8. Det er ikke tilladt at annoncere, skilte med eller på anden måde udøve reklamevirksomhed for tobaksvarer .
Stk. 2. Landsstyret kan give en generel dispensation for importerede udenlandske aviser, tidsskrifter, blade og billedmedier.

§ 9. Uddeling af gratis tobaksvareprøver er ikke tilladt.

§ 10. Forbudet i denne forordning mod enhver form for markedsføring af tobaksvarer må ikke omgåes ved i stedet at anvende mærker, emblemer, symboler eller andre kendetegn.

 

Kapitel 4
Mærkning af tobaksvarer

§ 11. Alle tobaksvarer skal være tydeligt mærket med advarsel om tobaksrygningens sundheds- og helbredsskadelige virkninger, jævnfør bilaget til denne forordning.
Stk. 2. Advarslen skal være på grønlandsk og dansk.
Stk. 3. Der kan vælges imellem hvilke tekster, der i følge bilaget skal anvendes til advarsel.
Stk. 4. Tekster ud over de i bilaget nævnte skal godkendes af Direktoratet for Sundhed og Miljø.

§ 12. Alle tobaksvarer skal indeholde oplysning om indhold og mængde af kondensat (tjære) og nikotin.

 

Kapitel 5
Tilsyn og sanktion

§ 13. Sundhedsmyndighederne fører i samarbejde med Arbejdstisynet i Grønland tilsyn med overholdelse af denne forordning.
Stk. 2. Tilsynsmyndighederne kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelser i denne forordning.

§ 14. Landsstyret fastsætter nærmere regler tilrettelæggelsen af tilsynet.

§ 15. For overtrædelse af bestemmelserne i §§ 5-6, §§ 8-10 og §§ 11-12 kan der efter pålæg idømmes arbejdsgiveren eller virksomheden bøde.
Stk 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende , kan der pålægges selskabet som sådan bødeansvar. Er overtrædel- sen begået af staten, hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 57 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygderåd m.v., kan der pålægges staten, hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådan bødeansvar.

 

Kapitel 6
Ikraftrædelsesbestemmelser

§ 16. Denne Landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1995.

§ 17. For tobaksvarer importeret inden den 1. januar 1995 gælder en overgangsperiode på l år til at få bragt varen i overensstemmelse med denne forordning.

§ 18. Til sikring af et røgfrit miljø samt til opfyldelse af et forbud mod enhver form for markedsføring af tobaksvarer gælder en overgangsperiode på l år til den 1. januar 1996 til at bringe forholdene i overensstemmelse med denne forordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994
Lars Emil Johansen

/

Ove Rosing Olsen


Bilag

1) Pujortarneq kræfteqalissutaasarpoq
Peqqinnissamut Avatangiisinullu Pisortaqarfik

Rygning er årsag til kræft
Direktoratet for Sundhed og Miljø

2) Pujortarneq uummatikkut taqqatigullu nappaateqaiissutaasarpoq
Peqqinnissamut Avatangiisinullu Pisortaqarfik

Rygning er årsag til hjerte- og karsygdomme
Direktoratet for Sundhed og Miljø

3) Pujortarnerit allanut akorautaavoq
Peqqmnissamut Avatangiisinullu Pisonaqartlk

Rygning generer dine omgivelser
Direktoratet for Sundhed og Miljø

4) Naartuguit pujortarlutillu naartut ajoqusersinnaavat
Peqqinnissamut Avatangiisinullu Pisortaqarfik

Hvis du er gravid og ryger, kan det skade dit barn
Direktoratet for Sundhed og Miljø

5) Maligassiuilluarit - meeqqat pujortarfígínaveersaakkít
Peqqinnissamut Avatangiisinullu Pisortaqarfik

Vær et godt eksempel - udsæt ikke dine børn for tobaksrøg
Direktoratet for Sundhed og Miljø

6) Tupa peqqissutsimut akorautaalluinnarpoq
Peqqinnissamut Avatangusinullii Pisoitaqarftk

Tobak er yderst sundhedsskadelig
Direktoratet for Sundhed og Miljø