Landstingsforordning nr. 6 af 3. november 1994 om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.

 

§  1.

I landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed som ændret ved landstingsfor- ordning nr. 4 af 31. oktober 1991 og landstingsfor- ordning nr. 4 af 9. april 1992, foretages følgende ændringer:

 

1. Kapitel 5 affattes således:

"Kapitel 5.
Klage

§ 30. Landsstyret nedsætter et Radio- og TV-rekla- meklagenævn bestående af 3 medlemmer, der udpeges for 4 år af gangen.
Stk. 2. Landsstyret udnævner blandt medlemmerne nævnets formand.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter Radio- og TV-reklame- nævnets forretningsorden.
Stk. 4. Udgifterne ved nævnets virksomhed afholdes af landskassen.
Stk. 5. Landsstyret stiller sekretariatetsbistand til rådighed for nævnet.

§ 31. Radio- og TV-reklameklagenævnet træffer afgørelse i sager om radio- og fjernsynsreklamers indhold. Nævnet kan påtale overtrædelse af reglerne og kan forlange afgørelsen offentliggjort, jf. § 32, stk. 2.
Stk. 2. Radio- og TV-reklameklagenævnet kan endvidere forlange berigtigelse af fejlagtige oplysninger om faktiske forhold, der er udsendt i reklameindslag, jf. § 32, stk. 2.
Stk. 3. Klager over indholdet af reklameindslag, j f. stk. l og 2, skal indgives inden 4 uger efter, at indslaget er udsendt.

§ 32. Radio- og TV-reklameklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Radio- og TV-reklameklagenævnets udtalelser offentliggøres, og nævnet kan i det enkelte tilfælde pålægge KNR eller indehaveren af en tilladelse at give meddelelse om nævnets afgørelse eller udtalelse i sine udsendelser og kan bestemme, på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske."

2. § 33 ophæves.

3. § 34 a. affattes således:
"§ 34 a. Landsstyret kan give tilladelse til gennem- førelse af forsøgsordninger inden for forordningens bestemmelser.
Stk. 2. Landsstyret kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i §§ 18, stk. l, 19, stk. l, 20, og 25, stk. 2-4-."

 

§ 2.

§ l, nr. l og 2 træder i kraft samtidig med ikrafttræ- den for Grønland af medieansvarsloven. § l, nr. 3 træder i kraft den 1. januar 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen