Landstingsforordning nr. 8 af 3. november 1994 om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige som ændret ved landstingsforordning nr. 2 af 11. maj 1993 foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 3, stk. 2 indsættes som nyt stykke:
"Stk. 3. Med "dermed ligestillet samlever" forstås i denne forordning en ugift samlever, der på tidspunktet for ansøgning om hjælp lever sammen med hjælpansøgeren, og som har levet sammen med denne i mindst l år forud for dette tidspunkt.".

2. § 5, stk. l affattes således:
"§ 5. Underholdshjælp efter denne forordning ydes i form af kontanthjælp. Hjælpen kan dog, når særlige forhold taler derfor, ydes som naturalhjælp. Hjælp efter § 12, stk. 4 eller § 15, stk. 4 udbetales altid som naturalhjælp.".

3 . § 5, stk. 2 ophæves.

4. I §§ 8, 9, 10, stk. l og 3, 11, 14 og 21, stk. 2 ændres "det sociale udvalg" til: "det stående udvalg for sociale anliggender".

5. Efter § 10 indsættes i kapitel 3 som § 10a og § 10b:
"§ 10 a. Såfremt hjælpsøgende eller dennes ægtefælle nægter at påtage sig anvist arbejde, herunder arbejde i kommunalt beskæftigelsesprojekt og løntilskudsarbejde, som de pågældende under hensyn til helbredsmæssige eller øvrige forhold kan påtage sig, vil den pågældende person og dennes familie i en periode på l måned fra tidspunktet for nægtelsen være berettiget til hjælp efter § 12, stk. 4 eller § 15, stk. 4.

§ 10 b. Såfremt en person selvforskyldt bliver arbejdsløs eller bliver opsagt fra beskæftigelse i kommunalt beskæftigelsesprojekt, vil den pågældende person og dennes familie i en periode på l måned fra tidspunktet for arbejdsløshedens indtræden alene være berettiget til hjælp efter § 12, stk. 4 eller § 15,stk. 4 . "

6. I § 12 ophæves stk. 3, og i stedet indsættes:
"Stk. 3. Ved beregningen af hjælpen skal husstandens indtægter lægges til grund for beregningen. Til husstandens indtægter henregnes den hjælpsøgendes og dennes ægtefælles eller dermed ligestillet samlevers indtægter, jf. § 3, stk. 3. Der skal dog ses bort fra samleverens indtægter, hvis den der søger hjælp, kan godtgøre, at samleveren ikke bidrager til den pågældendes underhold.
Stk. 4. Såfremt hjælpsøgendes trangssituation er opstået selvforskyldt, vil hjælpsøgende og dennes familie som underholdshjælp alene have krav på en hjælp,der svarer til det halve af den underholdshjælp, som der ellers ville være berettigelse til.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for hjælpens udmåling, herunder for bestemte persongrupper. " .

7. § 12 a og § 12 b ophæves.

8. I § 13, nr. l affattes således:
"1) at såvel den der søger hjælp som ægtefællen kan dokumentere, at der ikke i tilstrækkeligt omfang kan anvises arbejde, som de pågældende under hensyn til behovet for barselshvile, helbredsmæssige eller øvrige forhold kan påtage sig."

9. I § 13, nr. 4 ændres "aldersrente" til: "pension", og "fuld erhvervsudygtighedsrente" ændres til: "fuld førtidspension".

10. § 13 a ophæves.

11. I § 15 ophæves stykke 3 og i stedet indsættes:
"Stk. 3. Ved beregningen af hjælpen skal husstandens indtægter lægges til grund for beregningen. Til husstandens indtægter henregnes den hjælpsøgendes og dennes ægtefælles eller dermed ligestillet samlevers indtægter, jf. § 3, stk. 3. Der skal dog ses bort fra samleverens indtægter, hvis den der søger hjælp, kan godtgøre, at samleveren ikke bidrager til den pågældendes underhold.
Stk. 4. Såfremt hjælpsøgendes trangssituation er opstået selvforskyldt, vil hjælpsøgende og dennes familie som underholdshjælp alene have krav på en hjælp, der svarer til det halve af den underholdshjælp, som der ellers ville være berettigelse til.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for hjælpens udmåling, herunder for bestemte persongrupper . "

12. I § 20, stk. 3 ændres "Landsstyremedlemmet for sociale anliggender" til: "Landsstyret".

13. § 22 affattes således:
"§ 22. Krav på hjælp efter denne forordning kan ikke gøres gældende for en periode, der ligger mere end l år forud for tidspunktet for fremsættelsen af begæringen om hjælp, herunder også ved anmodninger om genoptagelse af tidligere trufne afgørelser."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. november 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen