Landstingsforordning nr. 10 af 3. november 1994 om ændring af landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

 

§ 1.

 I landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober 1990 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, som ændret ved landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1992 og landstingsforordning nr. 13 af 28. oktober 1993 foretages følgende ændringer:

 

1. § 18, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Dagpengene udbetales med en fast takst pr. time, der svarer til den til enhver tid gældende mindste timeløn for en myndig ikke-faglært arbejder efter gældende overenskomst mellem SIK og de offentlige arbejdsgivere. Beløbet reguleres én gang hvert andet år den 1. april. Reguleringen sker med virkning fra den mandag, der ligger nærmest reguleringstidspunktet. Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejds- marked offentliggør de regulerede takster for timebetaling. "

2. I § 19, stk. l, nr. 4 ændres "men som har været beskæftiget i mindre end 180 timer" til: "og som har været beskæftiget i mellem l og 180 timer."

3. I § 20 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Uddannelsessøgende, der holder barselsorlov under uddannelsen, og som følge af orloven ikke modtager uddannelsesstøtte, praktikstøtte eller praktikløn, vil efter forordningen være berettiget til barselsdagpenge svarende til uddannelsesstøtten med tillæg af et børnetillæg for hvert nyfødt barn under hele orlovsperioden. "

 

§ 2.

 Landstingsforordningen træder i kraft den 1. november 1994, og den har virkning for tilfælde, hvor fødslen finder sted den 1. november 1994 eller senere.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen