Landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand.

 

§ 1. Efter hvert landstingsvalg samt ved embedsledighed vælger Landstinget en ombudsmand som på Landstingets vegne har indsigt med Hjemmestyrets forvaltning samt kommunernes forvaltning.
Stk. 2. Afgår ombudsmanden ved døden, bestemmer Landstingets Formandskab, hvem der skal udøve ombudsmandens funktioner, indtil Landstinget har valgt en ny ombudsmand.
Stk. 3. Hvis ombudsmanden ikke længere nyder Landstingets tillid, kan Landstinget afskedige ombudsmanden.

§ 2. Ombudsmanden, som ikke må være medlem af Landstinget, skal så vidt muligt have juridisk uddannelse.

§ 3. Landstinget fastsætter almindelige bestemmelser for ombudsmandens virksomhed, l øvrigt er ombudsmanden i udøvelsen af sit hverv uafhængig af Landstinget.

§ 4. Ombudsmandens virksomhed omfatter samtlige forvaltninger under Grønlands Hjemmestyre og kommunerne.
Stk. 2. Ombudsmandens virksomhed omfatter endvidere nærmere angivne selskaber og institutioner, foreninger m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, men som landsstyret har fastsat regler om skal omfattes af landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingsloven om offentlighed i forvaltningen.
Stk. 3. Ombudsmanden skal ved udøvelsen af sine beføjelser tage hensyn til de særlige vilkår, hvorunder det kommunale styre virker.

§ 5. Ombudsmanden har indseende med, om de i § 4 nævnte forvaltninger gør sig skyldige i fejl eller forsømmelse under udøvelsen af deres tjeneste.

§ 6. Klager over de i § 4 nævnte forvaltninger kan indgives til ombudsmanden af enhver.
Stk. 2. En klage skal være navngivet. Den skal indgives inden 1 år efter, at forholdet er begået.
Stk. 3. Klage over afgørelser, der kan ændres af højere administrativ myndighed, kan ikke indgives til ombudsmanden, forinden den højere myndighed har truffet afgørelse i sagen. Den i stk. 2 nævnte frist regnes da fra denne myndigheds afgørelse.
Stk. 4. Ombudsmanden afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.
Stk. 5. Ombudsmanden kan af egen drift optage en sag til undersøgelse.

§ 7. De i § 4 nævnte forvaltninger er forpligtet til at meddele ombudsmanden de oplysninger og til at fremlægge de dokumenter og protokoller, som ombudsmanden i sit hvervs medfør forlanger.
Stk. 2. Ombudsmandens krav på oplysninger i medfør af stk. 1 er undergivet begrænsninger svarende til reglerne i retsplejeloven.
Stk. 3. Såfremt ombudsmanden ønsker at fremme en klage over et landsstyremedlem eller en ansat person i de i § 4 nævnte forvaltninger, skal klagen, medmindre aldeles afgørende hensyn til sagens oplysning taler derimod, snarest muligt forelægges den pågældende. Er denne tjenestemand, kan pågældende til enhver tid forlange, at sagen overgår til behandling efter for tjenestemænd fastsatte bestemmelser. Er pågældende kommunal tjenstemand, kan tjenestemanden, såfremt der i vedtægt for den pågældende kommune er givet bestemmelser om disciplinær forfølgning, forlange, at sagen overgår til behandling efter disse bestemmelser.
Stk. 4. Ombudsmanden kan indkalde personer til for retten at afgive vidnesbyrd om forhold, som er af betydning for undersøgelsen. Herom gælder retsplejelovens regler om efterforskningsforhør. Retsmøderne er ikke offentlige. Den person som en klage angår, er berettiget til selv og med bisidder at overvære sådanne vidneførsler.

§ 8. Ombudsmanden skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som ombudsmanden i sit hvervs medfør bliver bekendt med, såfremt hemmeligholdelse ifølge sagens naturer påkrævet. Tavshedspligten ophører ikke, når ombudsmanden fratræder sin stilling.

§ 9. Ombudsmanden kan pålægge den ansættende myndighed at rejse disciplinærsag. Er der i en kommunal vedtægt givet bestemmelser om disciplinær forfølgning, kan ombudsmanden pålægge vedkommende kommunale myndighed at rejse disciplinærsag.
Stk. 2. I øvrigt kan ombudsmanden altid overfor den pågældende fremsætte sin opfattelse af sagen.

§ 10. Får ombudsmanden kendskab til fejl eller forsømmelser af større betydning, som er begået af nogen af de i § 4 omhandlede forvaltninger, giver ombudsmanden meddelelse herom til Landstinget og til Landsstyret.
Stk. 2. Ombudsmanden afgiver en årlig beretning til Landstinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres.
Stk. 3. Såfremt ombudsmanden giver meddelelse om en sag til Landstinget, Landsstyret eller en kommunalbestyrelse, eller ombudsmanden fremdrager en sag i sin årlige beretning, skal ombudsmanden i meddelelsen eller beretningen give oplysning om, hvad den pågældende har anført til sit forsvar.

§ 11. Bliver ombudsmanden opmærksom på mangler ved gældende landstingslove, landstingsforordninger eller administrative bestemmelser, skal ombudsmanden give Landstinget og Landsstyret meddelelse herom. Med hensyn til mangler ved kommunale bestemmelser skal ombudsmanden tillige give meddelelse til vedkommende kommunalbestyrelse.

§ 12. Ombudsmanden lønnes som den administrative direktør i Grønlands Hjemmestyre. Derudover kan der efter omstændighederne tildeles ombudsmanden et personligt tillæg. Ombudsmanden har ret til ventepenge og pension efter reglerne om vederlag og pension m.v. til landstings- og landsstyremedlemmer.
Stk. 2. Ombudsmanden må ikke uden Landstingets samtykke have hverv i offentlige eller private virksomheder, foretagender eller institutioner.

§ 13. Ombudsmanden kan med 6 måneders varsel forlange sig afskediget til udgangen af en måned.
Stk. 2. Ombudsmanden afskediges fra udgangen af den måned, hvori han fylder 65 år.

§ 14. Afskediges ombudsmanden uden varsel, eller må ombudsmanden efter et landstingsvalg fratræde uden varsel, fordi ombudsmanden ikke genvælges, bevarer ombudsmanden sin hidtidige lønning i 3 måneder fra udgangen af den måned, hvor ombudsmanden fratræder. Afgår ombudsmanden ved døden inden denne periodes udløb, tilkommer den del af lønindtægten, som ikke er udbetalt ved dødsfaldet, ombudsmandens ægtefælle eller, hvis ombudsmanden ikke efterlader sig ægtefælle, de af ombudsmandens børn, der er berettiget til børnepension.
Stk. 2. Så længe der udbetales lønindtægt, sker der ikke udbetaling af ventepenge eller pension. Reglerne om vederlag og pension m.v. til landstings- og landsstyremedlemmer finder tilsvarende anvendelse på lønindtægten i henhold til stk. 1.

§ 15. Ombudsmanden antager og afskediger selv sine medarbejdere. Disses antal, lønning og pension fastsættes i overensstemmelse med de regler, som gælder for Hjemmestyrets ansatte. De med ombudsmandshvervet forbundne udgifter afholdes på Landstingets budget.

§ 16. Denne lov træder i kraft den 1. april 1995.
Stk. 2. Klager angående forhold, der er opstået i tiden mellem den 1. april 1994 og denne lovs ikrafttræden, kan dog indgives til ombudsmanden.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. juni 1994
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)