Landstingslov nr. 14 af 28. oktober 1994 om ændring af landstingslov om statistisk virksomhed i Grønland.

 

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. juli 1989 om statistisk virksomhed i Grønland foretages følgende ændringer:

 

1. § 1, stk. 1, 2 og 3, § 2, stk.1l, § 3, § 4 og § 5 ændres ""Grønlands statistiske Kontor" til "Grønlands Statistik".

2. § 2, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Udvalget udarbejder forslag til samordning af offentlig statistik."

3. § 2, stk. 3, affattes således:
"Stk. 3. Udvalget udarbejder den årlige arbejdsplan, herunder i hvilket
omfang og på hvilken måde de i § 3 og § 4 nævnte oplysninger skal indhentes.
Den vedtagne arbejdsplan forelægges Landsstyret til orientering."

4. Efter § 3 indsættes:
"§ 3 a. Landsstyret fastsætter regler for afgivelse af oplysninger til Grønlands Statistik.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter retningslinier for sammensætningen af det i § 2 nævnte udvalg."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1994
Lars Emil Johansen /

/

Emil Abelsen