Landstingslov nr. 21 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting.

 

§ 1

I landstingslov nr. 13 af 19. december 1986 om valg til Grønlands Landsting foretages følgende ændringer:

 

1. § 4 , affattes således:
"§ 4. Landstinget består af 31 medlemmer. 26 medlemmer vælges som kredsmandater i de landstingskredse, der er angivet i bilaget. Herudover vælges 5 tillægsmandater efter reglerne i § 33."

2. § 5, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Valgperioden regnes fra valgdagen."

3. I § 5, stk. 3 ændres "valgnævnet, jfr. § 48 " til: " landsstyreformanden".

4. I § 14, indsættes som stk. 6:
"Stk. 6. Kommunalbestyrelsen yder diæter til de i medfør af stk. 3 og 4 udpegede personer for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter reglerne i landstingslov om kommunernes styrelse. "

5. Efter § 19, indsættes:
"§ 19 a. En kandidat kan tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse overfor for formanden for valgbestyrelsen senest kl. 12.00, 3 uger før valget. En vælger, der som stiller har anbefalet en kandidat, kan ikke tilbagekalde anbefalingen, efter at kandidatanmeldelsen er indleveret til formanden for valgbestyrelsen."

6. I § 20. stk. l, affattes 1. pkt. således:
"Anmeldelse af kandidater, som stiller op uden for partierne, skal være underskrevet af mindst 40 og højst 50 af landstingskredsens vælgere. "

7. I § 28, indsættes efter stk. 2, som nyt stk.:
"Stk. 3. Umiddelbart efter optællingen af de afgivne stemmer foretages genoptælling (fintælling) af de afgivne stemmer. Når to optællinger giver samme resultat, opgør valglederen endeligt resultatet af stemmeafgivningen."

Stk. 3 og stk. 4 bliver herefter stk. 4 og stk. 5.

8. § 48, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Valgnævnet består af den administrerende direktør i Grønlands Hjemmestyre, direktøren for De grønlandske kommuners Landsforening samt biskoppen, eller disse administrative stedfortrædere."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft 1. november 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist


Fortegnelse over landstingskredse

 

Landstingskredsens navn De til landstingskredsens henhørende kommuner og områder uden for den kommunale inddeling

 

Antal kredsmandater
1. Sydkredsen Nanortalik 6
Qaqortoq
Narsaq
Ivittuut
Paamiut

 

2. Midtkredsen Nuuk 9
Maniitsoq
Sisimiut
Pituffik
Kangerlussuaq
Station Nord
Danmarkshavn
Sirius

 

3. Diskokredsen Kangaatsiaq 6
Aasiaat
Qasigiannguit
Ilulissat
Qeqertarsuaq

 

4. Uummannaq Uummannaq
1
5. Upernavik Upernavik
1
6. Avanersuaq Avanersuaq
1
7. Tasiilaq Tasiilaq
1
8. Illoqqortoormiut Illoqqortoormiut 1