Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. maj 1994 om supplerende undervisning, særlig tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk samt modersmålsundervisning.

I medfør af § 12 i Landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen, som ændret ved Landstingsforordning nr. l af l. marts 1994, fastsættes:

 

Kapitel 1.
Supplerende undervisning

§ 1. Supplerende undervisning gives til elever, der midlertidigt har vanskeligt ved at følge den almindelige undervisning i et eller flere fag, fordi de:
1) Har været uden undervisning eller har modtaget utilstrækkelig undervisning på grund af sygdom.
2) Er tilflyttet fra en skole, hvor undervisningen i faget med hensyn til indhold, metoder eller omfang adskiller sig væsentligt fra undervisningen på den nye skole.
Stk. 2. Der kan kun i særlige tilfælde gives supplerende undervisning til elever, der har været uden undervisning i mindre end tre uger.

§ 2. Ved flytning af en elev til en anden skole påhviler det den modtagende skole at tage stilling til, om eleven har behov for supplerende undervisning og i bekræftende fald at indhente oplysninger fra den afgivende skole.

§ 3. Undervisningen gives fortrinsvis i fagene grønlandsk, dansk, regning/matematik, engelsk og fysik/kemi.

§ 4. Undervisningen forestås så vidt muligt af elevens lærer i faget, og tilrettelægges som ene- eller holdundervisning fortrinsvis uden for elevens normale undervisningstid.

§ 5. I tilslutning til eller i stedet for supplerende undervisning kan der ydes eleven særlig støtte eller vejledning i den almindelige undervisning i faget.

§ 6. Elever tilflyttet fra en skole, hvor folkeskolens fagkreds ikke har været tilbudt i fuldt omfang, skal sikres en undervisning, der står mål med den undervisning, klassens øvrige elever har modtaget i de enkelte fag.
Stk. 2. Denne undervisning kan tilrettelægges som intensive kurser i kortere perioder.

 

Kapitel 2.
Særlig tilrettelagt undervisning i grønlandsk

§ 7. Elever fra 1. til 11. klassetrin, der ikke har grønlandsk som modersmål, skal gives særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk.

§ 8. Formålet med den særligt tilrettelagte undervisning i grønlandsk er at sikre, at eleverne tilegner sig sådanne færdigheder i at benytte det grønlandske sprog, at de kan følge klassens almindelige undervisning og deltage i skolens øvrige virksomhed.

§ 9. I 1. klasse tilrettelægges undervisningen i 5 timer pr. uge inden for elevernes normale undervisningstid. Såfremt skolen har flere klasser på denne årgang, kan der dannes hold, der omfatter elever fra flere 1. klasser. Holdene må maksimalt omfatte 16 elever.
Stk. 2. På 2. - 11. klassetrin gives den særligt tilrettelagte undervisning i grønlandsk i samtlige timer, der er tillagt faget grønlandsk på det pågældende klassetrin i henhold til normalundervisningsplanen. Undervisningen kan tilrettelægges på hold, der omfatter flere parallelklasser og på hold, der normalt kun må omfatte 2 klassetrin. Holdene må maksimalt omfatte 16 elever.
Stk. 3. Undervisningen efter denne paragraf kan tilrettelægges som støtte i klassen.
Stk. 4. Timetallene i henhold til stk. l og 2, kan nedsættes til 3 timer pr. uge i 1. klasse og 5 timer pr. uge i 2. til 6. klasse, såfremt antallet af elever på holdet er under 5. I de resterende timer, der er tillagt faget på det pågældende klassetrin, kan de ikke grønlandsksprogede elever følge klassens almindelige grønlandskundervisning.
Stk. 5. Der skal løbende foretages en vurdering af hver enkelt elev med henblik på at fastslå, om eleven har tilegnet sig sådanne færdigheder i det grønlandske sprog, at eleven kan overflyttes til den almindelige undervisning i 1. klasse eller den almindelige grønlandskundervisning på de efterfølgende klassetrin. Denne overflytning kan iværksættes gradvist.

§ 10. Til elever på 2. til 11. klassetrin, der flytter til Grønland, og ikke har kendskab til det grønlandske sprog, anvendes yderligere indtil 5 timer pr. uge.
Stk. 2. Undervisningen kan gives som eneundervisning, på hold eller som støtte i klassen. Hold- og eneundervisning tilrettelægges fortrinsvis uden for elevernes normale undervisningstid.
Stk. 3. Der skal løbende foretages en vurdering af hver enkelt elev med henblik på at fastslå, om eleven fortsat har behov for undervisning efter denne paragraf.

 

Kapitel 3.
Særlig tilrettelagt undervisning i dansk

§ 11. Elever fra 1. til 9. klassetrin, der har dansk som modersmål, herunder elever der behersker både grønlandsk og dansk på modersmålsniveau, gives særligt tilrettelagt undervisning i dansk.

§ 12. I 1. klasse tilrettelægges undervisningen i 5 timer pr. uge, inden for elevernes normale undervisningstid. Såfremt skolen har flere klasser på denne årgang, kan der dannes hold, der omfatter elever fra flere 1. klasser.
Stk. 2. Timetallet i henhold til stk. l kan nedsættes til 3 timer pr. uge for hold under 3 elever.
Stk. 3. På 2. til 9. klassetrin gives den særligt tilrettelagte undervisning i dansk i samtlige timer, der er tillagt faget dansk på det pågældende klassetrin i henhold til normalundervisningsplanen. Dette gælder også på skoler, hvor faget dansk ikke er optaget på undervisningsplanen på 2. og 3. klassetrin. Undervisningen kan tilrettelægges på hold, der omfatter flere parallelklasser og på hold, der normalt kun må omfatte 2 klassetrin.

 

Kapitel 4.
Modersmålsundervisning

§ 13. For elever, der hverken har grønlandsk eller dansk som modersmål, kan der efter omstændighederne tilrettelægges modersmålsundervisning.

 

Kapitel 5
Andre bestemmelser

§ 14. Beslutning om iværksættelse af supplerende undervisning eller anden særlig støtte og omfanget heraf jf. kapitel l, træffes af skolens leder på grundlag af en indstilling fra elevens lærere i de enkelte fag og efter samråd med eleven og forældrene.
Stk. 2. Beslutning om holddannelser efter denne bekendtgørelse træffes af skolens leder efter høring i lærerrådet.
Stk. 3. Skolens leder træffer på grundlag af en indstilling fra elevens lærere og efter samråd med elever og forældre beslutning om:
1) Afgrænsning af elevgruppen, der skal modtage særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk jf. § 7.
2) Overflytning af elever til den almindelige grønlandskundervisning jf. § 9, stk. 5.
3) Iværksættelse af særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk jf. § 10.
4) Afgrænsning af elevgruppen der kan modtage særligt tilrettelagt undervisning i dansk jf. § 11.
5) Iværksættelse af modersmålsundervisning jf. § 13.

§ 15. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, samt fastsætte bestemmelser til gennemførelse af bekendtgørelsen.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1994.
Stk. 2. Samtidig ophæves Kultur- og Undervisningsdirektoratets cirkulære 4/88 af 25. januar 1988 om supplerende undervisning.
Stk. 3. Bekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 4 har virkning for elever, for hvem undervisningspligten indtræder den 1. august 1994 eller senere.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. maj 1994
Marianne Jensen

/

Aqigssiaq Møller