Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 11. maj 1994 om fangst af hvalros ved Grønland

I medfør af landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt §§ 4, 6, 7, 9, og 10 som ændret ved landstingslov nr. 4 af 16. maj 1990 og ved landstingslov nr. 7 af 30. oktober 1991 samt landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland §§ l og 16, fastsættes:

 

§ 1. Nærværende bekendtgørelse vedrører fangst af hvalros (Odobenus rosmarus) på grønlandsk fiskeriterritorium og land.

 

Jagtberettigede personer og fredningstider

§ 2. Hvalrosfangst må alene udøves af personer med grønlandsk erhvervsjagtbevis.
Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i enten Avanersuaq, Upernavik eller Illoqqortoormiut kommune og har j agtbevis, kan dog drive traditionel fangst og jagt som beskrevet i gældende regler om nationalparken i Nord- og Østgrønland og naturreservatet i Melville Bugt.

§ 3. I tiden fra og med 1. juni og til og med 31. december er al jagt på hvalrosser i Vestgrønland indenfor et område som er afgrænset af breddegraderne 66°N og 75°N, forbudt.
Stk. 2. I tiden fra og med 1. april og til og med 31. december er al jagt på hunhvalrosser og hvalrosunger forbudt i samme område.
Stk 3. I Vestgrønland syd for 66°N er hvalrossen fredet hele året.

 

Fartøjsbegrænsning

§ 4. Som befordringsmiddel i forbindelse med fangst af hvalros er det alene tilladt at anvende hundeslæde eller fartøjer under 40 BRT.

 

Jagtmetoder

§ 5. Fly, helikoptere samt enhver form motorkøretøjer må ikke anvendes under jagt på hvalrosser eller til befordring til og fra jagtområdet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give dispensation til anvendelse af snescootere til brug for hjemtransport af fangstbytte til hjemstedet, når is- og vejrforhold nødvendiggør hurtig og ekstraordinær indsats for at bjerge fangsten.

§ 6. Ved anvendelse af rifler er mindste lovlige kaliber 7,62 mm eller derover.
Stk. 2. Kun ammunition med spidskappet kugle (helmantel) er tilladt i hvalrosfangsten.
Stk. 3. Anskudte hvalrosser skal harpuneres, inden de aflives.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan i en kommunal vedtægt fastsætte yderligere reguleringer af fangsten på hvalrosser, når specielle forhold taler for sådanne foranstaltninger.

 

Fangstrapportering og kontrol

§ 8. Alle hvalrosfangster skal meldes til hjemkommunen efter hver fangst med angivelse af køn, alder, fangstdato og lokalitet for nedlæggelsen pr. hvalros på et skema udstedt af Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ved fællesfangst meldes fangsten af den, der har fået hovedet af dyret. De øvrige fangeres navne og cpr.nr. opgives i skemaet. Hvis der er fundet mærke med nummer eller en radiosender, afleveres dette sammen med skemaet.
Stk. 2. Det i stk. l nævnte skema rekvireres på kommune- eller bygdekontoret. Fangeren oplyser på skemaet sit navn, cpr. nr. og adresse og befordringsmidlet, evt. fartøjsstørrelse.
Stk. 3. Kommunen indsender de modtagne skemaer til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, senest l måned efter, at der er indløbet rapportering om fangst.

 

Udførsel

§ 9. Det er forbudt at immobilisere og indfange hvalrosser uden en forudgående tilladelse fra Landsstyret.
Stk. 2. Udførsel af hvalrosser eller dele fra hvalrosser må kun ske med tilladelse fra Landsstyret.
Stk. 3. Hvalrosser må ikke holdes i fangenskab eller udføres fra Grønland uden Landsstyrets tilladelse.

§ 10. Det er forbudt at købe eller modtage kød, skind og stødtænder samt andre dele af ulovligt nedlagte hvalrosser.

 

Foranstaltninger

§ 11. Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse kan medføre bøde, ligesom ulovligt nedlagte dyr eller dele deraf vil blive konfiskeret. Beslutningen om anvendelse af de konfiskerede dele træffes af Landsstyret. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt.

 

Dispensation og ikrafttrædelse

§ 12. Landsstyret kan til videnskabelige og andre formål meddele dispensation fra bekendtgørelsens regler.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1994, og samtidig ophæves
1) Ministeriel bekendtgørelse nr. 301 vedrørende fangst af hvalros ved Grønland af 16. november 1956 og
2) Landsrådsvedtægt om regulering af hvalrosfangst i Davisstrædet og Baffins Bugt af 16. november 1956 og
3) Landsrådsvedtægt af 20. august 1958, stadfæstet den 4. april 1959, om ændring i landsrådsvedtægt af 11. august 1954, stadfæstet den 16. november 1956, om regulering af hvalrosfangst i Davidsstrædet og Baffins Bugt og
4) Landsrådsvedtægt om ændring af landsrådsvedtægt om regulering af hvalrosfangst i Davisstrædet og Baffins Bugt af 17. august 1978.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. maj 1994
Hans Iversen

/

Henrik Leth


Bilag