Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 11. maj 1994 om fangst af isbjørne i Grønland.

I medfør af landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt §§ 4, 6, 7, 9 og 10 som  ændret ved landstingslov nr. 4 af 16. maj 1990 og landstingslov nr. 7 af 30. oktober 1991 samt landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland §§ l og 2 fastsættes:

 

Jagtberettigede personer

§ 1. Jagt på isbjørn (Ursus maritimus) må kun drives af personer, der har bopæl i Grønland og har fast tilknytning til det grønlandske samfund samt er i besiddelse af erhvervsjagtbevis eller er registrerede som fåreholdere.
Stk. 2. Isbjørnejagt må dog ikke foretages af nogen, der befordres af eller er betalt ledsager for personer, der  ikke opfylder de i stk. l nævnte betingelser.

 

Fredningstider

§ 2. Isbjørne er fredet fra den 1. juli til den 31. august, i Ammassalik kommune dog i perioden 1. august til 30. september.
Stk. 2. Isbjørneunger, som er yngre end 24 måneder, samt isbjørnehunner ledsaget af sådanne unger er fredet hele året. I Avanersuaq, Upernavik, Illoqqortoormiut samt Ammassalik kommuner er det dog tilladt at nedlægge isbjørneunger ældre end 12 måneder og hunner, der ledsager sådanne, udenfor den i stk. l nævnte fredningstid.
Stk. 3. Voksne, enlige isbjørnehanner samt isbjørne, som befinder sig indenfor fåreholderes ude- eller hjemmemarker, må trods bestemmelsen i stk. l nedlægges hele året.

§ 3. Det er forbudt at forstyrre, herunder udgrave, isbjørne, der ligger i hi.

 

Jagtmetoder

§ 4. Fly, helikoptere og motordrevne køretøjer, herunder snescootere, samt fartøjer over 40 BRT må ikke anvendes under jagt på isbjørne eller til befordring til og fra jagtområdet.
Stk. 2. Det er forbudt at anvende gift, sakse, fodsnarer eller selvskud.
Stk. 3. Brug af salonrifler, haglgeværer samt hel- eller halvautomatiske rifler er ikke tilladt til isbjørnejagt.

 

Mærkninger og udførsel

§ 5. Immobilisering og mærkning af isbjørne må kun ske med tilladelse fra Landsstyret.

§ 6. Udførsel af dele fra isbjørne må kun ske med tilladelse fra Landsstyret.
Stk. 2. Isbjørne, herunder isbjørneunger, må ikke holdes i fangenskab eller udføres fra Grønland uden Landsstyrets tilladelse.

§ 7. Det er forbudt at købe eller modtage kød og skind samt andre dele af ulovligt nedlagte isbjørne.

 

Fangstrapportering og kontrol

§ 8. Alle isbjørnefangster skal meldes til hjemkommunen efter hver fangst, med angivelse af køn, alder, fangstdato og lokalitet for nedlæggelsen pr. isbjørn på et skema udstedt af Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ligeledes meldes samtlige anskydninger. Ved fællesfangst rapporteres fangsten kun af een udpeget rapporteringsansvarlig, f.eks. af den fanger der har aflivet isbjørnen, med angivelse af samtlige fangstdeltageres navne og cpr.nr. Hvis der er fundet et mærke med nummer eller en radiosender, afleveres dette sammen med skemaet.
Stk. 2. Det i stk. l nævnte skema rekvireres på kommune- eller bygdekontoret. Fangeren oplyser på skemaet sit navn, cpr. nr. og adresse og befordringsmidlet, evt. fartøjsstørrelse.
Stk. 3. Kommunen indsender de modtagne skemaer til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, senest l måned efter, at der er indløbet rapportering om fangst.

 

Foranstaltninger

§ 9. Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bøde, ligesom kødet og skindet samt andre dele af ulovligt nedlagte eller erhvervede isbjørne vil blive konfiskeret. Beslutning om anvendelse af det konfiskerede udbytte træffes af Landsstyret. Ved overtrædelse af bestemmelserne i § 4 kan de ulovligt anvendte befordringsmidler og redskaber konfiskeres.
Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i §§ l og 2 samt § 4 er ikke alene den enkelte jæger ansvarlig, men også ejeren af den båd, slæde eller andet redskab, der har været benyttet under jagten, for så vidt vedkommende har været med på jagtturen, eller har været vidende om, at de pågældende redskaber ville blive benyttet til den ulovlige jagt.

 

Dispensation og ikrafttrædelse

§ 10. Landsstyret kan til videnskabelige og andre formål meddele dispensation fra bekendtgørelsens regler.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1994, og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 25 af 2. oktober 1992 om fredning af isbjørne i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. maj 1994
Hans Iversen

/

Henrik Leth


Bilag