Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. maj 1994 om normalundervisningsplaner for årgangsdelte og ikke-årgangsdelte skoler m.v.

I medfør af § 9 stk. 2, § 16 stk. 3, § 17, stk. 6, og § 19, stk. 2 og 4, i landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen fastsættes:

 

§ 1. Normaltimefordelingsplanen omfatter obligatoriske fag, tilvalgsfag samt dertil knyttede ugentlige timetal og den daglige undervisningstid baseret på et 40 ugers skoleår (bilag 1).
Stk. 2. For skoler, der, jf. § 16, stk. 2, i landstingsforordning om folkeskolen, gennemfører undervisningen på mindre end 40 uger, foreligger timefordelingsplan for skoleår på 36 uger med tilhørende ugentlige timetal for såvel de obligatoriske fag som tilvalgsfag (bilag 2).
Stk. 3. Skoler, der gennemfører undervisningen på henholdsvis 39, 38 og 37 uger, indsender forslag til timefordelingsplan til Direktoratet til godkendelse.
Stk. 4. Elevernes maksimale daglige undervisningstid følger de i landstingsforordning om folkeskolen, § 17, stk. 5, fastsatte bestemmelser. Det bør sikres, at det ugentlige timetal fordeles jævnt på ugedagene.
Stk. 5. For bygdeskoler, der har et elevtal, der ikke muliggør etablering af årgangsdelte klasser, foreligger vejledende timefordelingsplaner henholdsvis på et 40- og et 36 ugers skoleår fra I- til 6-klasses bygdeskoler (bilag 3 og 4).

 

To-lærerordninger

§ 2. På 1. klassetrin skal anvendes to-lærerordninger ved klassestørrelser på 12 elever og derover.
Stk 2. I de tilfælde, hvor elevtallet i en klasse kommer under 12 i forbindelse med særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk, ophæves to-lærerordningen i de timer, hvor den særlige tilrettelagte undervisning finder sted.

 

Afledte timeplaner

§ 3. Afledte timeplaner på 1. - 9. klassetrin anvendes i tilfælde, hvor elevtallet på en årgang nødvendiggør, at der dannes klasser med mindre end 16 elever.
Stk. 2. Når elevtallet i en klasse ved skoleårets begyndelse er under 16, skal de ugentlige lektionstal i henhold til timefordelingsplanen på 1.-9. klassetrin nedsættes således:

14-15 elever
Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Timenedsættelse

 

1 1 1 1 2 2 2 2 2
12-13 elever
Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Timenedsættelse

 

2 2 2 3 3 3 3 3 3
8-11 elever
Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Timenedsættelse

 

3 3 3 4 4 4 4 4 4
under 8 elever
Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Timenedsættelse 4 4 4 5 5 5 5 5 5


Stk. 3. Der skal ved udfærdigelse af afledte timeplaner anlægges en pædagogisk vurdering, som både omfatter det enkelte fags muligheder og forholdet mellem timefordeling og læseplaner.

 

Deletime-/to-lærerordninger

§ 4. I årgangsdelte klasser med 18 elever eller derover skal anvendes deletimer eller to-lærerordninger, dog maksimalt med følgende ekstra lærerskematimer:

2. og 3. klassetrin, grønlandsk . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. og 3. klassetrin, regning/matematik . . . . . . . . . 2
2. og 3. klassetrin, dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
4. klassetrin, grønlandsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4. klassetrin, regning/matematik . . . . . . . . . . . . . . 2
4. klassetrin, dansk . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . 1
7. klassetrin, engelsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Stk. 2. Iværksættelse af deletime-/to-lærerordninger for fagene grønlandsk og dansk i integrerede årgangsdelte klasser skal ske på grundlag af elevtallet på de enkelte sproghold, der oprettes ved skoleårets begyndel se.

 

Særlige bestemmelser for ikke-årgangsdelte klasser

§ 5. Ved etableringen af ikke-årgangsdelte klasser skal der i forbindelse med timernes fordeling på de enkelte fag sikres, at denne i videst mulig omfang følger principperne i timefordelingsplanen og afledte timeplaner, jf. § l og § 3. Ved tilrettelæggelse af undervisningen skal der tages pædagogiske hensyn i relation til antallet af elever, deres forudsætninger og aldersmæssige forhold.
Stk. 2. Klasser med 12 elever eller derover kan efter omstændighederne tildeles et forhøjet ugentligt timetal til deletimer i fagene grønlandsk, regning/matematik, dansk og engelsk.
Stk. 3. For klasser under 12 elever nedsættes det ugentlige timetal, jf. de i stk. 2 nævnte fag. For klasser med 1-3 elever anvendes dog mindst 5 lærertimer pr. elev.

 

Særlige bestemmelser for ikke-årgangsdelte bygdeskoler

§ 6. Vejledende timefordelingsplaner for ikke-årgangsdelt undervisning, der indeholder maksimumtimetal, omfatter planer for 1-6 klasses bygdeskoler. Afhængig af elevernes tidligere undervisning og lærerdækningen på stedet kan timetallet reduceres.
Stk. 2. Der er ved udarbejdelse af timefordelingsplanerne indarbejdet afledte timeplaner.
Stk. 3. Antallet af klasser fastsættes ud fra nedenstående elevtal:

4 - 8 elever . . . . . . . . . . . . l klasse
9-14 elever . . . . . . . . . . . . 2 klasser
15 - 20 elever . . . . . . . . . . 3 klasser
21 - 30 elever  . . . . . . . . . . 4 klasser
31 - 45 elever . . . . . . . . . . 5 klasser
46 - 70 elever . . . . . . . . . . 6 klasser

Stk. 4. Eleverne skal undervises samlet i de oprettede ikke-årgangsdelte klasser, der fremgår af de vejledende timefordelingsplaner.
Stk. 5. For skoler med 1-3 elever er der ikke udarbejdet en timefordelingsplan, dog skal der minimum anvendes 5 timer pr. elev.
Stk. 6. Fagene historie, geografi og biologi kan fordeles timetalsmæssigt efter behov ud fra det samlede timetal, der er til rådighed for de tre fag tilsammen. Dog skal der sikres en helhed i de enkelte fags forløb.
Stk. 7. Fagene idræt, sang/musik, formning, sløjd, håndarbejde og husgerning kan samlæses på tværs af de ikke-årgangsdelte klasser, hvor det findes hensigtsmæssigt.
Stk. 8. På klassetrin, hvor dansk og engelsk indføres, kan efter omstændighederne tildeles et forhøjet ugentligt timetal til deletimer.

§ 7. For skoler med 4 klasser og derover oprettes særskilt undervisning for 1. klasse. For skoler med færre end 4 klasser kan deletimer for 1. klasse anvendes.
Stk. 2. Klasser med 12 elever eller derover kan efter omstændighederne tildeles et forhøjet ugentligt timetal til deletimer i fagene grønlandsk, regning/matematik, dansk og engelsk.
Stk. 3. For skoler med flere end 70 elever anvendes bestemmelserne gældende for årgangsdelte klasser.
Stk. 4. Bygdeskoler, der gennemfører undervisningen på henholdsvis 39, 38 eller 37 uger, indsender forslag til timefordelingsplan til Direktoratet til godkendelse.
Stk. 5. Direktoratet kan dispensere fra den i § 6 stk. 4 beskrevne klassedeling ved en meget ulige fordeling af eleverne på de forskellige årgange.
Stk. 6. Planlægning af kommende skoleår tilsendes Direktoratet til godkendelse.

 

Lærerskematimeforbruget

§ 8. Til den almindelige specialundervisning i hele skoleforløbet anvendes et lærerskematimetal, der er beregnet på grundlag af 0,2 pr. elev på 2.- 9. klassetrin.
Stk. 2. Såfremt der tilmelder sig mindst 8 elever, oprettes hold i følgende tilvalgsfag for fortsættelsesskolen: tysk, maskinskrivning, motorlære, fangst/fiskeri, regnskabsføring, skindbehandling/skindsyning og datalære.
Stk. 3. Såfremt der tilmelder sig mindst 8 elever, oprettes hold i følgende tilvalgsfag for kursusskolen: sløjd/metalsløjd, motorlære, fangst/fiskeri, håndarbejde, formning, husgerning, sang/musik, idræt, datalære, maskinskrivning, regnskabsføring og skindbehandling/skindsyning.
Stk. 4. Såfremt der tilmelder sig mindst 5 elever, oprettes hold i følgende tilvalgsfag for grundskolen: sløjd og håndarbejde på 7. -9. klassetrin, sang/musik og formning på 8. - 9. klassetrin.
Stk. 5. Såfremt der tilmelder sig mindst 5 elever, oprettes hold i følgende tilvalgsfag for fortsættelsesskolen: idræt, sløjd/metalsløjd, håndarbejde, husgerning, sang/musik og formning.
Stk. 6. Såfremt der tilmelder sig l elev, oprettes hold i tilvalgsfagene engelsk og fysik/kemi for fortsættelsesskolen.
Stk. 7. Såfremt der tilmelder sig l elev, oprettes hold i tilvalgsfagene grønlandsk, dansk, regning/matematik, engelsk og fysik/kemi for kursusskolen.
Stk. 8. Holddannelsen i tilvalgsfag efter stk. 2, 3, 4, 5 og 7 skal tilstræbes gennemført inden for hver årgang og kan efter omstændighederne omfatte flere årgange. Hold skal deles ved elevtal over 24, men kan dog deles ved et lavere elevtal, når hensynet til lokaleforhold gør det nødvendigt.
Stk. 9. På mindre skolesteder, hvor elevtallet på årgangene vanskeliggør oprettelse af hold, kan kommunalbestyrelsen fravige de i stk. 2, 3, 4 og 5 anførte bestemmelser om elevtal.
Stk. 10. Direktoratet kan, efter høring af De Grønlandske Kommuners Landsforening fastsætte bestemmelser, der regulerer kommunernes forbrug af lærertimer.

 

Obligatoriske emner

§ 9. Ud over de fag, der er opført med faste ugentlige timetal i timefordelingsplanen gives undervisning i følgende emner: For 4. - 9. klassetrin: seksualoplysning, sundhedslære,  familiekundskab, oplysning om nydelses- og rusmidler, færdselslære, jagt/våbenlære, fredning og miljø samt uddannelses- og erhvervsorientering. For 10. - 11. klassetrin: seksualoplysning, sundhedslære, familiekundskab, oplysning om nydelses- og rusmidler, færdselslære, j agt/våbenlære, fredning og miljø.
Stk. 2. De obligatoriske emners placering på fag og klassetrin fastsættes af kultur- og undervisningsudvalget og indgår i kommunens undervisningsplan.

 

Læseplaner

§ 10. Hjemmestyrets bekendtgørelse om formålet med de enkelte fag og emner skal lægges til grund ved udarbejdelse af læseplaner.
Stk. 2. I de fag, hvor undervisningen skal afsluttes med prøve, skal undervisningens indhold fastlægges således, at prøvekravene i de enkelte fag opfyldes, jf. vejledende læseplaner samt hjemmestyrets bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver.

 

Specialundervisning, supplerende undervisning mv.

§ 11. Specialundervisning, supplerende undervisning, særlig tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk samt modersmålsundervisning, skolebiblioteker, undervisning af syge samt fritidsvirksomhed tilrettelægges efter bestemmelser fastsat i henhold til landstingsforordning om folkeskolen.

 

Ferieplan

§ 12. Skoleåret begynder 1. august og omfatter 200 - 240 skoledage fordelt på ugens fem første hverdage eller på alle ugens seks hverdage. Undervisningen gennemføres normalt på 40 uger. Undervisningen kan gennemføres på færre uger, dog mindst 36 uger. Såfremt undervisningen gennemføres på færre uger end 40, skal skoledagene fordeles på alle ugens seks hverdage.
Stk. 2. Elevernes sommerferie er på mindst 7 uger i sammenhæng og skal afholdes inden for perioden 1. juni - 31. august.
Stk. 3. Direktoratet kan fastsætte sommerferiens begyndelsestidspunkt .
Stk. 4. Udover samtlige søndage er følgende dage obligatoriske fridage:
Juleaftensdag.
1. juledag.
2. juledag.
Nytårsaftensdag.
Nytårsdag.
Skærtorsdag.
Langfredag.
2. påskedag.
Dronningens fødselsdag, 16. april.
Bededag.
Kristi Himmelfartsdag.
2. pinsedag.
Årsdagen for Hjemmestyrets indførelse, 1. maj.
Grønlands Nationaldag, 21. juni.
Stk. 5. Hellig 3 Konger, den 6. januar, kan skolerne lukke kl. 12, og dagen regnes som skoledag.
Stk. 6. Hensynet til lokale forhold bør efter behov indgå i overvejelserne omkring placering af ferie og disponible fridage.
Stk. 7. Ved udarbejdelse af de lokale ferieplaner skal der tages hensyn til afholdelse af afgangsprøver.
Stk. 8. Den for hver skole årligt udarbejdede ferieplan fremsendes til Direktoratet til godkendelse.

 

Dispensation m.v.

§ 13. Direktoratet for kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Direktoratet kan fastsætte regler om gennem førelse af bekendtgørelsens bestemmelser.

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1994.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 15. april 1991 om normalundervisningsplaner m.v. samt Direktoratets cirkulære 17/92 om timefordelingsplaner i bygdeskoler.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. maj 1994
Marianne Jensen

/

Hugin S.Christiansen


Bilag 1 - 4 (pdf-frmat)