Rettelsesblad


Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. maj 1994 om fiskeri efter fjeldørred i Grønland.

I henhold til § 19 og § 28 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri og landstingslov nr. 10 af 4. november 1991 samt § 2, stk l, § 18 og § 19 i landstingslov nr 11 af 12. november 1980 om naturfredning fastsættes:

 

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter fiskeri efter fjeldørred i Grønland.

 

Redskaber

§ 2. Fiskeri efter fjeldørred må kun finde sted med kroge til lystfiskeri, ketchere og garn, hvis maskevidde i strakt mål er mindst 100 mm.
Stk. 2. Længden af garn til fjeldørredfiskeri må højst være 30 meter.
Stk. 3. Det er forbudt ved fjeldørredfiskeri at anvende
1) rykfiskemetoden,
2) drivgarn, ruser, vod og trawl,
3) elektrofiskeri, skydevåben samt
4) sprængstoffer og gift.
Stk. 4. Garn skal være mærket med ejernavn, bådnavn eller fartøjsnummer. Fiskende garn uden navn eller andet mærke, kan tages op af kontrollen.
Stk. 5. Der skal altid være opsyn til et udsat garn. Når fiskepladsen forlades, skal ejeren af garn, uanset fraværets længde, tage garn op. Det er tilladt at tage efterladte garn op.

 

Garnsætningsregler

§ 3. Al garnfiskeri efter fjeldørred i elve og dertil hørende bassiner er forbudt.

§ 4. Ved fiskeri i søer er det forbudt at sætte garn nærmere end 100 m fra til- eller afløbselve.
Stk. 2. Ved fiskeri i søer må garnet ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra kyst til kyst.

§ 5. Garnsætning nærmere end 300 meter på begge sider af elvmundingen, målt fra det punkt havet og elven mødes ved normal højvande, er forbudt. Hvis kommunen har foretaget en afmærkning længere ude end foran beskrevet, er garnfiskeri indenfor afmærkningen forbudt.
Stk. 2. Garnet skal sættes sådan, at den inderste ende af selve garnet har kontakt med højvandzonen.
Stk. 3. Garnet må ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra kyst til kyst.
Stk. 4. Garnet skal sættes i lige linie fra kysten. Andre arrangementer af garn med massefangst som formål, er forbudt.
Stk. 5. Der skal være mindst 30 meters afstand mellem ørredgarn.

 

Spærrefangst med stendæmninger

§ 6. Hvor stendæming har været anvendt til spærrefangst af fjeldørred, skal dæmningen gennembrydes, før fangststedet forlades.

 

Periode for garnfiskeri efter fjeldørred

§ 7. Fjeldørredfiskeri med garn er kun tilladt i perioden 15. juni til 25. september.

 

Fredning

§ 8. Kommunalbestyrelsen fastsætter ved en kommunal vedtægt hvert 5. år med virkning for en femårig periode fredning af et eller flere områder med bestande af fjeldørreder. Kommunale vedtægter stadfæstes af Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 2. De i stk. l nævnte områder skal have naturlig sammenhæng, vurderet på baggrund af de farvandsområder, hvori bestande af fjeldørreder fra de fredede elve formodes at opholde sig i den periode, de er i havet. Ved afgrænsningen skal der lægges vægt på at opnå størst mulig effekt af fredningen samtidig med størst mulig overskuelighed for kontrollen.
Stk. 3. Den første kommunalvedtægt skal træde i kraft senest den 1. januar 1995.
Stk. 4. Kommunalvedtægter, jf. stk 3, kan indeholde adgang til fiskeri med håndliner og fiskestang i den fredede område, for derved at bibeholde fjeldørredområdernes traditionelle, rekreative værdi.
Stk. 5. Undlader kommunalbestyrelsen at udarbejde kommunal vedtægt efter stk. l udarbejdes denne af landsstyret.

§ 9. Kommunerne kan ved en kommunal vedtægt fastsætte strengere regler om fjeldørredfiskeri i deres område.
Stk 2. Kommunen kan dog ikke udelukke personer fra andre kommuner i at drive fjeldørredfiskeri i sit område når det sker i hht. den kommunale vedtægt.

 

Dispensation

§ 10. Landsstyret kan til videnskabelige og andre formål dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen.
Stk. 2. Kommuner med kun en fjeldørredelv kan søge Landsstyret om dispensation fra § 7, stk. l. En dispensation af den art kan kun gives, når der kan dokumenteres at kommunen har andre bestandsbeskyttende foranstaltninger omkring elven.

 

Sanktioner

§ 11. Bøde kan idømmes den, der overtræder reglerne i §§ 2 - 7.
Stk. 2. Sager herom og om konfiskation behandles efter reglerne i fiskeriloven.

 

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juni 1994. Samtidig ophæves Landsrådsvedtægt om foranstaltninger til beskyttelse af bestanden af laks og fjeldørred i Vestgrønland af 22. april 1955.
Stk. 2. Kommunale vedtægter, der regulerer fiskeri efter laks og fjeldørred i Grønland, udstedt i medfør af Landsrådsvedtægt af 22. april 1955 om foranstaltninger til beskyttelse af bestanden af laks og fjeldørred i Vestgrønland, Landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri samt Landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri,  ophæves med virkning fra d. l.juni 1995.
Stk. 3. De i stk. 2 nævnte kommunale vedtægter finder anvendelse til og med 31. maj 1995, såfremt de indeholder  videregående regulering, af fiskeri efter laks og fjeldørred i Grønland, end nærværende bekendtgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. maj. 1994
Lars Emil Johansen

/

Henrik Leth