Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 6. juni 1994 om evaluering m.v. i folkeskolen.

I henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen, § 15 stk. 3 og 9, fastsættes:

 

Kapitel 1.
Undervisningens planlægning, indhold og tilrettelæggelse

§ l. Undervisningen i det enkelte fag skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at den lever op til de krav, der er opstillet i folkeskolens overordnede formål, de enkelte fags og obligatoriske emners formål samt læseplaner.
Stk. 2. Læreren udarbejder en oversigt over årets undervisning som grundlag for udarbejdelse af planer over de aktuelle undervisningsforløb.
Stk. 3. Årsoversigten og planer over undervisningsfor løb skal omfatte undervisningens indhold og tilrette læggelse, herunder i videst muligt omfang valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse.
Stk. 4. Udarbejdelse af oversigten og planer sker i samarbejde med de øvrige lærere i klassen og skal være koordinerede med klassens øvrige fagplaner.
Stk. 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhæng. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. Undervisningens indhold og tilrettelæggelse skal desuden lægge op til og understøtte elevernes alsidige, personlige udvikling.
Stk. 6. Ved valg af indhold og i tilrettelæggelsen af arbejdet skal læreren sikre, at eleverne ikke alene møder fagenes indhold og metoder fag for fag, men også i samarbejde mellem flere fag, så lærerne og fagene støtter hinanden.
Stk. 7. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Det skal sikres, at alle elever får mulighed for at arbejde med væsentlige sider af det planlagte indhold, og læreren skal sikre, at alle elever gennem de valgte undervisningsformer til stadighed stilles over for nye udfordringer - intellektuelt, følelsesmæssigt, socialt og med hensyn til opbygning af værdier og holdninger.
Stk. 8. Klasselæreren koordinerer arbejdet vedrørende klassen i forhold til skolens ledelse og øvrige lærere.
Stk. 9. Det påhviler skolens leder at sikre, at klasselæreren og klassens øvrige lærere planlægger og tilrettelægger undervisningen, så den rummer udfordringer for alle elever, og at der finder en koordinering sted.
Stk. 10. På hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne.
Stk. 11. Årsoversigten lægges til grund for den information, der gives forældrene på klasseforældremøderne i begyndelsen af skoleåret. Årsoversigten og planer over undervisningsforløb kan endvidere udsendes til forældrene til orientering.

 

Kapitel 2.
Intern pædagogisk evaluering

§ 2. Der skal på alle klassetrin som en integreret del af undervisningen løbende foretages en alsidig evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.
Stk. 2. Formålet med evalueringen er at oplyse lærer og elever om, i hvilket omfang undervisningen på et givet tidspunkt i forløbet har givet de forventede resultater, og dermed være vejledende for den videre planlægning og gennemførelse af undervisningen, herunder give grundlag for den fortløbende undervisningsdifferentiering. Evalueringen skal desuden danne grundlag for en detaljeret vejledning af den enkelte elev med hensyn til den videre alsidige og faglige udvikling: kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer.
Stk. 3. Evalueringens form og indhold fastlægges af læreren med inddragelse af eleverne og tilpasses undervisningens indhold på det pågældende klassetrin.
Stk. 4. Læreren skal følge udviklingen i såvel den enkelte elevs som hele holdets udbytte af undervisningen og i elevernes alsidige, personlige udvikling, der også omfatter sociale færdigheder som fx samarbejde, selvstændighed, problemløsning etc. Med passende mellemrum drøftes dette kollektivt og individuelt med eleverne.
Stk. 5. I forbindelse med arbejdet med såvel mundtlige som skriftlige discipliner, herunder hjem mearbejde, giver læreren en vurdering af elevernes arbejde og indsats i form af skriftlige og mundtlige kommentarer. Samtidig vejledes og opmuntres eleven til stadig udvikling af arbejdsmetoder, udtryksformer og andre faglige delfærdigheder, så eleven bliver i stand til fortsat at forbedre sit faglige niveau og vurdere eget standpunkt.
Stk. 6. Den løbende evaluering skal være et led i lærerens tilrettelæggelse og gennemførelse af den fortsatte undervisning.

§ 3. Der kan som led i evalueringen af elevernes faglige udbytte af undervisningen gennemføres interne tests e.l.

 

Kapitel 3.
Evaluering til ekstern brug

§ 4. Til ekstern information evalueres den enkelte elevs faglige kvalifikationer, arbejdsindsats og holdning til arbejde, herunder selvstændighed, initiativ, ansvarlighed, interesse, samarbejde, præcision og punktlighed o.l. ved følgende former for  bedømmelse i medfør af §§ 5 - 7: vidnesbyrd, standpunktsbedømmelse, standpunktskarakterer, supplerende bemærkninger samt prøvekarakterer, jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om de afsluttende prøver m.v. i folkeskolen.

§ 5. På 1. klassetrin gives på grundlag af udviklingsfremmende aktiviteter vidnesbyrd om elevens sociale, motoriske, emotionelle, begrebsmæssige og intellektuelle færdigheder, og suppleres med bemærkninger om forholdet til klassens øvrige elever, lærere og deltagelse i klassens sociale liv.

§ 6. På 2. - 6. klassetrin gives standpunktsbedømmelse af elevens udbytte af undervisningen samt arbejdsindsats og holdning til arbejdet i samtlige fag, jf. dog § 14.
Stk. 2. Ved bedømmelsen anvendes følgende bedømmel sesskala:
Udmærket Gives for det udmærkede, helt fortrinlige standpunkt.
Meget tilfredsstillende Gives for det gode, sikre standpunkt.
Tilfredsstillende Gives for gennemsnitsstandpunktet.
Jævnt tilfredsstillende Gives for standpunktet lige under middel.
Mindre tilfredsstillende Gives for standpunkter, der kan anses for passable, men heller ikke mere.
Ikke tilfredsstillende Gives for det uantagelige.
Stk. 3. Ved bedømmelsen af arbejdsindsats og holdning til arbejdet m.v.,jf. § 4, stk. l, anvendes betegnelserne: tilfredsstillende eller kan forbedres.
Stk. 4.
Bedømmelsen kan uddybes med supplerende bemærkninger om skolearbejdet, herunder arbejdsindsats m.v., jf. §4, stk. l, samt forholdet til klassens øvrige elever, lærere og deltagelse i klassens sociale liv.

§ 7. På 7. - 12. klassetrin gives der eleverne standpunktskarakterer, efter 13-skalaen i medfør af stk. 7, jf. dog § 14.
1) I grønlandsk gives der på 7. - 9. klassetrin tre karakterer: én for mundtlig grønlandsk og én for skriftlig grønlandsk og én for orden i forbindelse med skriftlig grønlandsk. På 10. - 12. klassetrin gives der fire karakterer: én for mundtlig grønlandsk, én
for sproglig korrekthed/retstavning, én for skriftlig fremstilling og én for orden i forbindelse med skrift-
lig fremstilling.
2) I dansk gives der på 7. - 9. klassetrin tre karakterer: én for mundtlig dansk og én for skriftlig dansk og én for orden i forbindelse med skriftlig dansk. På 10. - 12. klassetrin gives der fire karakterer: én for mundtlig dansk, én for sproglig korrekthed/retstavning, én for skriftlig fremstilling og én for orden i forbindelse med skriftlig fremstilling.
3) I regning/matematik gives der på 7. - 9. klassetrin tre karakterer: én for mundtlig regning/matematik og én for skriftlig regning/matematik og én for orden i forbindelse med skriftlig regning/matematik. På 10. - 12. klassetrin gives der fire karakterer: én for mundtlig regning/matematik, én for færdighedsregning, én for problemregning og én for orden i forbindelse
med problemregning.
4) I engelsk gives der på 7. - 9. klassetrin samt på 10. - 12. klassetrin almen linie/niveau én karakter, der dækker såvel mundtlig som skriftlig engelsk. På 10. - 12. klassetrin udvidet linie/niveau gives to karakterer: én for mundtlig engelsk og én for skriftlig engelsk.
5) I samtlige øvrige fag, hvori elever modtager undervisning, gives én karakter.
Stk. 2. Standpunktskaraktererne skal udtrykke lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt.
Stk. 3. De sidste standpunktskarakterer (årskaraktererne) skal udtrykke lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt ved skoleårets slutning, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. I de fag, der afsluttes med en prøve, jf. § 15, stk. 4 - 6 i Landstingsforordning om folkeskolen, gives der på 11. - 12. klassetrin sidste standpunktskarakterer umiddelbart før afviklingen af de skriftlige prøver. Standpunktskaraktererne skal udtrykke lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt på dette tidspunkt.
Stk. 5. Standpunktskaraktererne skal uddybes med supplerende bemærkninger om skolearbejdet, herunder arbejdsindsats m.v., jf. § 4, stk. l, samt forholdet til klassens øvrige elever, lærere og deltagelse i klassens sociale liv.
Stk. 6. For elever, der udskrives af skolen, inden der er givet standpunktskarakterer, skal der gives karakterer i de i stk. l nævnte fag, jf. § 15.
Stk. 7. Ved karaktergivningen anvendes følgende skala (13-skalaen):
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
03: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation.
00: Gives for den helt uantagelige præstation.

§ 8. Vidnesbyrd, standpunktsbedømmelse, standpunktskarakterer og supplerende bemærkninger i medfør af §§ 5 - 7 gives eleverne mindst 2 gange i løbet af skoleåret, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Skolens leder fastsætter tidspunkterne, der placeres i perioderne november/december og ved skoleårets slutning, jf. dog § 7, stk. 4, samt § 15, stk. 2, nr. 5, sidste punktum.
Stk. 3. Skolenævnet kan for hvert klassetrin træffe beslutning om, at der gives vidnesbyrd m.v. 3 gange i løbet af et skoleår. Beslutningen herom træffes efter høring i forældrekredsen og lærerråd.

§ 9. På 1. - 6. klassetrin opbevares genpart af de i medfør af § 5 og § 6 udfærdigede vidnesbyrd, standpunktsbedømmelser og supplerende bemærkninger på skolen.
Stk. 2. På 7. - 12. klassetrin oprettes en standpunktsprotokol for hver enkelt elev, i hvilken standpunktskarakterer indføres. Protokollen er skolens dokumentation for den enkelte elevs opnåede karakterer. Der anvendes standpunktsprotokoller, godkendt af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning. Genpart af supplerende bemærkninger, jf. § 7, stk. 5,
opbevares på skolen.
Stk. 3. De sidste standpunktskarakterer (årskarakterer) indføres umiddelbart inden sommerferien. På 11. og 12. klassetrin skal de sidste standpunktskarakterer i de fag, der afsluttes med prøve, dog indføres umiddelbart før den første skriftlige prøvedag, jf. § 7, stk. 4.
Stk. 4. Efter elevens udmeldelse af skolen opbevares standpunktsprotokollen på skolen efter nærmere af Direktoratet fastsatte bestemmelser.

 

Kapitel 4.
Terminsprøver

§ 10. Som led i undervisningen og den interne pædagogiske evaluering afholdes i februar skriftlige terminsprøver på 10. - 12. klassetrin i fagene grønlandsk, dansk og regning/matematik. På 10. - 12. klassetrin udvidet linie/niveau tillige i faget engelsk.
Stk. 2. Skolens leder fastsætter den endelige termin for hver klasse og hvert fag og sikrer, at læreren i faget udarbejder passende prøveoplæg i overensstemmelse med og som led i den undervisning, der har fundet sted. På 11. og 12. klassetrin kan dog anvendes prøveoplæg, som har været anvendt ved folkeskolens afsluttende skriftlige prøver.
Stk. 3. Terminsprøvens varighed i færdighedsregning og retstavning på 10. - 12. klassetrin er l time. I de øvrige fagdiscipliner er terminsprøvens varighed på maximum 2 timer på 10. klassetrin og maximum 4 timer på 11. og 12. klassetrin, dog maximum 3 timer i engelsk.
Stk. 4. Karakterer fra terminsprøverne indgår som en del af grundlaget for fastsættelsen af standpunktskarakterer.

 

Kapitel 5
Lærerforsamlingsmøder

§ 11. Der afholdes løbende lærerforsamlingsmøder med henblik på planlægning, tilrettelæggelse samt drøftelse af klassens undervisning, elevernes udbytte af undervisningen, sociale liv m.v.
Stk. 2 Lærerforsamlingsmøder afholdes tillige umiddelbart før afgivelse af vidnesbyrd, standpunktsbedømmelser, standpunktskarakterer og supplerende bemærkninger i medfør af § 8, under hvilke møder elevernes standpunkt, arbejdsindsats, holdnig til arbejde m.v., jf. § 4, stk. l, drøftes. På disse møder færdiggøres endvidere vidnesbyrd og supplerende bemærkninger til brug for meddelelser til hjemmet i medfør af § 12, stk. 2, jf. § 5, § 6, stk. 3 og 4, §
7, stk. 5.
Stk. 3. Lærerforsamlingen omfatter alle den pågældende elevs lærere - på l. - 12. klassetrin under klasselærerens forsæde, dog under forsæde af skolens leder på 9. - 12. klassetrin i forbindelse med møder, der afholdes i medfør af stk. 2.
Stk. 4. Skolens leder kan i særlige tilfælde fritage en lærer fra deltagelse i et møde. Læreren skal i såfald aflevere sine kommentarer i skriftlig form om de forhold, der er på dagsorden for det aktuelle møde.

 

Kapitel 6.
Kontakten mellem skolen og hjemmene

§ 12. Skolen skal give meddelelse til hjemmet, hvis den løbende evaluering i medfør af kapitel 2 giver anledning til bekymring for en elevs standpunkt, manglende arbejdsindsats m.v. samt udvikling i det hele taget, således at skole og hjem i fællesskab kan søge elevens problem løst.
Stk. 2. Kontakten mellem skolen og hjemmene varetages endvidere ved afholdelse af
1) forældresamtaler,
2) klasseforældremøder,
3) forældremøder,
4) ved skriftlige meddelelser til hjemmene indeholdende vidnesbyrd, standpunktsbedømmelser, standpunktskarakterer og supplerende bemærkninger i medfør af §§ 5 - 7, jf. § 8 og kan desuden foregå ved besøg i hjemmene.
Stk. 3. Forældresamtaler afholdes med deltagelse af eleven, dennes forældre og elevens lærere mindst 2 gange om året i perioderne november/december og april/juni, jf. dog stk. 6. Ved sådanne samtaler orienteres forældrene bl. a. om kriterierne for og resultaterne af den løbende evaluering, jf. kapitel l og 2. Nærmere aftale om forældresamtalen, herunder indhol-
det, tid og sted, træffes med de enkelte forældre, der forud for mødet skal have mulighed for at fremkomme med ønsker om, hvad man særligt vil samtale om og med hvem. Forældrene kan bestemme, at deres barn ikke skal deltage.
Stk. 4. Skolens leder kan i særlige tilfælde fritage en lærer fra deltagelse i et møde, med mindre forældrene har fremsat ønske om pågældende lærers medvirken.
Stk. 5. Der afholdes mindst et klasseforældremøde i begyndelsen af skoleåret.
Stk. 6. Skolenævnet kan for hvert klassetrin træffe beslutning om, at der afholdes forældresamtaler 3 gange i løbet af skoleåret. Beslutningen herom træffes efter høring i forældrekredsen og lærerråd.

§ 13. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan fastsætte retningslinier og vejledning om anvendelse af bedømmelsesskalaen, jf. § 6 og karakterskalaen, jf. § 7 , stk. 7, samt fastsætte udformningen af meddelelser til hjemmet.
Stk. 2 Med henblik på pædagogiske forsøgs- og udviklingsarbejder kan Direktoratet godkende sådanne afvigelser fra bestemmelserne i bekendtgørelsens kapitel 3 om evaluering til ekstern brug, som vil være forenelig med fastholdelse af formålet med ekstern evaluering.

 

Kapitel 7.
Andre bestemmelser

§ 14. For elever, som i et eller flere fag ikke følger normalundervisningen, men modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, kan skolen efter nærmere af Direktoratet fastsatte bestemmelser give en skriftlig udtalelse om elevens standpunkt i stedet for standpunktsbedømmelser og standpunktskarakterer. Udtalelsen skal bygge på, i hvor høj grad eleven har nået de opstillede mål for den særligt tilrettelagte undervisning.

 

Kapitel 8.
Afgangsbevis

§ 15. Skolen udfærdiger afgangsbevis for de elever, der udskrives af skolen efter undervisningspligtens ophør, jf. Landstingsforordningen om folkeskolen, § 34.
Stk. 2. Afgangsbeviset skal indeholde følgende oplysninger:
1) Elevens fulde navn og personnummer.
2) Dato for udskrivning.
3) Klassetrin og skolens navn.
4) I hvilke fag der er modtaget undervisning i skoleforløbet samt linie og niveau på 10. - 12. klassetrin.
5) De senest afgivne standpunktskarakterer i de fag, i hvilke eleven har modtaget undervisning med angivelse af, på hvilke klassetrin karakteren er givet. Hvis karaktergivning i medfør af § 14 er erstattet af en skriftlig udtalelse, medtages denne. For elever, der udskrives af skolen i løbet af et skoleår, påføres lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt ved udskrivningstidspunktet.
6) Karakterer, der er opnået ved afgangsprøver og udvidede afgangsprøver, jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om de afsluttende prøver m.v. i folkeskolen. For elever, der har været til samme prøve flere gange, anføres kun den højeste prøvekarakter. Er den højeste prøvekarakter opnået ved en prøve, der er aflagt ved en anden skole, anføres denne karakter. Eleven fremlægger dokumentation for den opnåede karakter i form af originalt afgangsbevis fra den anden skole. På et afgangsbevis, hvor der er anført karakterer opnået ved en anden skole, mærkes disse med et x), og nederst på beviset påføres følgende: Prøvekarakterer mærket med x) er overført fra afgangsbevis udstedt af (skolens navn og adresse samt dato for udstedelsen).
7) Elevudtalelse - en samlet udtalelse om elevens arbejde, selvstændighed i arbejdet, koncentration og fordybelse i arbejdet, interesse, samarbejde, initiativ, præcision og punktlighed, flid, ansvarsfølelse, opførsel, sociale egenskaber m.v.
Stk. 3. Er en elev fritaget for prøve i et fag, anføres i karakterrubrikken for faget eller prøvedelen fritaget.
Stk.
4. Har en elev på grund af sygdom ikke kunnet aflægge prøve i et fag eller en prøvedel i faget, hvis faget omfatter flere prøvedele, som der gives selvstændig karakter for, anføres i karakterrubrikken for faget eller prøvedelen sygdom.
Stk. 5.
Er en elev udeblevet fra prøver i et fag eller en prøvedel i faget, hvis faget omfatter flere prøvedele, som der gives selvstændig karakter for, anføres i karakterrubrikken for faget eller prøvedelen udeblevet.
Stk. 6.
Er en elev bortvist fra prøven i et fag eller en prøvedel i faget, hvis faget omfatter flere prøvedele, som der gives selvstændig karakter for, anføres i karakterrubrikken for faget eller prøvedelen bortvist.
Stk.
7. Afgangsbevis udstedes af skolens leder og underskrives af denne. En kopi opbevares på skolen og en kopi indsendes til Direktoratet. Der anvendes afgangsbeviser godkendt af Direktoratet.

 

Kapitel 9.
Ikrafttræden m.v.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1994.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 19. juni 1992 om evaluering m.v. i folkeskolen.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. juni 1994
Marianne Jensen

/

Hugin S.Christiansen