Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 11. juli 1994 om rationering af alkoholholdige drikke i Avanersuaq Kommune.

I medfør af § 28, stk. l, jf. § 29 i landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke, fastsættes:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for Avanersuaq Kommune.

§ 2. Hver person, der er fyldt 18 år, har ret til en månedlig ration på 50 alkoholenheder (point), idet enhederne fastsættes således:

l flaske eller dåse mellemstyrkeøl med vol./pct. på over 2,5 og under 4,10 1 point
l flaske eller dåse almindeligt pilsnerøl eller lagerøl med vol./pct. fra 4,10 til 4,99 l point
l flaske eller dåse stærkt øl med vol./pct. på mindst 5,0 2 point
l flaske bitter á 2 cl. (vol./pct. på mindst 22,0) l point
l flaske Angostura á 24 cl. (vol./pct. på mindst 22,O) 5 point
l flaske bordvin á 72 eller 75 cl. (vol./pct. fra 4,10 til 14,99) 5 point
l flaske hedvin á 72 eller 75 cl. (vol./pct. fra 15,0 til 21,99) 10 point
l flaske spiritus á 72 eller 75 cl. (vol./pct. på mindst 22,0) 20 point

Stk. 2. Rationen for en måned tildeles på en persons månedsfødselsdato og kan anvendes indtil dagen før vedkommendes næste månedsfødselsdato. Rationen kan ikke overføres til en senere måned.
Stk. 3. Tilrejsende med midlertidigt ophold i kommunen vil kunne få tildelt 12 point pr. påbegyndt uge.

§ 3. Der vil ikke kunne tildeles ekstrapoint.

§ 4. Al køb og salg af point er forbudt.
Stk. 2. Ved indrejse i Avanersuaq Kommune fra Danmark eller udlandet er det tilladt at indføre den til enhver tid af Grønlands Hjemmestyre fastsatte told- og afgiftsfrie ration af alkoholholdige drikke.
Stk. 3. Ved indrejse til Avanersuaq Kommune fra andre kommuner i Grønland er det tilladt at indføre afgiftsberigtigede alkoholholdige drikke i samme omfang som efter stk. 2.
Stk. 4. Det er ikke tilladt at indføre stærke eller svage drikke, som er indkøbt i forsvarsområderne i Grønland.
Stk. 5. Enhver fremstilling af alkoholholdige drikke er forbudt.
Stk. 6. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1-5, kan der gives advarsel eller idømmes bøde.

§ 5. Såfremt der foreligger spiritusmisbrug, herunder overtrædelse af § 4, stk. 1-5, kan politiet eller kommunefogeden inddrage en persons point helt eller delvis for en bestemt periode. Ligeledes kan politiet eller kredsretten inddrage en persons point, såfremt der foreligger en kriminel overtrædelse, der har medført tilbageholdelse. Politiets afgørelse kan indbringes for kredsretten. Eventuel anlæggelse af retssag har ikke opsættende virkning.
Stk. 2. I forbindelse med idømmelse af foranstaltninger for overtrædelse af anden lovgivning end nærværende bekendtgørelse kan der idømmes inddragelse af en persons point helt eller delvis for en bestemt periode. I forbindelse med afgørelse af en sag med vedtagelse af bøde/konfiskation efter retsplejelovens kap. 5, § 45 kan politiet tillige inddrage en persons point i overensstemmelse med stk. l i denne bekendtgørelse.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft d. 1. juli 1994.
Stk. 2. Samtidig hermed ophæves bekendtgørelse nr. 6 af 29. maj 1992 om rationering af stærke drikke i Avanersuaq Kommune.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. juli 1994.
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann