Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 39 af 20. september 1994 om ændring af Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning.

I Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning foretages følgende ændringer:

 

§ 1. I § 9 tilføjes et nyt stk. 2 og 3:

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal samtidig fremsende et eksemplar af den of-
fentlige bekendtgørelse til landsstyret.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal endvidere fremsende den godkendte og be-
kendtgjorte kommuneplan til landsstyret.

§ 2. Tidligere § 9 stk. 2 om offentlig tilgængelighed bliver herefter § 9 stk. 4.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. september 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck