Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 29. september 1994 om indførselsafgifter m.m.

I henhold til § 11, stk. 2, § 16, § 18, § 19, stk. 2, § 20, § 22, stk. 2, § 39 og § 46, stk. 4 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer fastsættes følgende:

 

§ 1. Ved indførsel af afgiftspligtige varer til afgiftsområdet, svares afgift i henhold til gældende satser.
Stk. 2. Indbetaling af afgifter skal ske til den, som Skattedirektoratet anviser til at forestå modtagelse af indbetalinger.
Stk. 3. Den, der forestår modtagelse af indbetalinger, afregner senest den 15. i måneden forudgående måneds forfaldne afgifter til Skattedirektoratet.

§ 2. Af afgiftspligtige varer, der indføres af eller til honorære konsuler eller konsulatsembedsmænd og deres personale, svares afgift i henhold til gældende satser.

§ 3. Når varer som nævnt i § 7 og § 8 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer indføres med  henblik på erhvervsmæssigt videresalg i emballage, der anvendes i den grønlandske returflaskeordning, forfalder afgiften til betaling, når varerne overdrages til tredjemand.
Stk. 2. Den 15. i måneden afregnes forudgående måneds forfaldne afgifter til Skattedirektoratet.
Stk. 3. Skattedirektoratet kan, hvor omstændighederne taler derfor, forlænge den i stk.2 angivne frist under forudsætning af, at afgiften afregnes til Skattedirektoratet indenfor det kalenderår, hvor forfaldstidspunktet for afgiften indtræder.

§ 4. Flytte- og rejsegods, som har været ejet og benyttet af tilflytteren i mindst 6 måneder på det tidligere opholdssted uden for Grønland, kan i forbindelse med tilflytningen til Grønland indføres afgiftsfrit i henhold til § 3, nr. 5 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter. Ved efterfølgende indførsel af flyttegods, svares afgift efter gældende satser.

§ 5. Skattedirektoratet meddeler forretninger i lufthavne tilladelse til afgiftsfri indførsel og salg af varer.
Stk. 2. Uden for forretningernes åbningstider skal afgiftsfrie varer opbevares i et aflåst rum.
Stk. 3. Toldfunktionen træffer nærmere bestemmelse om opbevaring og kontrol med varers tilførsel og afgang fra afgiftsfrie lagre m.m.

§ 6. Skibe og luftfartøjer, der forlader det grønlandske afgiftsområde med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som destination, kan proviantere afgiftsfrit.
Stk. 2. For nedenstående varer må proviantering af skibe ikke overskride de anførte mængder pr. person pr. forventet rejsedøgn:
1) 40 g tobak,
2) 0,25 liter spiritus,
3) 0,25 liter vin og
4) 2 liter øl.
Stk. 3. Proviantering af fly skal ske under hensyn til antallet af passagerer og besætningsmedlemmer samt det forventede forbrug og salg ombord.
Stk. 4. Medbringer fly ved indrejse i afgiftsområdet varer indkøbt i henhold stk. 1 skal disse umiddelbart efter flyets ankomst hensættes til opbevaring på aflåst afgiftsfrit lager. Toldfunktionen træffer nærmere bestemmelse om opbevaring og kontrol med varers tilførsel og afgang fra afgiftsfrie lagre m.m.

§ 7. Ved afgiftsfri proviantering skal der til den erhvervsdrivende afgives kvittering for modtaget proviantmængde på den af Toldfunktionen godkendte proviantbegæring, når skibet eller luftfartøjet provianterer til udrejse fra afgiftsområdet med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som destination.
Stk. 2. Erhvervsdrivende, der har provianteret skibe og luftfartøjer med afgiftsfrie varer, skal, med henblik på refusion af  afgiften, fremsende den i stk. 1 nævnte proviantbegæring til Toldíunktionen i Nuuk vedlagt kopi af faktura.

§ 8. For varer, der forgår ved ulykkelig hændelse, medens de er i en erhvervsdrivendes varetægt, kan afgiften efter ansøgning refunderes, når det attesteres af Toldfunktionen, at varerne er gået til grunde.
Stk. 2. Afgift af varer, der i forbindelse med erhvervsmæssigt videresalg udføres til Danmark, Færøerne eller udland, kan på den erhvervsdrivendes begæring refunderes. Afgiften refunderes ikke, når afgiftsbeløbet andrager mindre end kr. 300.
Stk. 3. Berigtiget afgift af varer, der i en erhvervsdrivendes næring videresælges til privatpersoner eller virksomheder, der har fast bopæl eller ophold i Kangerlussuaq eller forsvarsområdet i Pituffik, kan på begæring refiinderes. Afgiften refunderes ikke, når afgiftsbeløbet andrager mindre end kr. 300.
Stk. 4. Når afgiftspligtige varer, der er indført af privatpersoner, på grund af mangler eller fejl føres tilbage fra afgiftsområdet, kan berigtiget afgift på begæring refianderes.

§ 9. Ved levering af cigaretter fra Danmark, Færøerne eller udlandet påhviler det leverandøren at banderolere pakningerne med grønlandsk banderole.
Stk. 2. Ved indførsel af cigaretter skal varemodtageren fremlægge forsendelsen
for Toldfunktionen til kontrol.

§ 10. For følgende motorkøretøjer kan Toldfunktionen efter ansøgning nedsætte afgiftstilsvaret, hvis afgiftspligten indtræder efterfølgende:
1) motorkøretøjer, der har været indført afgiftsfrit til afgiftsområdet i henhold til lovgivningens bestemmelser om afgiftsfrihed for køretøjer anvendt til brandsluknings- og redningsopgaver, ambulance- og rustvognskørsel samt motorkøretøjer, der tilhører fremmede staters diplomatiske og udsendte konsulære repræsentationer, og
2) motorkøretøjer indført til forsvarsområder eller til afgiftsfne områder, jf. § 19, stk. 2 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer.
Stk. 2. Afgiftsnedsættelse kan kun finde sted, hvis motorkøretøjet i mere end 4 år har været anvendt til de i stk. 1, nr. 1 nævnte formål eller har været registreret i mere end 4 år i de i stk. 1, nr. 2 nævnte områder. Der svares afgift efter følgende skala:

Benzindrevne:
5. år .......................................kr. 30.000,
6. år ...................................... kr. 25.000,
7. år ...................................... kr. 20.000,
8. år ...................................... kr. 15.000,
over 8 år ............................... kr. 10.000.

Dieseldrevne:
5. år ...................................... kr. 21.000,
6. år ...................................... kr. 17.500,
7. år ...................................... kr. 14.000,
8. år....................................... kr. 10.500,
over 8 år ............................... kr.   7.000.

§ 11. Ved indførsel af mindre terrængående motorkøretøjer med 4 hjul eller mere (All-Terrain-Vehicle eller lignende), der i henhold til færdselslovens § 2, stk. 1, nr. 3 er motorkøretøjer, svares afgift med kr. 5.000.

§ 12. Ved genudførsel af registrerede varer påhviler det den, som hæfter for betalingen af afgifterne, at godtgøre varens genudførsel over for Toldfunktionen.

§ 13. For overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af § 1, stk. 3, § 3, stk. 2, § 5, stk. 2, § 6, stk. 2-4, § 9, § 11 og §12 i denne bekendtgørelse kan idømmes bøde, ligesom varen eller, såfremt varen ikke forefindes, et beløb der svarer til dens værdi, kan konfiskeres.

§ 14. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. oktober 1994.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 34 af 28. oktober 1993 om indførselsafgifter m.m.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. september 1994
Emil Abelsen

/

Kaare Hagemann