Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 7. oktober 1994 om udbud af arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed med finansiering fra hjemmestyret.

I medfør af § 6 i landstingslov nr. 3 af den 6. april 1992 om licitation m.v. fastsættes:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, når der af Grønlands Hjemmestyre ydes tilskud, refusion, lån eller garantier.
Stk. 2. Leverancer, som skal reserveres før en licitation, undtages.

§ 2. Udbud skal ske på grundlag af de til enhver tid gældende "Fællesbetingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland".
Stk. 2. Afvigelser herfra må kun gøres, når særlig grund taler herfor, og det skal i givet fald fremhæves i udbudsmaterialet.

§ 3. Arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed skal udbydes i fagentrepriser. Der må som særskilt position indhentes tilbud på dekort fra tilbudsgivere, som giver tilbud på flere fagentrepriser ved samme udbud.
Stk. 2. Totalentreprise kan kun anvendes, når der gives dispensation af landsstyret.

§ 4. Arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed skal udbydes i offentlig licitation.
Stk. 2. Indbudt licitation kan dog anvendes
1) når kun bestemte virksomheder har fornødent speciale og/eller kapacitet til at udføre arbejdet og leverancen, eller
2) på arbejder og leverancer med en samlet værdi på under 2 mio.kr.
Stk. 3. Underhåndsbud kan dog indhentes
1) på arbejder og leverancer, hvis omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag, såsom visse restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder,
2) på arbejder og leverancer med en værdi på 300.000 kr. eller derunder.
3) når kun een virksomhed har praktisk mulighed for at udføre arbejdet og leverancen, eller
4) fortsættelsesarbejder og fortsættelsesleverancer, når der i forvejen foreligger entreprisekontrakt med en entreprenør/mester.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. l må fraviges ved at udføre arbejder og leverancer i regning, når opgaven ikke kan specificeres entydigt og værdien af den samlede opgave ikke overstiger 300.000 kr. Ved arbejder og leverancer, hvor den samlede værdi overstiger 300.000 kr., kan i særlige tilfælde også udbydes i regning.

§ 5. Offentlige licitationer til en samlet værdi på 5 mio. kr. eller derudover skal offentliggøres i landsdækkende aviser. Offentlige licitationer til en samlet værdi under 5 mio. kr. skal offentliggøres i lokalaviser eller ved opslag, eller udbyderen kan vælge at of-
fentliggøre i landsdækkende aviser.
Stk. 2. Ved offentlige licitationer skal alle have adgang til at byde.

§ 6. Ved offentlig og indbudt licitation skal udbyderen prissætte eventuelle forbehold fra de bydende for at afgøre hvilket tilbud, der er det laveste.
Stk. 2. Udbyderen skal, såfremt det laveste tilbud ønskes forkastet, oplyse og begrunde dette ved skriftlig meddelelse af afslag til den lavest bydende.
Stk. 3. Hvis det laveste tilbud forkastes skal udbyderen give den lavest bydende en frist på 14 dage til at klage over afgørelsen til Bygge- og Anlægsstyrelsen.

§ 7. Udbyderen skal kræve, at tilbudsgiveren kan dokumentere at kunne løse fagretslige konflikter.

§ 8. Udbyderen skal kræve, at den overenskomstmæssige arbejdstid overholdes eller fastlægge, i hvilket omfang der tillades overtid og i hvilket omfang, der må arbejdes på søn- og helligdage.
Stk. 2. Når der tillades overtid, skal såvel den maksimale daglige som den ugentlige overtid angives.

§ 9. Overtrædelse af denne bekendtgørelse kan medføre, at hjemmestyret trækker sin finansiering eller sit tilsagn om tilskud, refusion, lån eller garanti tilbage.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. oktober 1994.
Kuupik Kleist

/

Stig Bendtsen