Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 47 af 16. december 1994 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om beregning og betaling af terminsydelser.

 

§ 1.

I hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 22. marts 1994 om beregning og betaling af terminsydelser foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. l affattes således:
"§ 2. Betalinger skal ske portofrit til A/S Boligselskabet INI's filialkontor i den kommune, hvori ejendommen
er beliggende, eller på det sted, der opgives af långiver. "

2. § 3 affattes således:
"§ 3. Betales ydelsen ikke i rette tid, eller er der ikke i rette tid indgået aftale om afdrag af ydelsen, afkræves låntager en strafrente på 2,5% pr. halvår af den forfaldne ydelse, indtil betaling eller indgåelse af aftale sker."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. december 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck