Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 50 af 21. december 1994 om levnedsmiddelvirksomheder.

I medfør af § 10, stk. 5, § 11 og § 15, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler og zoonoser fastsættes:

 

Kapitel 1.
Områder og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter erhvervsmæssig tilvirkning, opbevaring, forhandling og transport af levnedsmidler.
Stk. 2. Tilvirkning og opbevaring af levnedsmidler i institutioner er omfattet af bekendtgørelsen.
Stk. 3. Slagtning af kvæg, svin, får, geder og heste holdt som husdyr samt af vildt med henblik på produktion af kød til hjemmemarkedet er omfattet af bekendtgørelsen.
Stk. 4. Producenters slagtning på egen ejendom til forbrug i egen husholdning er ikke omfattet af bekendtgørelsen.
Stk. 5. Fremstilling af naturtørret fisk bestemt til hjemmemarkedet er omfattet af bekendtgørelsen.
Stk. 6. Midlertidig eller lejlighedsvis tilvirkning og forhandling på udstillinger samt ved reklamekampagner og lignende er omfattet af bekendtgørelsen bortset fra bestemmelserne i kapitlerne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 og 16 .
Stk. 7. Privat og lejlighedsvis salg af fisk eller nedlagt vildt eller andet direkte salg mellem fanger/fisker og forbruger er omfattet af bekendtgørelsen bortset fra bestemmelserne i kapitlerne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 og 16 samt §§ 18-20 i kapitel 10.
Stk. 8. Salg af frugt og grøntsager i det fri er omfattet af bekendtgørelsen bortset fra bestemmelserne i kapitlerne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 og 16 samt §§ 18-20 i kapitel 10.
Stk. 9. Undtaget fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse er fangst og fiskeri, dyrkning af afgrøder i gartneri o.lign. samt opdræt af husdyr, fjerkræ og o.lign.

§ 2. Ved tilvirkning af levnedsmidler forstås en hver form for behandling af levnedsmidler med undtagelse af opbevaring, forhandling og transport.
Stk. 2. Ved forhandling forstås salg, udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed og tilbud.
Stk. 3. Ved forbruger forstås den endelige forbruger herunder cateringvirksomheder, restauranter, institutioner el.lign.

 

Kapitel 2.
Godkendelse

§ 3. Virksomheder, der erhvervsmæssigt tilvirker, opbevarer, transporterer eller forhandler levnedsmidler skal være godkendt af Landsstyret. For at opnå godkendelse skal virksomheden opfylde kravene i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Ved meddelelse af godkendelse af et slagteri tildeles virksomheden et nummer.

§ 4. Der skal indhentes fornyet godkendelse, såfremt
1) der foretages væsentlige bygnings- og indretningsmæssige ændringer, eller
2) grundlaget for godkendelsen i øvrigt ændres væsentligt.
Stk. 2. Ejerskifte skal meddeles til Landsstyret.

 

Kapitel 3.
Virksomhedens omgivelser

§ 5. Virksomheden skal være placeret således i forhold til omgivelserne, at der ikke opstår ulemper i hygiejnisk henseende.
Stk. 2. Ud for indgange til virksomheden skal et passende areal være belagt med et materiale, som forhindrer ansamling af overfladevand, og som muliggør rengøring af arealet.
Stk. 3. Virksomheden skal være placeret i en bygning af en sund konstruktion og i vel vedligeholdt stand. Konstruktionsmaterialer må ikke kunne afgive nogen uønskede bestanddele herunder giftige dampe til levnedsmidler.
Stk. 4. Indvendige overflader af materialer, som ikke kan rengøres og desinficeres, som f.eks. træ skal undgås medmindre anvendelsen ikke kan være en kilde til forurening.
Stk. 5. Virksomheden skal om nødvendigt være indrettet således, at adgangsforholdene kan kontrolleres.

 

Kapitel 4.
Vandforsyning

§ 6. Der skal i virksomheden være tilstrækkelig forsyning med vand, som opfylder kravene til drikkevand. Vandbeholdere skal have glatte indersider, være beskyttet mod forurening og skal holdes rene.
Stk. 2. Is, som anvendes i levnedsmidler, skal tilvirkes af vand, som opfylder kravene til drikkevand. Is skal opbevares således, at det er beskyttet mod forurening.
Stk. 3. Damp, som benyttes i direkte kontakt med levnedsmidler, må ikke indeholde stoffer, der kan være sundhedsfarlige eller forurene produktet.
Stk. 4. Vand, der ikke er egnet til drikkevand og som benyttes til fremstilling af damp, til køling, til brandslukning og lignend e formål uden forbindelse med levnedsmidler, skal ledes gennem særskilte ledningssystemer, der er let genkendelige og ikke har nogen forbindelse med drikkevandssysternet eller mulighed for tilbagestrømning til dette.

 

Kapitel 5.
Afløbsforhold og renovation

§ 7. Virksomheden skal have et effektivt afløbssystem, som stedse skal være vel vedligeholdt. Alle afløbsrør skal være af tilstrækkelig dimension til sikring af afløb ved spidsbelastning. Konstruktionen skal sikre mod forurening af drikkevandssystemet. Eventuelle fedtudskillere skal være anbragt udenfor lokalerne.
Stk. 2. Der skal forefindes affaldsbeholdere således, at affald kan opsamles, opbevares og fjernes på en hygiejnisk hensigtsmæssig måde. Renovationsbeholdere (skarnkasser, affaldscontainere og lignende) skal være forsynet med tæt låg og være anbragt udenfor virksomhedens lokaler eller placeret i et særligt rum. Beholdere må ikke være til gene for omgivelserne.
Stk. 3. Der må ikke ske ophobning af levnedsmiddelaffald og andet affald i levnedsmiddellokaler bortset fra, hvad der er uundgåeligt af hensyn til virksomhedens tilfredsstillende drift.

 

Kapitel 6.
Virksomhedens indretning

§ 8. Virksomheden skal mindst bestå af:
1) nødvendigt salgslokale (serverings- eller kundelokale) eller ekspeditionslokale,
2) nødvendige tilberedningsrum,
3) nødvendige lagerområder,
4) nødvendige køle- og fryseindretninger,
5) toiletrum med håndvask for personalet,
6) spiseplads og garderobe for personalet og
7) nødvendige toiletrum med håndvask med rindende vand for gæster. (Dette gælder alene restauranter og lignende).
Stk. 2. Virksomheden skal være indrettet således, at behandling og opbevaring af levnedsmidler kan ske på en hygiejnisk forsvarlig måde og således, at der er fornøden adskillelse fra de behandlinger, som kan medføre forurening.
Stk. 3. Virksomheden skal være indrettet med et hensigtsmæssigt produktionsforløb fra råvarernes ankomst til den endelige produktfærdiggørelse.
Stk. 4. Virksomheden skal have egnet plads til opbevaring af emballage.
Stk. 5. Virksomheden skal have passende anordninger til rengøring af redskaber, beholdere, inventar og installationer.
Stk, 6. Virksomheden skal have passende anordninger til beskyttelse mod skadedyr såsom insekter, gnavere og fugle. Skadedyr skal bekæmpes.

 

Kapitel 7.
Lokalernes indretning

§ 9. I lokaler, hvor levnedsmidler tilvirkes og emballerede levnedsmidler opbevares, skal følgende være opfyldt:
1) Gulve skal være af materialer, der er vandtætte, ikke-absorberende, afvaskelige, uden revner og skal være lette at rengøre og desinficere. Hvor det er relevant, skal gulvene være forsynet med fald til afløb.
2) Vægge skal være af vandtæt, ikke-absorberende og afvaskeligt materiale, som har en lys overflade. Overfladen skal til en højde, der passer det pågældende arbejde, være glat og let at rengøre og desinficere. Overgangen mellem vægge og mellem væg og gulv skal være udført således, at den er let at rengøre.
3) Lofter skal være lette at rengøre og udført og behandlet således, at ansamling af snavs undgås, og at dannelsen af kondensvand, mug og afskalning begrænses.
4) Vinduer og andre åbninger skal være konstrueret således, at ansamling af snavs undgås. Vinduer, som kan åbnes, skal om fornødent være forsynet med insektnet, der let kan fjernes og rengøres. Vindueskarme skal have en hældning mod lokalet for at undgå anvendelse til oplag.
5) Døre skal have glat, ikke absorberende overflade, lukke tæt og om nødvendigt være selvlukkende.
6) Trapper, elevatorrum samt platforme, stiger, nedstyrtningsskakte og andet hjælpeudstyr skal være konstrueret og placeret således, at forurening af levnedsmidler undgås.

§ 10. I områder af lokaler, hvor levnedsmidler tilvirkes, skal rørstykker, ledninger o.lign. være opsat således, at direkte eller indirekte forurening af levnedsmidler ved kondensvand undgås og således, at rengøring ikke vanskeliggøres.
Stk. 2. Rør skal om nødvendigt være isoleret og med en sådan overflade, at ansamling af snavs og dannelse af kondensvand, mug og afskalning undgås. De skal være lette at rengøre.

§ 11. I tilberedningsrum eller i disses umiddelbare nærhed på et for personalet let tilgængeligt sted skal forefindes håndvaske. En håndvask i toiletområdet kan kun godkendes i denne forbindelse, når håndvasken er placeret i et særligt forrum til toiletområdet.
Stk. 2. Samtlige håndvaske i virksomheden skal være forsynet med varmt og koldt vand med forskriftsmæssigt afløb til kloak. Ved samtlige håndvaske skal forefindes sæbe og engangsaftørringsmidler og om nødvendigt hånddesinfektionsmiddel.

§ 12. Beboelseslokaler, toiletter og områder, hvor der er dyrehold, skal være fuldstændigt adskilt fra lokaler, hvor levnedsmidler tilvirkes og opbevares og må ikke have direkte dørforbindelse til sådanne lokaler.

 

Kapitel 8.
Belysning og ventilation

§ 13. Lokaler skal være tilstrækkeligt oplyst med dagslys eller kunstig belysning. Indretning af den kunstige belysning skal ske i overensstemmelse med DS 700(Dansk Standard 700). Lamper og armaturer ophængt i tilberedningsrum eller lagerområder med uemballerede levnedsmidler skal være således beskyttet, at levnedsmidler ikke forurenes ved brud.

§ 14. Lokaler, med undtagelse af køle-og fryserum, skal have tilstrækkelig naturlig eller mekanisk ventilation. Friskluftindtag skal om nødvendigt være forsynet med insektnet, der let kan fjernes for rengøring. Ved mekanisk ventilation skal det sikres, at luftstrømmen mod et rent område ikke passerer et urent område.
Stk. 2. Toiletområder skal være ventileret direkte til det fri.

 

Kapitel 9.
Inventar, redskaber, maskiner m.m.

§ 15. Maskiner, redskaber, beholdere m.m., som benyttes i forbindelse med tilvirkning af levnedsmidler skal være konstrueret og udformet således, at de er lette at rengøre og om nødvendigt lette at inspicere.
Stk. 2. Inventar skal opstilles således, at rengøring af inventar og omgivelser ikke vanskeliggøres.
Stk. 3. Flader, der kan komme i berøring med levnedsmidler, skal være af et materiale, som ikke afgiver giftige stoffer, lugt eller smag, som er ikke-absorberende, korrosionsbestandigt, og som kan tåle gentagen rengøring og desinfektion. Overflader skal være fri for revner og sprækker. Træ og andre materialer, der ikke kan rengøres og desinficeres tilstrækkeligt, skal undgås, medmindre anvendelsen ikke forårsager forure ning.

§ 16. Køle-og frostrum samt varmeskabe skal være forsynet med termometer eller termograf.

 

Kapitel 10.
Tilvirkning, opbevaring og forhandling af levnedsmidler

§ 17. Levnedsmidler må ikke tilvirkes, forhandles eller overdrages, hvis varen ved anvendelse på sædvanlig måde må antages at kunne overføre eller fremkalde sygdom eller kunne medføre forgiftning, eller hvis varen på grund af sygelig forandring, fordærvethed, forurening, fejlagtig tilberedning eller af anden årsag må anses at være uegnet til menneskeføde.

§ 18. Den ansvarlige for en virksomhed skal påse, at råvarer, halvfabrikata og færdigvarer både ved modtagelsen og ved anvendelsen er friske og af sund beskaffenhed, samt at de i den udstrækning, det foreskrives i lovgivningen, hidrører fra en virksomhed med den nødvendige tilladelse.
Stk. 2. Tilvirkning af levnedsmidler skal foregå på en hygiejnisk og sundhedsmæssig forsvarlig måde.
Stk. 3. Ved tilvirkning af varmebehandlede levnedsmidler skal temperaturen i hele levnedsmidlet have været mindst 75°C, medmindre det af hensyn til levnedsmidlets karakter ikke er muligt.
Stk. 4. Varmebehandlede levnedsmidler skal umiddelbart efter varmebehandlingen afkøles således, at temperaturintervallet 65°C til 10°C passeres på højst 3 timer, og de skal derefter opbevares i køleindretning ved 5°C eller derunder. Denne afkøling kan dog undlades, såfremt varmebehandlede levnedsmidler holdes ved mindst 65°C.
Stk. 5. Ved tilvirkning af ægholdige levnedsmidler må der udelukkende anvendes varmebehandlede ægprodukter fra autoriseret virksomhed medmindre levnedsmidlerne efter æggenes tilsætning opvarmes til mindst 75°C.
Stk. 6. Ved tilvirkning af dybfrosne levnedsmidler skal indfrysningen gennemføres således, at varen gennemfryses så hurtigt, som det må anses for hensigtsmæssigt således, at varen overalt holder en temperatur på -18°C eller derunder.
Stk. 7. Tobaksrygning og indtagelse af mad og drikkevarer er ikke tilladt i lokaler, hvor levnedsmidler behandles, opbevares eller forhandles. Dette gælder dog ikke kundeområder i restaurationer og lignende.
Stk. 8. Dyr må ikke komme ind i lokaler, hvor levnedsmidler behandles, opbevares eller forhandles. Dette gælder dog ikke for kundeområder i restaurationer og lignende.

§ 19. Indpakningsmateriale og emballager skal opbevares under tilfredsstillende hygiejniske forhold.
Stk. 2. Indpakningsmateriale må ikke kunne afgive bestanddele til levnedsmidlet i et omfang, at det kan være sundhedsfarligt eller have anden skadelig virkning på levnedsmidlet.

§ 20. Levnedsmidler skal opbevares således, at de ikke udsættes for forurening. Der skal foretages en adskillelse mellem ferske og tilberedte levnedsmidler.
Stk. 2. Emballerede levnedsmidler skal opbevares i overensstemmelse med opbevaringsforskriften.

 

Kapitel 11.
Renholdelse og vedligeholdelse

§ 21. Virksomhedens omgivelser og lokaler skal holdes rene, ryddelige og vel vedligeholdte. Renholdelse og oprydning skal foretages så hyppigt, det af hygiejniske grunde er nødvendigt. For lokaler, hvor levnedsmidler behandles, skal rengøring foretages mindst en gang hver arbejdsdag.
Stk. 2. Lokaler skal holdes vel ventilerede. Ventilationssystemer skal holdes rene.
Stk. 3. Inventar, redskaber og maskiner skal holdes rene og vel vedligeholdte. Rengøring med efterfølgende desinfektion skal foretages så hyppigt det af hygiejniske grunde er nødvendigt dog mindst én gang hver arbejdsdag. For flader, som kommer i berøring med levnedsmidler skal desinfektionsmidlet afskylles med vand efter en passende virkningstid.
Stk. 4. Desinfektion skal foretages på en af følgende måder:
1) Desinfektion ved brug af kogende vand, damp eller vand med en temperatur på mindst 80°C i 2 minutter eller med en tilsvarende kombination af temperatur og tid.
2) Desinfektion ved brug af desinfektionsmidler, som er anført i bilag 1. Andre desinfektionsmidler må kun anvendes efter tilladelse fra Landsstyret.
Stk. 5. Desinfektionsmidler må kun forefindes i beholdere, der er forsynet med oplysning om midlernes aktive bestanddele.

 

Kapitel 12.
Transport af levnedsmidler

§ 22. Transportmidler eller beholdere, der anvendes til transport af levnedsmidler, skal holdes rene og i god stand således, at levnedsmidlerne beskyttes mod forurening. De skal være udformet og af et sådant materiale, at de let kan rengøres og desinficeres.
Stk. 2. Levnedsmidler skal anbringes i transportmidlet således, at forurening af levnedsmidlet eller levnedsmiddelemballagen undgås.
Stk. 3. Transportmidler, som anvendes til transport af kølede og frosne levnedsmidler, skal være således indrettet, at gældende temperaturbestemmelser kan overholdes. I disse transportmidler skal forefindes termometer eller termograf.
Stk. 4. Ved transport af dybfrosne levnedsmidler skal temperaturen i varen være -18°C eller derunder. Kortvarige  temperaturstigninger på højst 3°C kan dog accepteres.

 

Kapitel 13.
Egenkontrol

§ 23. Virksomheden skal udarbejde et program for rengøring og desinfektion af inventar, redskaber og maskiner, der kommer i berøring med levnedsmidler, samt af lokaler, hvori levnedsmidler tilvirkes. Programmet skal fastlægges ud fra en vurdering af den sundhedsmæssige risiko, der er forbundet med levnedsmiddeltilvirkningen. Det skal sikres, at der ikke anvendes uhensigtmæssige rengøringsmetoder, der kan medføre sundhedsfare for de tilvirkede levnedsmidler.
Stk. 2. Virksomheden skal sikre, at det udarbejdede program nøje følges.
Stk. 3. Virksomheden skal sikre overholdelse af krav til opbevaringstemperatur og produkttemperatur og skal registrere disse temperaturer.
Stk. 4. Landsstyret kan stille yderligere krav til egenkontrol. Det gælder især virksomheder med tilvirkning af letfordærvelige levnedsmidler til distribution ud over en lokal fordeling.

 

Kapitel 14.
Personalets hygiejne- og sundhedstilstand

§ 24. Den ansvarlige for virksomheden skal sørge for, at de ansatte personer får den nødvendige anvisning om bestemmelserne om tilvirkning, oplagring og forhandling af levnedsmidler, rengøring og desinfektion samt personlig hygiejne og renlighed, der har betydning for arbejdets forsvarlige udførelse.

§ 25. Personer, der arbejder på steder, hvor der håndteres levnedsmidler, skal iagttage en høj grad af personlig renlighed og skal være iført hensigtsmæssigt og rent arbejdstøj samt ren hovedbeklædning.
Stk. 2. Personer, som vides eller mistænkes for at lide af eller være bærer af en sygdom, der kan overføres gennem levnedsmidler, eller har f.eks. inficerede sår, hudinfektioner, almindelige sår eller diarré, må ikke arbejde på et sted, hvor der håndteres levnedsmidler, hvis der er mulighed for direkte eller indirekte at forurene levnedsmidlerne med sygdomsfremkaldende
mikroorganismer.
Stk. 3. Ved friske sår på hænderne som f.eks. snitsår skal disse sår dækkes med en vandtæt bandage, såfremt arbejdsgiveren skønner, at der ikke derved kan forekomme forurening af råvarer og produkter.
Stk. 4. Personalet skal vaske hænder umiddelbart før arbejdets begyndelse, efter hvert toiletbesøg, og så ofte det af hygiejniske grunde er nødvendigt, ved anvendelse af sæbe og varmt vand og om nødvendigt hånddesinfektionsmiddel.
Stk. 5. Tobaksrygning, indtagelse og opbevaring af mad og drikkevarer og opbevaring af personlige effekter er ikke tilladt i tilvirknings- og opbevaringslokaler.

 

Kapitel 15.
Forhandling af levnedsmidler fra "Brædtet"

§ 26. Forhandling af levnedsmidler fra "Brædtet" må kun finde sted på et af kommunalbestyrelsen anvist areal. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de nødvendige faciliteter forefindes og skal sikre, at nedenstående bestemmelser er opfyldt.
Stk. 2. "Brædtet" skal etableres, renholdes og vedligeholdes således, at forurening af levnedsmidler undgås.
Stk. 3. Overflader som kommer i berøring med levnedsmidler skal være i god stand og af glatte, afvaskelige og ugiftige materialer.
Stk. 4. Der skal være tilstrækkelig forsyning med vand, som opfylder kravene til drikkevand.
Stk. 5. Der skal være passende faciliteter til vask af hænder.
Stk. 6. Der skal være passende mulighed for hygiejnisk opbevaring og bortskaffelse af affald.
Stk. 7. Levnedsmidler skal anbringes således, at forurening undgås. Levnedsmidler skal være anbragt mindst 80 cm over terræn.
Stk. 8. Tilvirkning af levnedsmidler på "Brædtet" er ikke tilladt bortset fra plukning, rensning og udskæring i umiddelbar forbindelse med forhandlingen.

 

Kapitel 16.
Supplerende bestemmelser for slagterier

§ 27. Et slagteri skal mindst bestå af:
1) et opstaldningsområde med tilstrækkelig kapacitet til dyr, der tilbringer natten på slagteriet,
2) et slagtelokale af en sådan størrelse, at arbejdet kan udføres på en hygiejnisk forsvarlig måde,
3) en afdeling i slagtelokalet til bedøvelse og afblødning, som er tydeligt adskilt fra omgivelserne,
4) vægge i slagtelokalet, som er afvaskelige til en højde af mindst 3 m eller til loftet og
5) et ophængningssystem, så den videre behandling efter bedøvningen så vidt muligt udføres på frithængende dyr. Dyrene må ikke berøre gulvet under og efter afhudningen.

§ 28. Dyr, der føres ind i slagtelokalet, skal straks bedøves og slagtes. Afblødning, afhudning og udtagning af organer skal gennemføres, så forurening af kødet undgås.
Stk. 2. Udtagning af organer skal være tilendebragt en time efter bedøvelsen. Hvis organer og andre dele af dyret adskilles fra slagtekroppen, skal de forsynes med et mærke for at konstatere samhørigheden med pågældende krop.

§ 29. For storvildt, som nedlægges med henblik på indbringning på godkendt slagteri, skal bugen åbnes, og indvoldene med undtagelse af lever, milt og nyrer skal udtages og undersøges af jægeren.
Stk. 2. Indvolde fra brysthulen og lever, milt og nyrer skal følge med storvildtet, med mindre de er mærket således, at dyrlægen kan foretage undersøgelsen af indvoldene sammen med resten af dyrekroppen. Hovedet kan benyttes som jagttrofæ.

§ 30. I slagtelokalet er det forbudt at tømme maver og tarme og at opbevare huder og klove.

§ 31. Syge dyr eller dyr, som mistænkes for at være syge, må ikke slagtes på virksomheden, medmindre dyrlægen giver tilladelse hertil på nærmere angivne betingelser.

§ 32. Dyrene skal underkastes levende syn umiddelbart før slagtningen. Efter slagtningen skal alle dele af dyret synes for at sikre, at kødet er egnet til menneskeføde.
Stk. 2. For storvildt, hvor bughulen er åbnet af jægeren j.fr. § 29, skal alle dele af dyret undersøges senest 18 timer efter ankomsten til slagteriet.

§ 33. Den i § 32, stk. l og 2 nævnte undersøgelse skal foretages af en dyrlæge.
Stk. 2. Landsstyret kan efter ansøgning midlertidig tillade, at der i begrænset omfang foretages slagtning uden dyrlægekontrol.
Stk. 3. Kød fra sådanne dyr må alene sælges direkte fra produktionsstedet til den endelige forbruger til anvendelse i dennes private husholdning.

 

Kapitel 17.
Dispensation

§ 34. Landsstyret kan dispensere fra bestemmelserne i kapitlerne 6, 7, 8, 13 og 16 når forholdene taler derfor.

 

Kapitel 18.
Sanktions-, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 35. For overtrædelse af bestemmelserne i § 3, stk. l, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, stk. 1-3, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32 og § 33, stk. 2 i denne bekendtgørelse kan idømmes konfiskation eller bøde.
Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan selskabet som sådan idømmes bøde og konfiskation. Er overtrædelsen begået af staten, Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der idømmes staten, Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab som sådant bøde eller konfiskation.
Stk. 3. Foruden idømmelse af bøde eller konfiskation kan der ske frakendelse af retten til at udøve virksomhed i Grønland, der kræver offentlig autorisation eller godkendelse, enten for et nærmere fastsat tidsrum eller indtil videre.

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995. For så vidt angår bestemmelserne i § 26, stk. 4, 5 og stk. 7, sidste punktum skal disse være opfyldt senest 1. januar 1996.
Stk. 2. Virksomheder, som er meddelt godkendelse i henhold til tidligere lovgivning, skal opfylde bestemmelserne i denne bekendtgørelse. For så vidt angår bestemmelserne i §§ 8 og 9 skal disse dog først være opfyldt senest 1. januar 1996.
Stk. 3. Virksomheder med midlertidig godkendelse og virksomheder, som efter tidligere lovgivning ikke skulle godkendes, skal senest 1. juli 1995 indhente tilladelse til virksomhedens fortsættelse.
Stk. 4. Følgende bekendtgørelser ophæves:
1) bekendtgørelse nr. 488 af 12. december 1967 vedrørende krav til indretning og drift af virksomheder i Grønland, der fremstiller og sælger brugsfærdig mælk.
2) bekendtgørelse af 24. februar 1969 om behandling og pakning af hvalkød.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. december 1994
Ove Rosing Olsen

/

Torben Cordtz


Bilag