Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 29. december 1994 om adgangskrav til videregående og højere uddannelser uden for Grønland.

I medfør af § 6, stk. 3, i landstingsforordning nr. 16 af 28. oktober 1993 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes:

 

Videregående uddannelser i Danmark

§ 1. For at kunne blive indstillet til optagelse gennem Grønlands Hjemmestyre på en videregående uddannelse i Danmark, hvor Grønlands Gymnasiale Uddannelse, HF- eller en tilsvarende eksamen er en adgangsbetingelse fra uddannelsesinstitutionens side, skal en ansøger have:
1) ret til uddannelsesstøtte,
2) gennemført og bestået en af de ovennævnte adgangsgivende eksamener,
3) opnået et samlet karaktergennemsnit på mindst 8,
4) opnået en gennemsnitskarakter på mindst 8 i hvert af de særlige valgfag på tilvalgsniveau, der kræves ved den ansøgte uddannelse, jf. bilag l,
5) opnået mindst 6 i de enkelte karakterer, der indgår i beregningen af gennemsnitskarakteren i de i nr. 4 nævnte fag, og
6) gode sproglige forudsætninger i dansk og engelsk.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning afgør på baggrund af prøve- og eksamensresultater, samt en eventuel studieegnethedserklæring jf. §§ 3 og 4, om de sproglige forudsætninger jf. stk. l, nr. 6 er tilstrækkelige til den ansøgte uddannelse.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan i ganske særlige tilfælde fravige et eller flere af kravene i stk. l, nr. 3-5, hvis en ansøger ad anden vej har opnået tilsvarende kvalifikationer.

§ 2. En ansøger kan, når det er nødvendigt for optagelse på en videregående uddannelse, indstilles til optagelse gennem Grønlands Hjemmestyre til supplerende undervisning på gymnasialt niveau i Danmark, hvis tilsvarende undervisning ikke kan fås i Grønland. For at blive indstillet skal ansøger opfylde de i § l nævnte krav.

§ 3. Ud over de i § l nævnte eksamenskrav kræves en erklæring om ansøgers studieegnethed herunder ansøgers:
1) hidtidige studieindsats på den adgangsgivende uddannelse, og
2) modenhed til at kunne klare et selvstændigt studium og opholde sig uden for Grønland.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan fastsætte regler for erklæringens udformning.
Stk. 3. Erklæringen afgives af den institution, hvor den adgangsgivende uddannelse gennemføres og skal være vedlagt ansøgningen om optagelse på en videregående uddannelse.
Stk. 4. Erklæringen kan, når særlige forhold taler derfor, afgives af en anden uddannelsesinstitution.

§ 4. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan fravige kravet om en erklæring om studieegnethed, hvis ansøger ikke er tilknyttet en uddannelsesinstitution på ansøgningstidspunktet, eller hvis en uddannelsesinstitution uden for Grønland ikke har afgivet en sådan erklæring. Direktoratet bedømmer da studieegnetheden.

§ 5. Udover hvilke valgfag, der på tilvalgsniveau er Grønlands Hjemmestyres adgangskrav til de enkelte uddannelser, fremgår det desuden af bilag l, hvilke yderligere betingelser, der skal være opfyldt.

 

Andre uddannelser i Danmark

§ 6. For at kunne blive indstillet til optagelse gennem Grønlands Hjemmestyre på uddannelser, hvortil der ikke kræves en gymnasial uddannelse for at blive optaget, er kravet, at særkarakterer i bestemte fag og på et bestemt niveau skal være på mindst 8, jf. bilag 1. Det fremgår desuden af bilag l, hvilke yderligere betingelser, der skal være opfyldt ved de enkelte uddannelser.

 

Videregående uddannelser i andre lande end Danmark og Grønland

§ 7. Indstilling til optagelse gennem Grønlands Hjemmestyre på videregående uddannelser i de øvrige nordiske lande sker ud fra de samme kriterier som til uddannelser i Danmark.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan fravige stk. l, når særlige forhold taler derfor.

§ 8. Kravene til at blive indstillet til optagelse gennem Grønlands Hjemmestyre på videregående uddannelser uden for Norden og Grønland fastsættes ud fra, hvad der i den konkrete situation skønnes nødvendigt for, at den enkelte uddannelsessøgende kan gennemføre uddannelsen. Denne vurdering foretages af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning.

 

Ikrafttrædelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995 med virkning for optagelser, der sker efter denne dato.
Stk. 2. Samtidig ophæves:
1) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 22. november 1991 om adgang med uddannelsesstøtte til videregående uddannelse uden for Grønland.
2) Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarkeds cirkulære nr. 4/92 om supplerende adgangskrav til videregående uddannelser uden for Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1994
Marianne Jensen

/

Ejvind Christoffersen


Bilag (pdf-format)