Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 53 af 29. december 1994 om depositum i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

I henhold til § 5, stk. 5 i landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger fastsættes:

 

Kapitel l
Generelt

§ 1. Ved udlejer forstås A/S Boligselskabet INI, såfremt ejeren af udlejningsboligerne, hjemmestyret eller en kommune, har indgået aftale med selskabet om drift og administration af boligerne.

 

Kapitel 2
Indgåelse af lejemål

§ 2. Inden indflytning skal lejer indbetale et depositum til udlejer svarende til 3 måneders leje, til sikkerhed for udlejers krav mod lejeren i henhold til lejekontrakten ved fraflytning.
Stk. 2. Depositum beregnes på grundlag af lejens størrelse på indflytningstidspunktet, eksklusive varmebidrag og eventuelle boligbørnetilskud.
Stk. 3. Såfremt lejeren ikke er i stand til at indbetale depositum kontant, kan der aftales en afdragsordning på maksimalt indtil 12 måneder i lige store rater.

§ 3. Det skal fremgå af lejekontrakten, hvorledes depositum betales.
Stk. 2. Overholdes en eventuel afdragsordning ikke, er det en misligholdelse af lejekontrakten, hvorefter lejemålet kan ophæves.

 

Kapitel 3
Ophør af lejemål

§ 4. Ved ophør af et lejemål kan udlejer anvende depositum til dækning af skader, som kan tilskrives lejeren, og til dækning af lejerens andel af fraflytningsistandsættelse, jf. § 34 i landstingsforordning om leje af boliger.
Stk. 2. Udlejer kan endvidere anvende depositum til dækning af huslejerestancer.

§ 5. Når der efter § 4 er sket en opgørelse af, hvormeget udlejer kan modregne i depositum, skal udlejer inden 3 måneder efter lejemålets ophør fremsende en skriftlig opgørelse til lejer, hvoraf skal fremgå, hvor  meget lejer enten skal have tilbagebetalt af depositum, eller indbetale til udlejer til dækning af lejerens forpligtigelser i henhold til lejekontrakten.

 

Kapitel 4
Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995 og finder anvendelse på lejemål indgået efter denne dato.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck