Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 56 af 29. december 1994 om lejeberegning i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

I henhold til § 10, stk. 4 i landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger fastsættes:

 

Kapitel l
Generelt

§ 1. Ved udlejer forstås A/S Boligselskabet INI, såfremt ejeren af udlejningsboligerne, hjemmestyret eller en kommune, har indgået aftale med selskabet om drift og administration af boligerne.

 

Kapitel 2
Reglernes anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på boliger, der tilhører Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner, herunder lejligheder, hybler og klubværelser i flerfamiliehuse, enfamilie- og dobbelthuse.
Stk. 2. Som flerfamiliehuse regnes etagehuse, rækkehuse og kædehuse med mindst 3 boliger, der kan være 3 sammenbyggede enfamiliehuse.
Stk. 3. Ved hybler forstås l-rums lejligheder uden egentlig køkken, men med kogeniche, bad og toilet, medens der ved klubværelser forstås enkelte værelser i en lejlighed med adgang til lejlighedens faciliteter, såsom køkken, bad og toilet.

 

Kapitel 3
Lejeberegning

§ 3. Lejen må ikke overstige de nødvendige udgifter, der er forbundet med driften af ejendommen, j f. §§ 5 og 11, samt et afkast af den investerede kapital, jf. § 6.
Stk. 2. Lejeforhøjelse kan gennemføres med 3 måneders varsel, der skal fremsættes skriftligt.
Stk. 3. Leje og lejeforhøjelse fordeles på grundlag af den enkelte boligs areal, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om beregning af boligareal. Der betales dog maksimalt husleje af et boligareal på 150 kvadratmeter.
Stk. 4. For klubværelser udgør boligarealet såvel værelsets areal som andelen af fællesarealet i lejligheden. De enkelte værelsers andel af fællesarealet beregnes forholdsmæssigt på grundlag af størrelsen af de enkelte klubværelser.

§ 4. Flerfamiliehuse i udlejningsejendomme opdeles i boligafdelinger, jf. § 7 i landstingsforordning om leje af boliger. Lejen for den enkelte afdeling fastsættes på grundlag af et årligt budget gældende for kalenderåret således, at afdelingen af sine indtægter kan afholde afdelingens udgifter.
Stk. 2. I forbindelse med den årlige budgetlægning gennemgår afdelingsbestyrelsen og en repræsentant for udlejer afdelingens generelle vedligeholdelsestilstand og drøfter, hvilke arbejder der skal udføres i det kommende budgetår.
Stk. 3. På baggrund af gennemgangen nævnt i stk. 2 udarbejder udlejer et budgetforslag, som skal godkendes af afdelingsbestyrelsen, inden budgettet endeligt godkendes af udlejer.
Stk. 4. Lejen for enfamilie- og dobbelthuse fastsættes på grundlag af et årligt budget gældende for kalenderåret for samtlige enfamilie- og dobbelthuse i den enkelte kommune.

 

Kapitel 4
Driftsudgifter

§ 5. De nødvendige driftsudgifter omfatter samtlige driftsomkostninger herunder løn til ejendomsfunktionærer i flerfamiliehuse, fremmede tjenesteydelser, anskaffelser, driftsmidler, reparation og vedligeholdelse, diverse udgifter, administrationsudgifter m.v. samt henlæggelser til planlagt vedligeholdelse.
Stk. 2. Udover driftsudgifter, som nævnt i stk. l, omfatter driftsudgifterne i enfamilie- og dobbelthuse udlejers udgifter til natrenovation, tømning af septiktank, skorstensfejning, elopvarmning af stikledninger samt tilkørsel af vand, såfremt huset er forsynet med vandtank.
Stk. 3. På steder, hvor vandforsyning sker med smeltning af is eller lokal afhentning af vand, eller hvor natrenovationsordning mangler, træffes der særlig aftale mellem udlejer og lejer om driftsudgifterne hertil.

 

Kapitel 5
Kapitalafkast

§ 6. Kapitalafkastet udgør 2,75% af en ejendoms opførelsessum, jf. § 7, dog således at der kun beregnes kapitalafkast af den del af opførelsessummen, der overstiger 6.500 kr. pr. kvadratmeter.

§ 7. I opførelsessummen indgår alle udgifter ved opførelsen, herunder projekt, tilsyn, administration og intern byggemodning. Opførelsessummen udgør dog som minimum 7.000 kr. pr. kvadratmeter.
Stk. 2. I ejendomme, hvor byggeregnskab ikke foreligger ved indflytning, beregnes kapitalafkastet, indtil endeligt byggeregnskab foreligger, på grundlag af en foreløbig opførelsessum, der årligt reguleres på grundlag af et revideret forcsløbigt byggeregnskab.
Stk. 3. I en renoveret ejendom reguleres opførelsessummen efter renoveringens færdiggørelse, således at den del af renoveringsudgiften, der medfører en forbedring af ejendommen, tillægges den opførelsessum, der var gældende ved renoveringens påbegyndelse, jf. stk. 1.
Stk. 4. I købte ejendomme, hvor opførelsessummen ikke kendes, regnes købesummen med tillæg af eventuelle senere ombygninger eller forbedringer som opførelsessum, jf. stk. 1.

 

Kapitel 6
Fradrag i lejeberegningen

§ 8. Til nedbringelse af lejen ydes boligbørnetilskud til børn under 18 år. Tilskuddet ydes såfremt barnet på forfaldsdagen for lejen er tilmeldt folkeregistret på den pågældende adresse.
Stk. 2. Boligbørnetilskuddet ydes med 10% af den beregnede leje pr. barn, dog højst med 60%.

§ 9. Såfremt installationsniveauet i en ejendom ligger under, hvad der er normal standard for en udlejningsbolig, foretages der fradrag i lejeberegningen for de installationer, ejendommen mangler.
Stk. 2. Fradrag for manglende installationer fastsættes til følgende reduktionspoints:
1) manglende bad 3 points
2) manglende centralvarme/oliefyr 4 points
3) manglende elektricitet 3 points
4) manglende vand eller vandtank 4 points
5) manglende gas/el til kogebrug 3 points
6) manglende W.C. 3 points
7) isoleringsværdi indtil 250mm 4 points
Stk. 3. Fradrag for isolering gives, hvis summen af isolering af gulv, loft og vægge er under 250 mm mineraluld. Er der anvendt andre isoleringsmaterialer, omregnes isoleringsevnen til mineraluld.
Stk. 4. Hvert reduktionspoint som anført i stk. 2 medfører en reduktion i huslejen på 6 kr. pr. kvadratmeter pr. år.
Stk. 5. Fradraget i lejeberegningen, jf. stk. 4, reducerer dels driftsudgifterne i det omfang, en driftsudgift har direkte relation til en manglende installation, dels det beregnede kapitalafkast for den pågældende ejendom, jf. § 6, i det omfang, det er muligt.

 

Kapitel 7
Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.

§ 11. I en overgangsperiode fra 1. januar 1995 og indtil afdelingsbudgetter og budgetter for enfamilie- og dobbelthuse med virkning fra 1. januar 1997 kan udarbejdes på grundlag af dokumenterede udgifter for den enkelte afdelings eller de enkelte huses driftsudgifter, udarbejder udlejer driftsbudgetter på grundlag af normtal for de enkelte omkostninger, jf. bilag l for boligafdelinger og bilag 2 for erifamilie- og dobbelthuse.
Stk. 2. De i bilagene anførte normtal for driftsomkostninger til reparation og vedligeholdelse og henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er et minimum, medens det anførte normtal for administration er et maksimum for, hvad der skal indarbejdes i budgettet.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck


Bilag 1

Bilag 2