Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 57 af 29. december 1994 om beregning af boligareal.

I henhold til § 10, stk. 4 og § 11, stk. 6 i landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger fastsættes:

 

§ 1. For alle boliger, der anvendes til udleje, skal der foretages en beregning af det areal, benævnt boligarealet, hvorefter leje og lejeforhøjelse fordeles mellem de enkelte boliger.

§ 2. Boligarealet i flerfamiliehuse er arealet omfattende samtlige rum i boligen. Depotrum/udhuse beliggende adskilt fra boligen medregnes ikke.

§ 3. Boligarealet i enfamilie-/dobbelthuse opgøres efter følgende principper: husets areal inden for klimaskærmens yderside (vægge og tag), excl. vinterhave. Kælder og udhuse medregnes med 1/4 af arealet ved opgørelsen af boligarealet.
Stk. 2. Tagetagen medregnes i det omfang, der er foretaget indretning til beboelse.

§ 4. Beregning af boligarealet i flerfamiliehuse foretages ved måling i den enkelte bolig fra yderside af ydervægge eller ydersiden af tag, jfr. § 5, stk. 3, og fra midten af lejlighedsskel. Gavle i flerfamiliehuse indgår i beregningen som et halvt lejlighedsskel.
Stk. 2. Trapper i boligen medregnes i hver af de etager, som trappen betjener.

§ 5. Beregning af boligarealet i enfamiliehuse/dobbelthuse sker efter følgende regler:
Stk. 2. Normaletage: boligarealet opgøres som husets længde x bredde målt fra den udvendige side af den udvendige beklædning. Ved l på 2 bræddebeklædning måles der fra ydersiden af underbrædtet.
Stk. 3. Tagetage: boligarealet opgøres som længde x bredde. Længden måles som normaletage, mens bredden måles som afstanden mellem de udvendige tagflader i en højde af 1,5 meter over tagetagens gulv. Udbygninger f.eks. kviste måles til ydersiden af de rumbegrænsede vægge.
Stk. 4. Kælderetage: boligarealet opgøres som længde x bredde målt fra ydersiden af kælderens ydervægge. Hvis der ikke er fuld kælder, opgøres boligarealet fra midten af de indvendige vægge, som begrænser de medregnede rum. Rum uden fuld cement/betonbelægning medregnes ikke.
Stk. 5. Trappe: medregnes i hver af de etager, som trappen betjener.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995 og finder anvendelse på lejemål indgået efter denne dato.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck