Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 60 af 29. december 1994 om ophævelse af lejemål i hjemmestyrets og kommunernes boliger.

I henhold til § 33, stk. 7 i landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger fastsættes:

 

Kapitel l
Generelt

§ 1. Ved udlejer forstås A/S Boligselskabet INI, såfremt ejeren af udlejningsboligerne, hjemmestyret eller en kommune, har indgået aftale med selskabet om drift og administration af boligerne.

 

Kapitel 2
Væsentlig misligholdelse

§ 2. Udlejer skal ophæve et lejemål, når lejemålet er væsentligt misligholdt, og der forgæves er meddelt lejeren skriftligt påbud om at bringe forholdet i orden.

§ 3. Et lejemål er væsentligt misligholdt, hvis
1) husleje, varme eller eventuelt afdrag på depositum ikke er betalt senest 2 måneder efter den i lejekontrakten fastsatte sidste rettidige indbetalingsdag, jf. dog stk. 2,
2) boligen vanrøgtes, eller lejeren uden udlejers samtykke overlader brugen af det lejede til andre end medlemmer af husstanden, bortset fra fremleje af værelser til logerende, jf. dog hjemmestyrets bekendtgørelse om fremleje af værelser til logerende § 9, stk. l,
3) lejeren anvender boligen til andet brug end beboelse uden at have fået særlig tilladelse hertil fra udlejer,
4) ordensreglerne overtrædes mindst to gange indenfor et år, eller der sker overtrædelse af ordensreglernes bestemmelser om husdyr eller opbevaring i pulter rum,
5) lejeren fraflytter boligen i utide uden at træffe fornøden aftale med udlejer, uanset om lejer rettidigt betaler husleje m.v.,
6) lejeren uden gyldig grund nægter udlejer adgang til boligen, når udlejer i lovligt øjemed ønsker at besigtige denne.
Stk. 2. Inden der foretages yderligere i anledning af konstaterede restancer, skal det undersøges, om lejeren kan få husleje m.v. eller dele heraf betalt efter den sociale lovgivning. Er dette tilfældet, skal skriftlig aftale om fremtidig boligbetaling indgås med kommunen, og lejemålet skal ikke ophæves. Ligeledes skal aftale om nedbringelse af restancen indgås med lejeren.

 

Kapitel 3
Skriftligt påbud

§ 4. Skriftligt påbud skal meddeles således, at lejer får en passende frist til at bringe forholdet i orden. Fristens længde skal tilpasses efter misligholdelsens art og omfang.
Stk. 2. Består misligholdelsen i for sen betaling af husleje, varme eller depositum, skal der udsendes ordinær rykkerskrivelse efter reglerne i § 33, stk. 2 i landstingsforordning om leje af boliger, før udlejer kan iværksætte ophævelse af lejemålet.

§ 5. Skriftligt påbud skal indeholde oplysninger om
1) de omstændigheder, som begrunder påbuddet,
2) den bestemmelse i landstingsforordningen om leje af boliger, som sammenholdt med § 33 i landstingsforordning om leje af boliger indeholder hjemmel til at ophæve lejemålet,
3) at lejemålet vil blive ophævet, såfremt påbuddet ikke efterkommes inden en i påbuddet fastsat frist, eller der inden fristens udløb er indgået anden særlig aftale med udlejer,
4) at lejemålet skal fraflyttes straks, såfremt det ophæves.
Stk. 2. Kopi af det skriftlige påbud fremsendes til kommunen. Den i stk. l, nr. 3 anførte frist skal afpasses således, at kommunen gives en rimelig frist til at vurdere eventuelle hjælpeforanstaltninger.

 

Kapitel 4
Ophævelse

§ 6. Er et meddelt påbud ikke efterkommet inden den fastsatte frist, eller særlig aftale er indgået mellem lejer og udlejer, kan lejemålet bringes til ophør.
Stk. 2. Ophævelsen af lejemålet skal skriftligt meddeles lejer. Meddelelsen skal, udover det i § 5 anførte påbud, indeholde oplysninger om konsekvenserne af ophævelsen, herunder
1) hvornår boligen skal være fraflyttet og tømt for bohave,
2) hvornår nøglerne til lejemålet skal være afleveret til udlejer,
3) hvornår besigtigelse af boligen skal finde sted, j f. § 35 i landstingsforordning om leje af boliger,
4) til hvilket tidspunkt, der skal betales leje m.v.

Kapitel 5
Udsættelse

§ 7. Såfremt lejer med husstand ikke er fraflyttet boligen til det angivne tidspunkt, skal udlejer indgive begæring til politiet med anmodning om, at lejer og husstand udsættes af boligen, og bohave fjernes.
Stk. 2. Udsættelsesforretningen sker på udlejers initiativ men på lejers regning.

 

Kapitel 6
Opbevaring af bohave

§ 8. Udgifter til transport af bohave og opbevaring af bohave er udlejer uvedkommende. Udlejer har ikke andet ansvar for bohavets opbevaring, end hvad udlejer særligt måtte have aftalt med politiet.

§ 9. Såfremt politiet ikke kan skaffe plads til opbevaring af bohavet, kan udlejer efter nærmere aftale med politiet stille pulterrum eller lignende til rådighed. Rummene skal være af forsvarlig standard og aflåselige.
Stk. 2. Rummene stilles vederlagsfrit til rådighed for politiet på vilkår, at intet bohave opbevares længere end 6 måneder.

 

Kapitel 7
Genhusning

§ 10. Såfremt politiet i en udsættelsesforretning stiller krav derom, skal udlejer kunne tilbyde genhusning af lejer og dennes husstand.
Stk. 2. I genhusningsboliger skal der være rimelige varmeforhold og rimelige sanitære forhold. Yderligere kvalitative krav stilles ikke.

§ 11. Der indgås ikke lejekontrakter i genhusningsboliger, og der opkræves ikke husleje eller andre boligydelser i genhusningsperioden.
Stk. 2. Ved fraflytning af genhusningsboligen skal der ske opkrævning for genhusningsperioden i forhold til det areal, der er disponeret over, beregnet ud fra den gældende husleje m.v.

 

Kapitel 8
Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995 og finder anvendelse på lejemål indgået efter denne dato.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck