Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 63 af 29. december 1994 om hjælpeforanstaltninger til personer med vidtgående handicap.

I medfør af landstingsforordning nr 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 8 stk. 3 og § 20 stk. 3, fastsættes:

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Direktoratet for Sociale Anliggenders Regionalkontorer skal være kommunernes sociale udvalg behjælpelige med at yde personer med vidtgående handicap rådgivning, vejledning og støtte samt med at oplyse hvilke hjælpeforanstaltninger der kan tilbydes.
Stk. 2. Regionalkontoret vurderer, efter indstilling fra hjemkommunen, hvilke hjælpeforanstaltninger der bør iværksættes for, at en person med vidtgående handicap kan få en tilværelse så nær det normale som muligt.

§ 2. Hjælpeforanstaltninger kan ydes i form af støtte, pleje eller tildeling af hjælpemidler.

 

Kapitel 2.
Fysiske hjælpemidler

§ 3. Der kan bevilges nødvendige fysiske hjælpemidler, der vil lette en person med vidtgående handicap i dennes hverdag.
Stk. 2. Hjælpemidler tildeles så vidt muligt personen som lån til brug.
Stk. 3. Der kan bevilges hjælp til merudgifter ved anskaffelse af nødvendige fysiske hjælpemidler.
Stk. 4. Der kan ikke bevilges fysiske hjælpemidler, der er almindelige i en sædvanlig husstand.

§ 4. Hjælpemidler der støtter, afstiver eller korrigerer defekte eller manglende legemsdele kan ikke bevilges efter reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap.
Stk. 2. Der kan kun i særlige tilfælde bevilges fysiske hjælpemidler til personer, der er indlagt på hospital eller sundhedsvæsenets plejeafdelinger.

§ 5. Hjælpemidler beregnet til undervisningsbrug i det offentlige uddannelsessystem kan ikke bevilges efter reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap.

§ 6. Hjælpemidler kan kun bevilges efter forudgående indstilling fra en sagkyndig konsulent.

 

Kapitel 3.
Støttepersoner

§ 7. En person med vidtgående handicap, der har behov for pædagogisk støtte, for at kunne klare sig i egen bolig, herunder i et bokollektiv eller en beskyttet boenhed, kan tildeles et vist antal støttepersontimer ugentligt. Endvidere kan en person med vidtgående handicap, under 18 år, der har behov for støtte i et større omfang end forudsat ved personalenormering i daginstitution, tildeles et vist antal støtteperson timer i institutionen.

§ 8. En støtteperson skal støtte pågældende i at klare sig selv, ved f.eks. støtte til selv at forestå sin personlige hygiejne og påklædning, administrere sin økonomi, besørge indkøb, samt medvirke til renholdelse af boligen, tøjvask, m.v.
Stk. 2. En støtteperson skal endvidere støtte pågældende i dennes psykiske og fysiske udvikling.
Stk. 3. Det sociale udvalg skal, i samarbejde med pågældende, støttepersonen og eventuelle sagkyndige, udarbejde en handleplan til brug for støttepersonens aktiviteter. Såfremt pågældende er under 18 år, skal forældremyndighedsindehaveren ligeledes deltage i udarbejdelsen.

§ 9. Støttepersonen ansættes af kommunen, der fungerer som arbejdsgiver i forhold til støttepersonen.
Stk. 2. En støtteperson skal så vidt muligt have en socialpædagogisk uddannelse. Såfremt det ikke er muligt at ansætte en sådan person, skal der ansættes en person, der skønnes at have særlige forudsætninger for arbejdet.
Stk. 3. Aflønning af støtteperson sker i henhold til overenskomst mellem Grønlands Hjemmestyre og den faglige organisation, der har forhandlingsretten inden for det område, støttepersonen uddannelsesmæssigt hører under.

§ 10. Antallet af støttepersontimer besluttes af Regionalkontoret, efter indstilling fra det sociale udvalg.
Stk. 2. Regionalkontoret kan tildele et samlet antal støttepersontimer til brug for flere personer med vidtgående handicap i en kommune.
Stk. 3. Regionalkontoret kan tildele et samlet antal støttepersontimer til brug for alle personer i en beskyttet boenhed.
Stk. 4. Tildeling af støttepersontimer sker normalt for en periode af 6 måneder.

 

Kapitel 4.
Aflastning

§ 11. Aflastning kan bevilges når pasning af en person med vidtgående handicap, der bor i eget hjem, skønnes at medføre et sådant merarbejde, at familien har behov for aflastning.
Stk. 2. Aflastning kan endvidere bevilges, hvis en person med vidtgående handicap lejlighedsvist har behov for ophold uden for eget hjem.

§ 12. Aflastning kan ske ved ophold i en aflastningsfamilie, i et bokollektiv, i en beskyttet boenhed eller på døgninstitution.
Stk. 2. Et aflastningsophold kan være af kortere, fast tilbagevendende karakter, f.eks. aflastning i weekends, eller et midlertidigt ophold.

§ 13. Vederlag til aflastningsfamilie fastsættes i en kontrakt indgået mellem kommunen og aflastningsfamilien, efter Regionalkontorets forudgående godkendelse af vederlaget.
Stk. 2. Vederlaget omfatter ikke betaling for forsørgelse af personen under aflastningsperioden. Udgifter til forsørgelsen betales af pågældende selv. Er der tale om et barn eller en ung under 18 år, betales forsørgelsesudgifter af forældrene.
Stk. 3. Betaling for forsørgelse aftales mellem pågældende og aflastningsfamilien, i samarbejde med pågældendes hjemkommune.

§ 14. Betaling for aflastning i bokollektiv eller beskyttet boenhed fastsættes efter aftale mellem den eller de kommuner, der driver bokollektivet eller den beskyttede boenhed og Regionalkontoret.
Stk. 2. Forsørgelsesudgifter afholdes efter samme regler som anført i § 13 stk. 2 og 3.

§ 15. Egenbetaling for aflastningsophold på døgninstitution omfatter alene forsørgelsesudgifter, der afholdes efter de i § 13 stk. 2 og 3 beskrevne regler.

 

Kapitel 5.
Konsulentbistand

§ 16. Tildeles en person med vidtgående handicap konsulentbistand, afholder Regionalkontoret de fornødne udgifter i forbindelse hermed, herunder eventuelle rejse- og opholdsudgifter samt honorarudgifter.

 

Kapitel 6.
Boligindretning

§ 17. Hjælp til boligindretning kan ydes når en person med vidtgående handicap har behov for specialindretning af boligen, herunder bokollektiv og beskyttet boenhed, for at kunne klare sig i egen bolig.
Stk. 2. Hjælpen kan ikke gives til udstyr der normalt forefindes i en lejebolig.

§ 18. Hjælp til boligindretning kan omfatte etablering af adgangsforhold til boligen, herunder udendørs ramper, m.v.
Stk. 2. Hjælpen kan tillige omfatte opførelse af skur eller lignende i tilknytning til boligen, hvis den handicappede har specielt behov for opbevaring, f.eks. af et motordrevet køretøj.

§ 19. Forinden Det sociale udvalg indsender ansøgning om hjælp til boligindretning, skal kommunen vurdere hvilke ændringer der er nødvendige samt udgifterne hertil. Det sociale udvalg skal indhente godkendelse af de påtænkte ændringer fra bygnings- og brandmyndighederne samt boligens ejer.
Stk. 2. Når Regionalkontoret har bevilget ændringer af en bolig, skal kommunen indgå aftaler m.v. om arbejdets udførelse, samt føre tilsyn hermed.

 

Kapitel 7.
Anskaffelse samt indretning af motordrevne køretøjer

§ 20. Motordrevne køretøjer, undtagen biler, kan bevilges som lån til brug, hvis en person med vidtgående handicap bor eller dagligt færdes i områder, hvor der ikke kan benyttes offentlige transportmidler, herunder taxa.
Stk. 2. I ganske særlige tilfælde kan Regionalkontoret bevilge motordrevet køretøj, undtagen bil, selvom betingelserne i stk. l ikke er opfyldt.

§ 21. Det motordrevne køretøj forsikres af Regionalkontoret, der indsætter den handicappede som fast bruger af køretøjet.

§ 22. Hjælp til særlig indretning af motordrevet køretøj, herunder bil, kan bevilges, hvis en person med vidtgående handicap ikke uden ændringer i køretøjet, kan benytte dette.
Stk. 2. Der kan endvidere bevilges hjælp til driftsomkostninger, såsom forsikringspræmie, vedligeholdelse og reparationer, på indtil 3.000 kr. årligt.

 

Kapitel 8.
Kursusvirksomhed

§ 23. Regionalkontoret kan udbyde kurser, ligesom der kan bevilges hjælp til deltagelse i kursusvirksomhed, såfremt Regionalkontoret skønner, at kurset vil forbedre en person med vidtgående handicaps hverdag.
Stk. 2. En pårørendes deltagelse i kursusvirksomhed forudsætter, at den pårørende har en tæt tilknytning til personen med vidtgående handicaps hverdag.

§ 24. Hjælp til kursusvirksomhed kan omfatte kursusafgift, rejse- og opholdsudgifter samt hel eller delvis erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Stk. 2. Fuld erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan kun ydes, når Regionalkontoret skønner, at kurset er absolut nødvendigt for personen med vidtgående handicaps hverdag.

 

Kapitel 9.
Ferierejser, m.v.

§ 25. En person med vidtgående handicap, der p.g.a. handicappet opholder sig uden for sit hjemsted, kan en gang årligt bevilges hjælp til en ferierejse i eller til Grønland, såfremt pågældendes ophold uden for hjemstedet skyldes en beslutning herom, truffet af de sociale myndigheder i Grønland.
Stk. 2. Hjælpen ydes til hel eller delvis betaling af både rejse- og opholdsudgifter.

§ 26. Hjælpen kan tillige omfatte nødvendige udgifter til en ledsagers rejse- og opholdsudgifter, dagpenge og eventuelt tabt arbejdsfortjeneste.
Stk. 2. En person med vidtgående handicap skal så vidt muligt selv afgøre, hvem der skal ledsage pågældende på ferierejsen. Såfremt pågældende ikke har mulighed for selv at træffe denne afgørelse, skal afgørelsen træffes af Direktoratet for Sociale Anliggender, i samarbejde med den handicappede og en eventuel forældremyndighedsindehaver eller personlig værge.

§ 27. Personen med vidtgående handicap skal så vidt muligt selv tilrettelægge rejsen, herunder afgøre på hvilket tidspunkt af året rejsen ønskes foretaget.
Stk. 2. Har personen ikke selv mulighed for at tilrettelægge rejsen, bestemmer Direktoratet for Sociale Anliggender rejsetidspunkter i samarbejde med personen, en eventuel institution samt pårørende der ønsker besøg af personen i ferien.

§ 28. Såfremt en person med vidtgående handicap har behov for særlige støtteforanstaltninger i forbindelse med en ferierejse, herunder tolkebistand, skal hjemkommunen indsende ansøgning herom senest 2 måneder inden afrejsen.

§ 29. Såfremt en person med vidtgående handicap ikke er i stand til at udnytte sin ret i h.t. § 25 om ferierejse til eller i Grønland, kan en af pågældendes nære pårørende i stedet bevilges hjælp til rejseudgifter i forbindelse med besøg hos personen.
Stk. 2. En myndig med vidtgående handicap skal så vidt muligt selv beslutte, hvem af de nære pårørende, der ønskes på besøg.
Stk. 3. Er personen umyndig, træffes afgørelsen af forældremyndighedsindehaveren for personer under 18 år, medens værgen i samarbejde med Regionalkontoret træffer afgørelsen for en personligt umyndiggjort. Afgørelsen træffes så vidt muligt i samarbejde med personen med vidtgående handicap.

§ 30. Personer med vidtgående handicap under 18 år, kan tildeles en yderligere ferierejse årligt, når denne rejse skønnes nødvendig for at opretholde kontakten mellem personen og forældremyndighedsindehaveren.
Stk. 2. Såfremt en person med vidtgående handicap under 18 år selv ønsker det, kan ferierejsen bevilges til besøg hos en anden nært pårørende end forældremyndighedsindehaveren, hvis forældremyndighedsindehaveren enten er indforstået hermed, eller ikke ønsker besøg af personen.
Stk. 3. Såfremt personen med vidtgående handicap selv udtrykker ønske herom, kan forældremyndighedsindehaveren eller en anden nært pårørende under samme betingelser som nævnt under stk. 2, i stedet tildeles en ferierejse til besøg hos personen.

§ 31. Hvis en person med vidtgående handicap under 18 år skifter institution, kan personens ene årlige ferierejse i stedet ydes til forældremyndighedsindehaverens besøg på den nye institution, uden betingelserne i § 30 stk. 3 er opfyldt.

§ 32. Der kan i ganske særlige tilfælde ydes en person med vidtgående handicap hjælp til rejse til eller i Grønland i forbindelse med f.eks. nært pårørendes alvorlige sygdom, død eller begravelse.
Stk. 2. I ganske særlige tilfælde kan en person med vidtgående handicaps nært pårørende bevilges hjælp til en rejse i forbindelse med f.eks. personens større mærkedage, alvorlig sygdom, død eller begravelse.

 

Kapitel 10.
Kørselsordninger

§ 33. En kommune, der finder at have særligt behov for etablering af en kørselsordning for personer med vidtgående handicap, kan ansøge Regionalkontoret om hjælp til etableringen heraf.
Stk. 2. Regionalkontoret kan, eventuelt i samarbejde med kommunen, sundhedsvæsenet eller en privat organisation, i visse tilfælde stille en bil til rådighed for en sådan kørselsordning.
Stk. 3. Regionalkontoret kan endvidere i en vis udstrækning tildele en person med vidtgående handicap økonomisk hjælp til taxa-kørsel.
Stk. 4. Direktoratet for Sociale Anliggender kan indgå nødvendige aftaler i forbindelse med etablering og drift af kørselsordninger.

 

Kapitel 11.
Pleje i eget hjem

§ 34. Skønner Regionalkontoret, at pasningen af en person med vidtgående handicap i eget hjem medfører, at den person der forestår den daglige omsorg for personen herved mister sin mulighed for at erhverve en almindelig indtægt, kan der ydes vederlag i henhold til forordningens § 9.
Stk. 2. Vederlagets størrelse fastsættes ud fra det antal timer, Regionalkontoret skønner pasningen af den handicappede medfører som væsentligt merarbejde i hjemmet.

 

Kapitel 12.
Ikrafttræden

§ 35. Denne bekendtgørelse træder i kraft d. 1. januar 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1994
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann