Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 65 af 29. december 1994 om kommunal dagpleje.

I medfør af Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge, § 28 stk. 3 fastsættes:

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Ved dagpleje forstås omsorgsudøvelse i en del af døgnet, der foregår i et privat hjem, hvor barnet eller den unge ikke bor.
Stk. 2. Ved kommunal dagpleje forstås en kommunalt etableret og formidlet dagpleje, hvor dagplejeren er ansat af kommunen.

 

Kapitel 2.
Godkendelse af dagplejere og dagplejehjem

§ 2. Godkendelse af dagplejere og dagplejehjem sker efter ansøgning fra dagplejeren. Forinden et hjem kan godkendes til at modtage børn eller unge i dagpleje, skal kommunens sociale udvalg foretage en bedømmelse af, om forholdene i dagplejehjemmet er opdragelses- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

§ 3. Dagplejeren og samtlige medlemmer af pågældendes eventuelle husstand skal fremlægge en ikke over 3 måneder gammel helbredserklæring.
Stk. 2. Der må ikke forefindes smitsomme sygdomme i dagplejehjemmet ved godkendelsen.

§ 4. Det sociale udvalg kan afkræve ansøgeren udskrift af kriminalregisteret for dagplejeren og samtlige medlemmer af pågældendes eventuelle husstand, forinden godkendelse gives.
Stk. 2. Der kan ikke ske godkendelse af et dagplejehjem, såfremt dagplejeren eller medlemmer af dennes husstand tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet, eller anden form for kriminalitet indenfor de seneste 2 år.

§ 5. Det sociale udvalg skal påse, at hjemmet er af en sådan standard, at det er egnet til formålet.

 

Kapitel 3.
Formidling af dagpleje

§ 6. Formidling af børn og unge til kommunal dagpleje sker af det sociale udvalg, i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og dagplejeren.

§ 7. Der skal udstedes skriftlig dagplejetilladelse for hvert enkelt barn eller ung, der modtages i dagpleje.
Stk. 2. Der kan ikke gives tilladelse til dagpleje for mere end ialt 4 børn i alderen 0-7 år, og antallet af egne børn under 6 år samt dagplejebørn må ikke overstige 5 i samme dagplejehjem.
Stk. 3. Samtidig med udfærdigelse af dagplejetilladelse aftales dagplejerens arbejdsvilkår samt vederlag. Vejledende takster vedrørende dagplejevederlags størrelse offentliggøres af Direktoratet for Sociale Anliggender pr. 1. april og 1. oktober.

 

Kapitel 4.
Tilsyn med kommunale dagplejehjem

§ 8. Det sociale udvalg skal påse, at der udpeges en tilsynsførende for kommunale dagplejehjem.
Stk. 2. Den tilsynsførende skal have særlige forudsætninger for udøvelsen af tilsynet.

§ 9. Den tilsynsførende bistår dagplejeren med råd og vejledning, samt aflægger besøg i dagplejehjemmet efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Mindst et årligt besøg skal finde sted uanmeldt.
Stk. 2. Den tilsynsførende skal mindst en gang årligt fremlægge rapport for det sociale udvalg om forholdene i dagplejehjemmet.
Stk. 3. Såfremt den tilsynsførende får kendskab til, eller mistanke om, forhold i dagplejehjemmet, hos dagplejeren eller hos et barn eller en ung der er i kommunal dagpleje, der kan medføre det sociale udvalgs indgriben, skal den tilsynsførende straks gøre det sociale udvalg opmærksom herpå.

§ 10. Den tilsynsførende skal påse, at helbredsforholdene i dagplejehjemmet og hos børn og unge, der er i kommunal dagpleje, er tilfredsstillende.
Stk. 2. Såfremt en tilsynsførende får kendskab til, eller mistanke om, at helbredsforholdene i henhold til stk. l ikke er tilfredsstillende, eller at et barn eller en ung ikke har fået foretaget almindelige vaccinationer, skal den tilsynsførende straks gøre det sociale udvalg opmærksom herpå.

 

Kapitel 5.
Forældrebetaling, m.v.

§ 11. Forældrene skal sørge for at børn og unge medbringer nødvendig beklædning, sengetøj, m.v.
Stk. 2. Forældrene forestår et barns eller en ungs hygiejniske forhold, herunder tøjvask.

§ 12. Forældrene betaler for et barns eller en ungs dagpleje efter reglerne om betaling for børns ophold i kommunal daginstitution og i kommunalt formidlet dagpleje.

§ 13. Forældrebetalingen omfatter betaling for almindelige engangsbleer, legetøj samt kost i den periode barnet eller den unge opholder sig i dagplejehjemmet.

 

Kapitel 6.
Ophør af dagpleje

§ 14. Finder det sociale udvalg, at forudsætningerne for dagplejetilladelse ikke længere er tilstede, skal dagplejetilladelsen ophæves.
Stk. 2. Opsigelse og udmeldelse af kommunal dagpleje finder sted efter reglerne om betaling for børns ophold i kommunal daginstitution eller i kommunal dagpleje.

 

Kapitel 7.
Ikrafttræden

§ 15. Denne bekendtgørelse træder ikraft den 1. januar 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1994
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann