Bilag

1. Beskrivelse af maskemålere

a) En maskemåler til bestemmelse af maskestørrelser er 2 mm tyk, flad, af holdbart materiale og formfast. Den er udformet enten som en række af parallelle sider, som er forbundet med skrå sider med en tilspidsning på l :8 i hver side, eller blot som skrå sider med nævnte tilspidsning. Maskemåleren skal være forsynet med et hul i spidsen.

b) På maskemålerens forside skal bredden i mm være afmærket både på de parallelle sider, hvis denne udformning benyttes, og på de skrå sider. I sidstnævnte tilfælde afmærkes bredden for hver mm interval, og breddens størrelse angives med regelmæssige mellemrum.

2. Maskemålerens anvendelse

a) Fiskeredskabet holdes strakt, så maskerne strækkes diagonalt i længderetningen.

b) Spidsen af den i punkt l omhandlede maskemåler indføres i masken vinkelret på netværket og i redskabets længdeakse.

c) Maskemåleren indføres i masken enten med hånden eller ved brug af et lod eller et dynamometer, idet maskemåleren stoppes ved maskens modstand ud for de skrå sider.

3. Udvælgelse af masker til måling

a) De masker, der skal måles, udgør en række på 20 fortløbende masker, som udvælges i redskabets længdeakse.

b) Der måles ikke masker mindre en 50 cm fra sammensyninger, tovværk og bindestrikke. Denne afstand måles vinkelret på sammensyningerne, tovværket eller bindestrikken, idet redskabet holdes strakt i måleretningen. Der må ikke måles masker, der er bødet eller iturevet, eller til hvilke der er fastgjort redskabs-anordninger.

c) Som undtagelse fra afsnit a) behøver de masker, der måles, ikke at være fortløbende, hvis dette hindres gennem anvendelse af afsnit b).

d) Redskaber må kun måles, når de er våde, og de må ikke være frosne.

4. Størrelse af de enkelte masker

a) En maskes størrelse svarer til den bredde, der er afmærket på det sted, hvor maskemåleren stoppes, når den anvendes i henhold til punkt 2.

b) Maskens sider accepteres som lige lange, når, ved målingen, de 2 knuder, som samler masken i tværgående retning, øjensynligt befinder sig udfor midten af måleredskabet.

5. Bestemmelse af redskabets maskestørrelse

a) Redskabets maskestørrelse udtrykkes i mm som gennemsnit af størrelsen af det samlede antal masker, der er udvalgt og målt i henhold til punkt 3 og 4. Gennemsnittet rundes op til nærmeste hele mm.

b) Det samlede antal masker, der skal måles, er fastsat i punkt 6.

6. Fremgangsmåde ved maskemåling

a) Kontrolmyndigheden måler en række på 20 masker, der er udvalgt i henhold til punkt 3. , ved at indføre maskemåleren med hånden uden brug af lod eller dynamometer. Redskabets maskestørrelse bestemmes derefter i henhold til punkt 5.

b) Viser udregningen af maskestørrelsen, at maskestørrelsen tilsyneladende ikke er

1 overensstemmelse med gældende regler, måles yderligere 2 rækker på 20 masker, der udvælges i henhold til punkt 3.

Der foretages derefter en ny udregning af maskestørrelsen i henhold til punkt 5 på grundlag af de nu målte 60 masker. Dette er redskabets maskestørrelse, jf. dog afsnit c).

c) Bestrider fartøjets fører den i henhold til afsnit a) eller b) bestemte maskestørrelse, tages denne måling ikke i betragtning ved bestemmelse af maskestørrelsen, og redskabet skal måles igen.

Målingen foretages med et lod eller et dynamometer fastgjort til maskemåleren. Valget mellem lod og dynamometer foretages af kontrolmyndigheden.

Loddet fastgøres med en krog i hullet i maskemålerens spids. Dynamometret kan fastgøres enten i hullet i maskemålerens spids eller i maskemålerens bredeste del.

Loddets og Dynamometrets nøjagtighed skal godkendes af Dantest.

For redskaber med en maskestørrelse på 35 mm eller derunder som bestemt i henhold til afsnit a) anvendes en kraft på 19,61 newton (svarende til en masse på

2 kg), og for andre redskaber en kraft på 49,03 newton (svarende til en masse på 5 kg).

Med henblik på bestemmelse af maskestørrelsen i henhold til punkt 5 måles der ved brug af lod eller dynamometer kun én række på 20 masker.