Bilag 2

 

TEKSTANMÆRKNINGER


Til formålskonto 20.90, Aktieselskaber.

Landsstyret bemyndiges til at give KNI Pisiffik A/S en trækningsret i Landskassen på op til kr. 107.574.000. Anvendelse af trækningsretten er betinget af, at grundlaget for selskabets kommercielle refinansiering af selskabets gæld til Landskassen bortfalder.


Til aktivitetsområde 51, Erhvervsstøtte.

Nr. 1.

Erhvervsstøtteudvalget har i medfør af § 30 i landstingsforordning nr. 11 af 3. november 1994 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, som er afløst af landstingsforordning nr. 1 af 2. maj 1996, og tidligere gældende bestemmelser erhvervet ejer-point i det kystnære rejefiskeri.

Af de erhvervede ejer-point henstår 26 ejer-point, som ikke er videresolgt, og de pågældende ejer-point er pr. 1. september 1996 ændret til en foreløbig kvoteandel på 3,0954% svarende til 805,783 tons i 1996.

Erhvervsstøtteudvalget har ved erhvervelsen af de 26 ejer-point foruden afskrivning af bestående erhvervsstøttelån betalt et kontant beløb på 50.000 kr. for hvert ejer-point, eller i alt 1.300.000 kr.

Uanset bestemmelsen i § 30 stk. 6 i landstingsforordning nr. 1 af 2. maj 1996 eller bestemmelser, som senere træder i stedet for denne landstingsforordning, bemyndiges landsstyret til vederlagsfrit at afhænde ovennævnte kvoteandele i forbindelse med justeringer af de kvoteandele, som for 1996 foreløbig er tildelt fiskere i det kystnære rejefiskeri.

En vederlagsfri overdragelse kan finde sted i forbindelse med at landsstyret imødekommer indsigelser fra fiskere vedrørende den tildelte kvoteandel, idet en sådan tildeling forudsættes at blive meddelt fiskerne inden udgangen af 1996 med henblik på at træde i kraft pr. 1. januar 1997.

Erhvervsstøtteudvalgets kontante betaling for erhvervelsen af de pågældende ejer-point, afskrives af erhvervsstøtteudvalget.