FM 1998/09

 

Almindelige bemærkninger

Nærværende forslag har baggrund i, at landstingsloven om havneafgift ikke sondrer mellem bruttoton og bruttoregisterton.

Efter havneafgiftsloven er det valgfrit for skibene, om de vil beregne afgiften efter deres BRT eller BT. Vælger skibene at beregne afgiften efter deres BRT er afgiften lavere, idet skibenes tonnage som hovedregel bliver væsentligt lavere, når den beregnes i bruttoregisterton.

Da en fremtidig benyttelse af BT som parameter for beregning af havneafgift vil være hensigtsmæssig ud fra den betragtning, at et flertal af skibe fremover må formodes alene at få registreret deres BT, bliver der med dette forslag lagt op til en omlægning af beregningsgrundlaget for havneafgiften. Da der imidlertid stadig er skibe, der alene har fået målt tonnagen i BRT, er der i lovforslaget lagt op til, at der indsættes en undtagelsesbestemmelse i § 3, således at havneafgiften for så vidt angår disse skibe fortsat baserer sig på BRT’en som parameter. - Det netop nævnte er også baggrunden for, at BRT i § 2, nr. 3 og § 4 ikke foreslås ændret.

Efter den gældende landstingslov fastsættes afgiftstilsvaret for skibe, som hverken har fået målt tonnagen i BT eller BRT, skønsmæssigt af Skattedirektoratet, jfr. lovens § 6, hvorfor det ikke i nærværende forslag anses nødvendigt at ændre denne bestemmelse.

Da der er tale om en teknisk ændring af beregningsgrundlaget forventes det årlige afgiftsprovenu ikke ændret på baggrund af de foreslåede regler. De administrative omkostninger til information, tryksager m.m. vil være af uvæsentlig størrelse og dermed ikke kræve administrativ merbevilling.

 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser


Til § 1, nr. 1

Det foreslås i stk. 1, at afgiftstilsvaret som hovedregel fremover beregnes på grundlag af tonnagen målt i BT. I stk. 2 er det fastsat, at skibe, som alene har fået målt tonnagen i bruttoregisterton, skal svare afgift pr. BRT efter de i stk. 1 nævnte satser. Samtidig er afgiften pr. ton sat ned i forhold til den gældende bestemmelse, idet skibenes bruttotonnage, målt med BT som parameter, er større end tonnagen, målt med BRT som parameter.


Til § 2

Det foreslås, at landstingsloven skal træde i kraft den 1. juli 1998.