FM 1998/10

 

Almindelige Bemærkninger

Forslaget har til hensigt at fritage aktie- og anpartsselskaber for at betale stempelafgift, når sådanne selskaber har ansøgt og fået Skatterådets tilladelse til at gennemføre fusionen som en skattefri fusion. Skatterådet godkender som hovedregel en skattefri fusion, når den sker efter successionsprincippet, hvilket vil sige, at det modtagende selskab indtræder i det indskydende selskabs afskrivningssaldi, anskaffelsestidspunkter m.m. samt at vederlaget til selskabsdeltagerne i det indskydende selskab erlægges i form af aktier i det modtagende selskab, og at en eventuel kontant udligningssum højst udgør 10 pct. af disses aktiers pålydende værdi.

Endvidere har forslaget til hensigt at fritage pantebreve m.m., der udstedes til fonden for finansieringsstøtte til etablering af overnatningsfaciliteter til turister og til udvalget for finansieringsstøtte til iværksættere inden for turisterhvervet, for stempelafgift.

Forslaget forventes ikke at få administrative eller økonomiske konsekvenser.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser


Til § 1, nr. 1, 2 og 3

Det foreslås, at pante- og gældsbreve, der udstedes til fonden for finansieringsstøtte til etablering at overnatningsfaciliteter til turister (Unnuisa), eller til udvalget for finansieringsstøtte til iværksættere inden for turisterhvervet skal være stempelfri.

Det er en forudsætning for stempelfritagelsen, at pantebrevet ikke overdrages til sikkerhed for andre end fonden for finansieringsstøtte til etablering af overnatningsfaciliteter til turister (Unnuisa), henholdsvis til udvalget for finansieringsstøtte til iværksættere inden for turisterhvervet (TAT). Hvis dette alligevel sker, indtræder stempelpligt for pantebrevet efter § 5.

Stempelpligten indtræder på det tidspunkt, hvor der oprettes dokument om overdragelsen af panteretten. Hvis f.eks. udstederen af et ejerpantebrev, der er håndpantsat til Unnuissa, giver en bank sekundær håndpant i ejerpantebrevet med underliggende fordring, skal ejerpantebrevet stemples ved oprettelsen af dokumentet om den sekundære håndpantsætning. Ejerpantebrevet skal stemples efter § 5 af pålydende, uanset størrelsen af det lån, banken har ydet. Banken og låntageren hæfter for afgiften.


Til § 1, nr. 4

Ved fusion af to selskaber overdrages der formuegoder fra det indskydende selskab til det modtagende selskab, ligesom det modtagende selskab indtræder i det indskydende selskabs forpligtelser, herunder gælden.

Det foreslås, at overdragelse af alle stempelpligtige aktiver fra det indskydende selskab til det modtagende selskab gøres stempelfri. Det samme skal gælde for gælds- eller pantebreve, som det indskydende selskab har udstedt, og som det modtagende selskab overtager forpligtelserne for.

Såfremt det modtagende selskab eksempelvis forhøjer dets kassekredit vil en forhøjelse af eksempelvis et pantebrev, som ligger til sikkerhed for kassekreditten, kunne ske stempelfrit, såfremt forhøjelsen modsvarer den del af det indskydende selskabs kassekredit, der var udnyttet på fusionsdagen.

Stempelfriheden er betinget af, at de fusionerende selskaber har ansøgt og fået Skatterådets tilladelse til at gennemføre fusionen som en skattefri fusion.

Skatterådet godkender som hovedregel en skattefri fusion, når den sker efter successionsprincippet, hvilket vil sige, at det modtagende selskab indtræder i det indskydende selskabs afskrivningssaldi, anskaffelsestidspunkter m.m. samt at vederlaget til selskabsdeltagerne i det indskydende selskab erlægges i form af aktier i det modtagende selskab, og at en eventuel kontant udligningssum højst udgør 10 pct. af disses aktiers pålydende værdi.


Til § 1, nr. 5

Der er tale om en konsekvensændring.


Til § 2

Det foreslås, at landstingsloven træder i kraft den 1. juni 1998.