13. maj 1998

UPA 1998/40

 

Ajourførte

generelle og specielle bemærkninger

Fremsættelsen af lovforslaget skal ses i sammenhæng med den forfatningsretlig adskillelse mellem den lovgivende og udøvende magt, der førte til ændring af Grønlands Landstings forretningsorden, som blev vedtaget den 15. april 1996 af Grønlands Landsting i beslutningsform.

Det er med denne ændring forudsat, at spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår for personale, herunder tjenestemænd, ansat under Grønlands Landsting pr. 1. juli 1998 beror på formanden for Grønlands Landstings afgørelse.

Den hidtil gældende grønlandske tjenestemandslov har uden undtagelse været administreret således at loven også omfattede personale ansat under Grønlands Landsting siden indførelsen af Grønlands Hjemmestyre. Dette har siden adskillelse af funktionerne som formand for Grønlands Landsstyre og Landsting betydet, at Grønlands Landsstyre har truffet beslutninger vedrørende ansatte under Grønlands Landsting. Ved vedtagelse af dette lovforslag ophører denne situation, idet de ansatte fremover vil være ansat under Grønlands Landsting, og Grønlands Landstings formand får mulighed for at indgå hovedaftale for det under Grønlands Landsting ansatte personale, herunder tjenestemænd.

I lovforslaget fremgår det, at beregningen og udbetalingen af pension for Landstingets tjenestemænd sikres ved at Grønlands Landsstyre kan aftale et tillæg til den nuværende aftale med den danske stat, således at Landstingets tjenestemænd vil være omfattet af aftalen som hidtil.

Ubillig konkurrence om arbejdskraften inden for det offentlige er såvel før som efter Hjemme-styrets indførelse søgt undgået ved ensartede løn - og ansættelsesvikår for sammenlignelige stillinger. Denne situation ønskes fortsat opretholdt.

Det er derfor en forudsætning for lovens ikrafttrædelse, at der samtidig sker en ikrafttrædelse af et af Landstings formanden udarbejdet forslag til Landstingslov om om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner, hvor allerede ansatte tilbydes ansættelse på hidtidige vilkår, sammen med indgåelse af en hovedaftale svarende til den enhver tid gældende aftale mellem Grønlands Landsstyre og Tjenestemænds- og Overenskomstansattes Centralorganisation i Grønland.

Overgangsvilkårene for de tjenestemænd, der allerede er ansat i i henhold "Landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland" vil blive reguleret i det forslag som Landstingets formandsskab fremsætter som forslag til "Landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner", herunder de ansattes rettigheder og pligter.

Ved lovforslagets vedtagelse vil Grønlands Landsting indtræde i overdragerens rettigheder og pligter i relation til de ansatte, således vil de ansatte overgå på uændrede løn- og ansættelsesvilkår, ligesom de fortsat vil bevare deres rettigheder og pligter.


Økonomiske og administrative konsekvenser

Lovforslaget vil ikke have økonomiske og administrative konsekvenser.