8. maj 1998

FM 1997/18

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd


afgivet til 2. behandlingen af forslaget


Landstingets Social og Arbejdsmarkeds udvalg har under behandlingen bestået af


landstingsmedlem Finn Karlsen (A)
landstingsmedlem Ruth Heilmann (S)
landstingsmedlem Lãnnguak Lynge (S)
landstingsmedlem Jakob Sivertsen (A)
landstingsmedlem Lars Sørensen (IA)


Landstingets Social- Arbejdsmarkedsudvalg har efter Landstingets 1. behandling gennemgået Forslag til landstingslov om Grønlands Ligestilingsråd med bemærkninger.

Et enigt udvalg kan tilslutte sig oprettelsen af et selvstændigt Ligestillingsråd.


Udvalget har drøftet sammensætningen af Rådets medlemmer og skal fremsætte følgende ændringsforslag.

I kapitel 3, stk. 2, nummer 3) indsættes som ny § 3, stk. 2, nummer 3)

3) Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat.


I kapitel 3, stk. 4, nummer 2) indsættes som ny § 3, stk. 4, nummer 2)

2) de grønlandske arbejdsgiverforeninger og Tjenestemænds og Overenskomstansattes Centralorganisation i Grønland.


Udvalget har endvidere drøftet Ligestillingsrådets afgivelse af Årsberetning og skal foreslå følgende ændring

I kapitel 2, § 2, stk. 3. indsættes som ny § 2, stk. 3.

Stk. 3. Ligestillingsrådet afgiver hvert år beretning til Landstinget om det forløbne års arbejde.


Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg ønsker endvidere at knytte nogle bemækninger til lovforslagets § 11 vedrørende Ligestillingsrådets aflæggelse af årsregnskab. I forbindelse med udarbejdelsen af Landskassens regnskaber skal udvalget indstille, at Ligestillingsrådets årsregnskab opgøres som en særlig post.

Med disse bemærkninger og ændringsforslag skal Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg indstille Forslag til landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd til 2. behandling i sin nu foreliggende form.

 

Finn Karlsen (A)
udvalgsformand

 

Ruth Heilmann (S)

 

Jakob Sivertsen (A)

 

Lãnnguak Lynge (S)

 

Lars Sørensen (IA)