Lørdag den 16. maj 1998

FM 1997/18-3

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd


afgivet til 3. behandlingen af forslaget


Landstingets Social og Arbejdsmarkeds udvalg har under behandlingen bestået af


landstingsmedlem Finn Karlsen (A)
landstingsmedlem Ruth Heilmann (S)
landstingsmedlem Lãnnguak Lynge (S)
landstingsmedlem Jakob Sivertsen (A)
landstingsmedlem Lars Sørensen (IA)


Landstingets Social- Arbejdsmarkedsudvalg har efter Landstingets 2. behandling gennemgået Forslag til landstingslov om Grønlands Ligestilingsråd fredag den 15. maj 1998.

Udvalget har behandlet et ændringsforslag stillet af Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet som omhandler kapitel 3, §3, stk 3 om at ikke kun de tre partier der har størst repræsentation i Landstinget partier udpeger deres medlemmer af rådet, men at samtlige partier i Landstinget bør repræsenteres.

Et enigt Udvalg skal i forbindelse med Anthon Frederiksen’ gøre opmærksom på følgende. Ved sammensætning af medlemmer til forskellige råd ug udvalg, er det en kutyme, at partier der har størst repræsentant i Tingene der har repræsentanter. På baggrund af dette, kan et enigt Udvalg ikke gå ind for Anthon Frederiksen’s forslag.

Udvalget har endvidere drøftet forslag fra Siumut, der vedrører lovforslagets kapitel 3, § 3 stk 2 omkring sammensætningen af rådets medlemmer samt politiske partiers repræsentation i rådet som omhandler stk 3.

Et flertal af medlermmerne i Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg bestående af Atassut’s og Inuit Ataqatigiit’s repræsentanter holder fast ved de ændringsforslag som fremgår af et enigt udvalgs underskrevne betænkning afgivet til 2. behandling af forslaget:


I kapitel 3, stk. 2, nummer 3) indsættes som ny § 3, stk. 2, nummer 3)

3) Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat.


I kapitel 3, stk. 4, nummer 2) indsættes som ny § 3, stk. 4, nummer 2)

2) de grønlandske arbejdsgiverforeninger og Tjenestemænds og Overenskomstansattes Centralorganisation i Grønland.


Med disse bemærkninger og ændringsforslag skal Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg indstille forslag til landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd til 3. behandling i sin nu foreliggende form.


Et mindretal i Udvalget bestående af Siumut’s repræsentanter har følgende mindretals udtalelse:

Vedrørende dagsordenens punkt nr 18 ved Landstinget. Et mindretalsudtalelse fra Siumut vedrørende Forslag til Landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd:

Ændringsforslag fra Siumut til § 3, stk 2 til udvalgssammensætning med forslag om at følgende bliver repræsenteret:

1) KANUKOKA
2) Saaffiginnittarfiit Qimarnguiillu Katuffiat
3) Grønlandske Arbejdsgivere og Erhvervsvirksomheders Organisationer
4) Kvindeforeningen
5) Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katuffiat (SIK)
6) NAK
7) Sorlak
8) KNAPK
9) Aalisartut piniartullu nuliaasa aappaasalu Peqatigiiffiat

Repræsentanter udpeget af de tre partier der har størst repræsentation i Landstinget samt en af Landsstyret udpeget formand udgør tilsammen en sammensætning af 13 medlemmer som blev afvist af flertallet i udvalget fastholder vi i Siumut.

På baggrund af dette skal vi hermed meddele at vi har en mindretalsudtalele herom

 

Finn Karlsen (A)
udvalgsformand

 

Ruth Heilmann (S)

 

Jakob Sivertsen (A)

 

Lãnnguak Lynge (S)

 

Lars Sørensen (IA)