9. maj 1998

FM 1998/25

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri


Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har under behandlingen bestået af


landstingsmedlem Siverth K. Heilmann (A), formand
landstingsmedlem Lars Karl Jensen (S)
landstingsmedlem Niels MátâK (S)
landstingsmedlem Otto Steenholdt (A)
landstingsmedlem Johan Lund Olsen (IA)


Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har efter Landstingets 1. behandling af forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri gennemgået lovforslaget med bemærkninger.

Indledningsvis skal der gøres opmærksom på, at udvalget tilslutter sig Landsstyrets ønske om at fastholde lovens formålsbeskrivelse, idet beskæftigelsen på landanlæggene betragtes som værende af stor samfundsmæssig betydning. Samtidig skal der dog gøres opmærksom på, at i en tid med begrænsede ressourcer, er det vigtigt, at der findes smidige indhandlingsmuligheder; ikke mindst af hensyn til, at udsmid af fangst så vidt muligt undgås. Derfor skal det understreges, at udvalget finder det væsentligt, at der er mulighed for at indsætte indhandlingsskibe i situationer, hvor indhandlingsmulighederne på land er begrænsede. Udvalget noterer sig derfor med tilfredshed, at Landsstyret fremsatte lignende overvejelser ved fremlæggelsen af lovforslaget

Udvalget noterer sig, at en væsentlig del af de ændringer, Landstyret foreslår, er en konsekvens af Grønlands internationale forpligtelser. Udvalget finder det i denne sammenhæng væsentligt, at udenlandske fartøjers landinger og omladning i Grønland kontrolleres, ligesom udvalget fuldt ud kan tilslutte sig, at udenlandske fartøjers mulighed for bekvemmelighedsomflagning til Grønland fjernes.

I den forbindelse finder udvalget det endvidere væsentligt, at grønlandske fartøjers fiskerimuligheder i- såvel som udenfor Grønland sikres. Landsstyret opfordres således til stadighed at arbejde for at sikre flere fiskerirettigheder for grønlandsk indregistrerede fartøjer i udenlandske og internationale farvande.

Udvalget kan fuldt ud tilslutte sig forslaget om en lovteknisk præcisering af § 22, stk 1, nr. 2 om tilknytningskravet i forbindelse med bemandingen af grønlandske fiskefartøjer. Det skaber en bedre sammenhæng i loven, ligesom det ikke mindst er af stor betydning at skabe mulighed for, at flere af vore egne fiskere deltager i det udenskærs fiskeri. En stramning af bemandingsreglerne er derfor på sin plads.

Udvalget har med interesse drøftet forslaget om ændringer af § 6, stk 5, således Landsstyrets muligheder for at dispensere fra lovens bestemmelser om betingelserne for adgang til at udøve erhvervsmæssigt fiskeri udvides.

Udvalget kan på baggrund af intentionerne for forslaget tilslutte sig dette og finder det ikke mindst støtteværdigt, at der ønskes skabt nemmere adgang til fiskerierhvervet for unge mennesker. Udvalget finder, at denne udvidede mulighed for unge mennesker er af særdeles stor betydning for fiskerierhvervet. Udvalget er af den opfattelse, at det er helt essentielt, at landets unge mennesker er opmærksom på disse muligheder. Derfor kan det være et problem, at Landsstyrets intentioner for, hvorledes den udvidede dispensation skal forvaltes, ikke fremgår af selve lovteksten.

Udvalget indstiller derfor overfor Landstinget, at Landsstyret skal informere borgerne i samfundet om de udvidede muligheder for at dispensere fra betingelserne i § 6, stk 3, nr. 4, som følge af ændringerne af § 6, stk. 5, nr. 2 og 3, med særlig vægt på de muligheder for at opnå adgang til erhvervsmæssigt fiskeri, det giver for unge mennesker

Under forslagets førstebehandling opfordredes Landsstyret til at inddrage bl.a. de lokale KNAPK-afdelinger i sager, hvor det er på tale at give unge mennesker dispensation fra betingelserne for adgang til erhvervsmæssigt fiskeri. Denne opfordring til Landsstyret skal hermed gentages af udvalget.

Landsstyrets forslag om ændring af § 15, stk. 4, således den andel af den kystnære kvote, der må ejes nedsættes fra 10 til 6%, har udvalget vurderet nøje. Udvalget kan tilslutte sig det foreslåede, idet udvalget kan støtte, at der sker en spredning af ejerskabet til kvoteandele i det kystnære fiskeri. Det er dog vigtigt, at Landsstyret til stadighed vurderer reglerne for, hvor store kvoteandele, der må ejes ud fra de til enhver tid foreliggende forhold.

Afslutningsvis har udvalget drøftet forslag fra Landstingsmedlem Hans Enoksen om at stoppe Royal Greenland A/S’ planer om at anskaffe rejefartøjer til indenskærs fiskeri. Behandlingen af forslaget blev udsat på Landstingets Vintersamling 1998. Udvalget finder, at forslagets intentioner om at give unge mennesker bedre mulighed for adgang til fiskeriet og om at sikre fiskerne flere kvoter, i alt væsentligt opfyldes af Landsstyrets fremlagte lovforslag.

Med disse bemærkninger skal Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget i enighed indstille, at forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri overgår til 3. behandling i sin foreliggende form.

 

Siverth K. Heilmann (A)
udvalgsformand

 

Lars Karl Jensen (S)

 

Niels MátâK (S)

 

Otto Steenholdt (A)

 

Johan Lund Olsen (IA)