21. oktober 1998

EM 1998/92

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Skatteudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil


Afgivet til 2. behandlingen


Landstingets Skatteudvalg har under behandlingen bestået af


landstingsmedlem Karl Lyberth (S), formand
landstingsmedlem Laannguaq Lynge (S)
landstingsmedlem Siverth K. Heilmann (A)
landstingsmedlem Otto Storch (A) som suppleant for Knud Sørensen
landstingsmedlem Manasse Berthelsen (IA)


Landstingets Skatteudvalg har på sit møde den 21. oktober 1998 behandlet forslag til landstings-lov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil.

Landstingets Skatteudvalg skal indledningsvis bemærke, at udvalget er enig med Landsstyret i, at det er er nødvendigt at skaffe øgede indtægter til landskassen i forbindelse med finansloven for 1999.

Skatteudvalget er endvidere enig med Landsstyret i, at de gældende stykafgifter på gevinstgivende automatspil er forholdsvis lave set i forhold til de faktiske indtjeningsmuligheder på automaterne dels som følge af den direkte indtjening til virksomhederne dels som følge af, at automaterne fremmer virksomhedernes øvrige omsætning.

Skatteudvalget finder det derfor rigtigt at forhøje afgiften på gevinstgivende automatspil med 200 % også set i lyset af de forbedrede indtjeningsmuligheder, som var en konsekvens af, at Landstinget i 1995 gennemførte en lovgivning, som muliggjorde, at spillegevinster kan veksles til rede penge, som fra og med 1995 kun afgiftsbelægges med 15 % i lotteriafgift i stedet for almindelig indkomstskat.

Skatteudvalget har endvidere lagt vægt på, at forhøjelsen ikke får konsekvenser for spillerne på automaterne, da forhøjelsen kun omfatter den automatafgift, som betales af virksomhederne.

Forhøjelsen af afgiften på gevinstgivende automatspil forventes at indbringe et merprovenu på 9 mill. kr. i 1999.

Et enigt Skatteudvalg indstiller hermed det forelagte forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil til vedtagelse af Landstinget

 

Karl Lyberth
udvalgsformand

 

Laannguaq Lynge (S)

 

Siverth K Heilmann (A)

 

Otto Storch (A)

 

Manasse Berthelsen (IA)