14. oktober 1998

EM 1998/94

 

Almindelige Bemærkninger

Formålet med dette forslag er at ophæve kravet om, at anmeldelse af kandidater, som opstiller udenfor partierne, er betinget af at mindst 40 af landstingskredsens vælgere skal underskrive som stillere.

Forslagets vedtagelse vil medfører en lettelse for de personer, der ønsker at opstille til landstinget udenfor partierne.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 15

Den gældende lov indeholder i § 15 bestemmelse om at anmeldelse af kandidater, som opstiller udenfor partierne, skal være underskrevet af mindst 40 og højst 50 af landstingskredsens vælgere som stillere samt regler om angivelse af oplysninger vedrørende disse stillere.

Det foreslås med dette ændringsforslag at ophæve bestemmelsen, således at der ikke fremover stilles krav om stillere, som en forudsætning for Valgnævnets godkendelse af en kandidats opstilling uden for et parti.


Til § 16, stk. 3

Bestemmelsen opstiller det krav at en vælger kun kan være stiller for én kandidat. En vælger kan endvidere kun være stiller for en kandidat, der opstiller i den landstingskreds, hvor vælgeren selv er optaget på valglisten.

Bestemmelsen regulere således nærmere de krav der må opfyldes af en stiller som omtalt i § 15. Med ophævelsen af § 15 har bestemmelsen ikke længere noget indhold, hvorfor den ligeledes foreslås ophævet.


Til § 17, 2. pkt.

Bestemmelsen fastslår at en vælger, der som stiller har anbefalet en kandidat, ikke kan tilbage-kalde anbefalingen, efter kandidatanmeldelsen er indleveret til valgbestyrelsen.

Det foreslås at bestemmelsen ophæves, da ophævelsen af § 15 medfører at der ikke længere stilles krav om stillere til kandidater der opstiller udenfor partierne.


Til § 18

Bestemmelsen omhandler Valgbestyrelsens underretningspligt overfor Valgnævnet vedrørende modtagne anmeldelser. Denne underretningspligt omfatter bl.a. angivelse af godkendte stillere.

Det fremlagte forslag til formulering af bestemmelsen fastholder denne underretningspligt, dog således at denne ikke omfatter antallet af godkendte stillere. Det er således ikke intentionen at ændre på underretningspligten for så vidt angår erklæringer omfattet af § 11.