14. oktober 1998

EM 1998/94

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting

 

§ 1

I landstingslov nr. 9 af 31 oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting foretages følgende ændring :

1. § 15 ophæves.

 

2. § 16, stk. 3, ophæves.

3. § 17, 2. pkt. ophæves.

4. § 18, stk. 1, affattes således:
"§ 18. Valgbestyrelsen underretter straks efter udløbet af anmeldelsesfristen, jf. § 13, stk. 1, pr. telefax eller på anden måde, skriftligt Valgnævnet om de modtagne anmeldelser, samt oplyser, hvorvidt valgbestyrelsen finder, at anmeldelserne opfylder kravene i §§ 13 - 17".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 1998
Grønlands Hjemmestyre, den xx.xx. 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Kaj Kleist