6. august 1998

EM1998/8

 

Bemærkninger til lovforslaget


Generelle bemærkninger

Der er fra flere sider udtrykt ønske om en gennemgribende revision af ltl. nr. 5 af 6. november 1997 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner, som i det store og hele svarer til ltl. nr. 5 af 8. juni 1985 bortset fra, at der i 1997 blev indført adgang til at foretage administrativ ændring af en kommunes navn.

Der er i forbindelse med nærværende lovforslag foretaget høring af samtlige kommuner, KANUKOKA samt Grønlands Stednavnenævn.

Det foreliggende forslag indeholder først og fremmest en revision af stednavne. Det er hovedsagligt Grønlands Stednavnenævn, som har forestået revisionen. Nævnet har først og fremmest forholdt sig til den grønlandske udgave af loven, men har samtidigt foretaget en del rettelser i den danske udgave. For så vidt angår bemærkningerne til forslagets enkelte bestemmelser har det været nødvendigt at skelne mellem den grønlandske og den danske udgave, idet der ofte er tale om forskellige rettelser.

Forslaget indeholder desuden et forslag til ændring af grænsedragningen mellem Illoqqortoormiut og Ammassalik kommuner, idet de to kommuner ved aftale af 20. oktober 1997 er blevet enige om at anmode om en ændring af grænsen mellem de to kommuner således, at grænsen rykkes længere mod nord. Baggrunden for dette ønske er, at det traditionelt har været befolkningen fra Ammassalik, som har benyttet det pågældende område.

Der har været andre kommuner, som ligeledes har udtrykt ønske om en ændring af grænserne, men kun i tilfældet med Ittoqqortoormiut og Ammassalik kommune, har der været enighed blandt to kommuner om ændret grænsedragning.

Illoqqortoormiut og Ammassalik kommuner har desuden anmodet om en ændring af landsdelsnavnet "Tunu" til "Kangia". Stednavnenævnet har i sit høringssvar udtalt, at nævnet i foråret 1998 er påbegyndt behandlingen af sagen om ændringen af landsdelsbetegnelsen. Spørgsmålet er stadig under behandling, og der skal bl.a. foretages høring af relevante instanser. Det er Stednavnenævnets hensigt at forvarsle ændringen i to år, hvorefter der kan tages endelig stilling.

Lovforslaget får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

Grønlandsk udgave

Til § 1

Bestemmelsen indeholder ingen ændringsforslag. Grønlands Stednavnenævn arbejder på en eventuel ændring af landsdelsbetegnelsen "Tunu" til "Kangia" . Se de generelle bemærkninger.


Til
§ 2

Betegnelsen "kommuni" er alle steder rettet til "kommuneqarfik". Desuden er flere betegnelser rettet således, at de nu skrives med stort.

I nr. 7 er betegnelsen "Sandflugtdalen" ændret til "Akuliarusiarsuup Kuua".

I nr. 17 er grænsen mellem Ammassalik og Illoqqortoormiut kommuner flyttet længere mod nord. Der er desuden foretaget en præcisering af grænsedragningen.

Endelig er der i bestemmelsen rettet enkelte slåfejl.


Til §§ 3 og 4

Betegnelsen "kommuni" er rettet til "kommuneqarfik".


Til
§ 5

Betegnelsen "Kangerlussuarmi sumiiffik" er ændret til "Kangerlussuup eqqaa", og betegnelsen "kommuni" er rettet til "kommuneqarfik".


Til § 6

Ordet "Pisuni" er ændret til "Suliassani".


Til § 7

Hele bestemmelsen er omskrevet, herunder er betegnelsen for Grønlands Stednavnenævn ændret fra "Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni" til "Nunat Aqqinik Aalajangiisartut".

 

Dansk udgave

Til § 1

Betegnelser for farvande er ændret til de grønlandske. Således er "Davis strædet" ændret til "Ikersuaq Davis", "Baffin Bugt er ændret til "Avannaata Imaa", og endelig er "Smith Sund" ændret til "Puikkaasorsuaq". Betegnelsen "Atlanterhavet" bibeholdes i den danske udgave.

I bestemmelsens stk. 1, nr. l er parantesen med "Lindenows Fjord" slettet, således at bestemmelsen nu kun indeholder den grønlandske betegnelse "Kangerlussuatsiaq",


Til § 2

Alle paranteser med danske betegnelser er slettet, således at bestemmelsen nu kun indeholder de grønlandske betegnelser.

Flere betegnelser er rettet således, at de nu skrives med stort, og enkelte slåfejl er rettet.

I nr. 4 er betegnelsen "Arsuk Fjord" rettet til "Arsuup Kangerlua".

I nr. 7 er betegnelsen "Sandflugtdalen" ændret til "Akuliarusiarsuup Kuua".

I nr. 8 er betegnelsen "Nordre Strømfjord" rettet til "Nassuttooq".

I nr. 12 er betegnelsen "Vaigat" ændret til "Sullorsuaq".

I nr. 14. er "Ukkusissat Fjord" rettet til "Ukkusissat Kangerluat".

I nr. 17 er grænsen mellem Ammassalik og Illoqqortoormiut kommuner flyttet længere mod nord. Der er desuden foretaget en præcisering af grænsedragningen.