16. oktober 1998

EM 1998/21

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Skatteudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat


Afgivet til 2. behandlingen

 

Landstingets Skatteudvalg har under behandlingen bestået af


landstingsmedlem Karl Lyberth (S), formand
landstingsmedlem Laannguaq Lynge (S)
landstingsmedlem Siverth K. Heilmann (A)
landstingsmedlem Otto Storch (A) som suppleant for Knud Sørensen
landstingsmedlem Manasse Berthelsen (IA)


Landstingets Skatteudvalg har på sine møder den 25. september og den 7. oktober 1998 behandlet forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat. Til brug for sin behandling af forslaget har udvalget afholdt samråd med Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger den 7. oktober 1998, ligesom udvalget skriftligt har fået oplysninger fra Landsstyremedlemmet.

Overdragelse af en del eller samtlige et selskabs aktiver og passiver til et andet selskab medfører i almindelighed beskatning i det overdragne selskab efter de for det enkelte aktiv og passivs gældende regler.

Skatterådet har dog i et vist begrænset omfang hidtil tilladt skatteneutrale fusioner, der hviler på et successionsprincip.

Forslaget har derfor til formål at lovgive om selskabers mulighed for at foretage skatteneutrale fusioner.

De skattemæssige fusionsregler hviler på et successionsprincip. Det vil sige, at der ikke sker beskatning i det indskydende selskab af den ved fusionen, spaltningen eller tilførslen af aktiver konstaterede fortjeneste eller tab på de aktiver og passiver, der overføres til det modtagende selskab. Beskatningen udskydes, indtil det modtagne selskab afstår de overtagne aktiver og passiver. Til gengæld anses de overtagne aktiver og passiver ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse, som om de var erhvervet på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af det indskydende selskab, og for de anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af det indskydende, ligesom eventuelle skattemæssige afskrivninger m.v., som det indskydende selskab har foretaget, anses for foretaget af det modtagne selskab.

For at undgå utilsigtede fordele ved den skattemæssige fusion foreslås det endvidere, at man skal søge Skatterådet om tilladelse til en skatteneutral fusion, samt at Skatterådet skal kunne fastsætte særlige vilkår , der skal kunne neutralisere de ved fusionen opnåede utilsigtede skattemæssige fordele. Endvidere skal Skatterådet kunne nægte tilladelse, hvis fusionen har skatteundgåelse som hovedformål eller som et af hovedformålene.

Da forslaget er meget teknisk i sit indhold har Skatteudvalget dels afholdt samråd med landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger dels fået skriftlige oplysninger fra landsstyremedlemmet.

Skatteudvalget har herved især koncentreret sig om konsekvenserne af forslaget, men Skatteudvalget har med tilfredshed noteret sig, at en skatteneutral fusion kun kan gennemføres med Skatterådets godkendelse.

Et enigt Skatteudvalg forventer, at Skatterådet ikke vil tillade en skatteneutral fusion, hvis fusionen helt eller delvist ønskes gennemført af skattemæssige årsager, men alene forsvarlige økonomiske betragtninger, så som omstrukturering eller rationalisering i de selskaber, der deltager i transaktionerne, kan begrunde en tilladelse fra Skatterådet til skatteneutral fusion.

For så vidt angår konsekvenserne af forslaget har landsstyremedlemmet gennemgået et eksempel for Skatteudvalget samt redegjort for, hvad de skattemæssige konsekvenser er, hvis reglerne i forslaget anvendes, og hvis de gældende regler anvendes.

Landsstyremedlemmets redegørelse har vist, at forslaget reelt går ud på, at skattekreditten forbliver i det modtagne selskab, indtil de aktiver, der er indgået ved fusionen, afhændes af selskabet, hvorved det modtagne selskab får en bedre likviditet, samt at det modtagne selskab ikke får en uretmæssig skattefordel ved fusionen, da det modtagne selskab indtræder i det indskydende selskabs skattemæssige stilling.

Det andet element i forslaget er, at ansatte i selskaber, der er generationsskiftemodne, kan opnå udskydelse af beskatningen af op til 50.000 kr. af lønnen, hvis denne del af lønnen går til køb af aktier eller anparter i det generationsskiftemodne selskab, ligesom der også kan ske udskydelse af beskatningen af op til 50.000 kr. hos den ansatte, hvis den ansatte køber aktier eller anparter i det generationsskiftemodne selskab til underkurs.

Et enigt Skatteudvalg ser forslaget om udskydelse af beskatningen af en indtægt på op til 100.000 kr. pr. år hos den ansatte som en god måde at få gennemført de nødvendige generationsskifter i selskaberne på.

Skatteudvalget har især med tilfredshed noteret sig, at forslaget giver både den ansatte og hovedaktionæren i selskabet mulighed for bidrage konstruktivt til generationsskiftet.

Et flertal i Skatteudvalget bestående af Siumut og Atassut indstiller hermed det forelagte forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat til vedtagelse af Landstinget, da det er dette flertals opfattelse, at erhvervslivet skal have optimale betingelser at arbejde under, hvorfor der ikke skal lægges skattemæssige hindringer i vejen for erhvervslivets behov for koncentration i form af sammenslutninger af selskaber, der ud fra strukturrationaliseringer må anses for hensigtsmæssige, samt at den bedre likviditet i det modtagne selskab kan være alt afgørende for, om fusionen overhovedet gennemføres .

Et mindretal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit kan ikke tilslutte sig, at der gives selskaber lempeligere mulighed for skatteneutral fusion, idet Inuit Ataqatigiit mener, at forslaget giver store selskaber endnu bedre mulighed for at opkøbe små selskaber med den konsekvens, at beskæftigelsen i samfundet vil falde på grund af rationaliseringer og effektiviseringer.

Hvis selskaber på grund af rationaliseringer og effektiviseringer ønsker at fusionere, er det Inuit Ataqatigiits opfattelse, at samfundet ikke skal give skattekredit, da rationaliseringen i sig selv giver det fortsættende selskab mulighed for at overleve.

Derfor kan Inuit Ataqatigiit ikke stemme for §§ 25 c, 25 d, 25 e, 25 f, 25 g, 25 h, 25 i, 25 j og 25 k i forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

Karl Lyberth
udvalgsformand

 

Laanguaq Lynge (S)

 

Siverth K. Heilmann (A)

 

Otto Storch (A)

 

Manasse Berthelsen (IA)