24. august 1998

EM 1998/22

 

Almindelige Bemærkninger

Forslaget har til formål at fritage hele og halve dyrekroppe, der indføres af virksomheder og institutioner med godkendte faciliteter til opskæring af kød, for indførselsafgift, for derigennem at fremme beskæftigelsen.

Forslaget forventes for landskassen at medføre et mindre provenutab på indførselsafgifterne, årligt ca. 500.000 kr., samt et marginalt øget indkomstskatteprovenu. Såvel provenutabet som -gevinsten er så begrænsede, at de anses for indeholdt i den usikkerhed, der allerede er i budgetskønnene for indførselsafgifterne og indkomstskatterne.

Forslaget forventes ikke at få nævneværdige administrative konsekvenser.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1

Det foreslås, at virksomheder med godkendte faciliteter til opskæring af kød afgiftsfrit skal kunne indføre hele og halve dyrekroppe af hornkvæg og tamsvin under forudsætning af, at virksomheden videresælger de opskårne dyrekroppe. Ved opskårne dyrekroppe forstås udskæringer, der er mindre end fjerdinger.

Endvidere foreslås det, at institutioner med godkendte faciliteter til opskæring af kød ligeledes skal være omfattet af afgiftsfriheden under forudsætning af, at kødet alene anvendes i institutionen.

Endelig forslås det, at Direktoratet for Miljø og Natur i henhold til gældende levnedsmiddellovgivning skal forestå godkendelse af virksomhedens faciliteter som egnet til opskæring af kød.

 

Til § 2

Det foreslås, at landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1999.