9. oktober 1998

EM 1998/22

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Skatteudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter


Afgivet til 2. behandlingen af forslaget


Landstingets Skatteudvalg har under behandlingen bestået af


landstingsmedlem Karl Lyberth (S), formand
landstingsmedlem Laanguaq Lynge (S)
landstingsmedlem Siverth K. Heilmann (A)
landstingsmedlem Otto Storch (A) som suppleant for Knud Sørensen (A)
landstingsmedlem Manasse Berthelsen (IA)


Landstingets Skatteudvalg har på sine møder den 25. september og den 7. oktober 1998 behandlet forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter. Til brug for sin behandling af forslaget har udvalget indhentet oplysninger fra landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger.

Skatteudvalget skal indledningsvis bemærke, at udvalget finder det vigtigt, at indførselsafgifter pålægges på en sådan måde, at det sikres, at der skabes den størst mulige indenlandske produktion til gavn for både beskæftigelsen og handelsbalancen.

Skatteudvalget kan således fuldt ud tilslutte sig at fritage hele og halve dyrekroppe, der indføres af virksomheder og institutioner med godkendte faciliteter til opskæring af kød, for indførselsafgift.

Formålet med fritagelsen af halve og hele dyrekroppe for indførselsafgift er at fremme beskæftigelsen i Grønland ved at tilskynde til, at arbejdet med opskæring af kød foretages i Grønland.

Skatteudvalget har derfor undersøgt den beskæftigelsesmæssige virkning af forslaget ved at vurdere de høringssvar, som er indkommet til forslaget.

På baggrund af høringssvarene er det svært at give et præcist skøn over den konkrete beskæftigelsesmæssige virkning af forslaget. Det er dog generelt vurderingen, at der i hvert fald for så vidt angår hele og halve oksekroppe vil ske en forøgelse af importen med en øget beskæftigelse til følge.

Skatteudvalget har endvidere undersøgt dels hvor mange virksomheder, der har faciliteteter, der kan blive godkendt til opskæring af kød, dels uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder for slagtere.

Landsstyremedlemmet har oplyst, at han har fået oplyst, at der i Grønland er omkring 20 virksomheder, som vil være i stand til at kunne opskære hele eller halve dyrekroppe. Det drejer sig om slagterforretninger, supermarkeder med slagterafdeling og institutioner.

Vedrørende uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder har landsstyremedlemmet oplyst, at udskæring af dyr indgår i INUILI`s 2-årige grunduddannelse til levnedsmiddelhjælper. I forlængelse af denne 2-årige grunduddannelse foregår slagteruddannelsen i Danmark. Landsstyremedlemmet har fået oplyst, at INUILI for tiden er under ombygning og udvidelse og vil have et nyt slagterilokale klar til brug i sommeren 1999. Skolen får således kapacitet til og er absolut indstillet på at gennemføre den uddannelse og efteruddannelse, som måtte være nødvendig i forbindelse med en eventuel forøget import af dyrekroppe. I den tid INUILI har eksisteret, d.v.s. i 1990`erne, er der færdiguddannet 2 slagtere. og 5 yderligere er under uddannelse.

Skatteudvalget forventer, at importen af hele og halve dyrekroppe af hornkvæg og tamsvin vil stige, når indførselsafgiften bortfalder. Samtidig forventer Skatteudvalget, at importen af færdig produkter af kød, herunder udskåret kød, vil falde.

Dette vil efter Skatteudvalgets opfattelse have en positiv virkning på handelsbalancen, da prisen på importeret færdig produkter pr. kilo alt andet lige er højere end prisen på importerede hele og halve dyrekroppe pr. kilo.

Et enigt Skatteudvalg indstiller hermed det forelagte forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselseafgifter til vedtagelse af Landstinget.

 

Karl Lyberth
udvalgsformand

 

 Laanguaq Lynge (S)

 

Siverth K. Heilmann (A)

 

Otto Storch (A)

 

Manasse Berthelsen (IA)