24. august 1998

EM 1998/23

 

Almindelige bemærkninger

 

Som et led i landsstyrets finanslovsforslag for 1999 foreslås rejeafgiften forhøjet fra 1 procent til 3 procent fra 1. januar 1999. Samtidig foreslås bundfradraget på 4.000.000 kr. pr. skib ophævet.

Forslaget er finanspolitisk motiveret i et ønske om at det producerende rejetrawlerfiskeri som minimum, for adgangen til fiskeriet, finansierer de omkostninger, der er forbundet med fiskerikontrollørordningen, idet netop denne kontrolordning altovervejende er begrundet i det trawlerbaserede rejefiskeri.

Forhøjelse af rejeafgiften m.m. forventes at indbringe er merprovenu på 14 mio. kr. i finansåret 1999 og i budgetoverslagsårene, således at den samlede årlige rejeafgift vil udgøre 20,5 mio. kr. Den forhøjede rejeafgift vil påvirke beskatningen af mandskabshyrer marginalt i negativ retning, ligesom den vil påvirke selskabsskatten, idet selskabet kan fratrække rejeafgiften ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Da selskaberne imidlertid i høj grad udskyder deres skattebetaling via de frie afskrivninger, forventes der ikke et provenutab i de kommende års selskabsskatter.

Afgiftsforhøjelsen vil ikke have administrative konsekvenser.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser


Til § 1, nr. 1

Det foreslås, at afgiften svares med 3 procent af afgiftsgrundlaget


Til § 1, nr. 2

Det foreslås, at bundfradraget på 1 mio. kr. ved opgørelsen af kvartalets afgiftsgrundlag ophæves, og som konsekvens heraf at adgangen til fremførsel af et uudnyttet bundfradrag til det efterfølgende kvartal inden for afgiftsåret ligeledes ophæves.


Til § 2

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. januar 1999.