Den 28. august 1998

EM 1998/36

 

Bemærkninger til forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Sprognævn.

 

Generelle bemærkninger:

Det nuværende grundlag for Grønlands Sprognævns arbejde er Landstingslov nr. 12 af 26. oktober 1989 om Grønlands Sprognævn.

Under Landstingets behandling af betænkning afgivet af embedsmandsgruppen vedrørende landstingets udvalgsstruktur på FM 1995 tilsluttede Landstinget sig betænkningens anbefaling af, at kompetence til at udpege medlemmer til råd, udvalg og repræsentation overføres fra Landstinget til Landsstyret.

Udvalget udtalte som baggrund for overførelse, at "Principielt bør Landstinget så vidt muligt alene beskæftige sig med parlamentarisk arbejde, således at det som Grønlands øverste lovgivende organ fortrinsvis bør udføre lovgivningsarbejde og afholde sig fra at deltage direkte i den beslutningsproces, der henhører under den udøvende magt. Landstingets medlemmer bør så vidt muligt ikke belastes af tunge arbejdsbyrder ved deltagelse i forskellige udvalg og repræsentationer uden egentlig parlamentarisk karakter."

Som følge af Landstingets beslutning skal der foretages en ændring af udpegelseskompetencen i Landstingslov om Grønlands Sprognævn, hvilket er baggrunden for forslaget.

Dette ændringsforslag medfører ingen ændringer i sprognævnets opgaver, men er alene en overførelse af kompetence til at udpege medlemmer af sprognævnet fra Landstinget til Landsstyret.

Forslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser:

Ad § 1

Der kan i det hele henvises til de generelle bemærkninger. Der er i øvrigt ikke ændringer i forhold til den hidtidige § 2, stk 2-3.


Ad § 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1999. Der er udpeget nye medlemmer pr. 1. januar 1998, med virkningsperiode 1. januar 1998 til 31. december 2001. Som følge af, at flere af sprognævnets medlemmer af forskellige årsager ikke længere kan deltage i nævnets arbejde, er der behov for en nyudpegning. Det foreslås derfor, at landsstyret med virkning fra 1. januar 1999 udpeger medlemmer for en 3 årig periode, for tiden 1. januar 1999 til 31. december 2001, hvorefter der igen udpeges medlemmer for den fulde 4 års periode.

Der foretages ikke yderligere ændringer i forhold til den hidtidige § 4.