EM 1998 / 48

 

Bemærkninger til forslag til Landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv.

 

I. Generelle bemærkninger.

På baggrund af en debat på Landstingets vintersamling 1998 nedsatte Landsstyremedlemmet for Erhverv en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for hjemmestyreadministrationen, de grønlandske arbejdsgiverorganisationer, De grønlandske Kommuners Landsforening, KANUKOKA, SULISA A/S og GrønlandsBanken A/S til dels at afdække området for støtteordninger til de såkaldte landbaserede erhverv, dels at fremkomme med forslag til nye ordninger.

Loven er baseret på de forslag og anbefalinger den ovennævnte arbejdsgruppe fremkom med i betænkning om støtte til de landbaserede erhverv, afgivet til Landstingets efterårssamling 1998.

Arbejdsgruppen har især anbefalet

- at der etableres en garantistillelsesordning i forbindelse med lettelse af opnåelse af lån på markedsmæssige vilkår for virksomheder under opstart

- at hjemmestyrets hæftelse begrænses til maksimalt 50 % af lånebeløbet

- at der tilvejebringes mulighed for at kunne stille garanti for lån i forbindelse med generationsskifter, der er i gang, men hvor generationsskiftet blokeres af udefra kommende pludseligt opståede forhindringer

- at der etableres en rådgivningsordning for iværksættere

- at der etableres en ordning med støtte til produktudvikling

- at administrationen af de ovennævnte ordninger overføres til et administrationsselskab.

Lovforslaget er en realisering af arbejdsgruppens anbefalinger.

I forbindelse med forslagets fremsættelse fremsættes samtidig forslag om optagelse af følgende bevillinger på finansloven som konsekvens af lovforslaget.

Til dækning af det værst tænkelige tab på garantistillelse, en tabsprocent på 50 for udstedte garantier, søges for 1999 en bevilling på kr. 4.500.000 til indfrielse af garantier for iværksættere og kr. 1.500.000 til indfrielse af garantier til generationsskifter.

Til produktionsstøtte søges bevilling på kr. 1.000.000 til produktudviklingsstøtte for 1999.

Driftsudgifterne til ordningen anslås til i alt kr. 500.000, hvilket forventes at dække såvel udgifter til administration i administrationsselskab som klagenævnsbehandlingen.

Vedrørende sekretariatsfunktionen for klagenævnet foreslås, at denne placeres i Landsstyrets Lovkontor, hvis integritet i forhold til lovens område ikke vil kunne anfægtes.

Administrationsomkostningerne vedrørende klagenævnsbehandlingen forventes at være på samme niveau som administrationsomkostningerne vedrørende Ankenævnet vedrørende Erhvervsudviklingsstøtte.

Der ses ikke ved oprettelsen af Ankenævnet vedrørende Erhvervsudviklingsstøtte, hvis sekretariatsfunktion allerede er placeret i Landsstyrets Lovkontor og som har en funktion tilsvarende klagenævnets funktion, at være sket nogen ressourceoverførsel, hvorfor dette heller ikke forventes i forbindelse med henlæggelse af klagenævnet til Landsstyrets Lovkontors ressort.

 

II. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser.

 

§ 2, stk. 1

Det er, i forbindelse med generationsskifter, formålet med ordningen at have en mulighed for at kunne gå ind med en garanti i det tilfælde, et ellers normalt fortløbende generationsskifte, af udefra kommende årsager ikke kan gennemføres.

Generationsskifter gennemføres mest hensigtsmæssigt over en årrække og hvis eksempelvis den udtrædende part dør undervejs i forløbet kan eventuelle arvinger ønske at trække så stor en kontant arv ud af virksomheden, at generationsskiftet ikke kan gennemføres og virksomheden eventuelt bukker under.

Med tanke på bl.a. sådanne situationer skal hjemmestyret sammen med de professionelle kapitalformidlere have en mulighed for at kunne hjælpe til at generationsskiftet alligevel vil kunne gennemføres. Der skal efter en professionel vurdering være tale om et generationsskifte, der set ud fra økonomiske vurderinger er fornuftigt at gennemføre.


§ 2, stk. 2

Af hensyn til en hensigtsmæssig styring af Landskassens gældsforpligtelser fastsættes et maksimalt garantistillelsesbeløb for hvert år. Uanset at belastningen for landskassen kun er reel for de situationer, hvor garantien skal indfries, optages på landstingsfinansloven som tekstanmærkning til årets bevilling til lovens formål et maksimalt garantistilllelsesbeløb for det pågældende år.


§ 2, stk. 3

Ved start af virksomhed og generationsskifter ydes kun garantistillelse for op til 50 % af lån, optaget på markedsmæssige vilkår i enten bank, sparekasse, godkendt realkreditinstitut eller i Vestnordenfonden. Listen over finansieringsinstituttyper er udtømmende.

De nævnte finansieringsinstitutter opererer i Grønland. Finansiering tilvejebragt via NORA, SULISA A/S og de kommunale erhvervs- og beskæftigelsesordninger holdes udenfor, idet hensigten med ordningen har været at give garanti for lån på almindelige markedsvilkår. Denne ordning er valgt, for mest muligt at begrænse konkurrenceforvridning på finansieringsmarkedet i Grønland.

Garantien kan maksimalt udgøre 50 % af lånebeløbet. Herved løber det offentlige og de private kapitalformidlere en fælles risiko og fremmedkapitalformidleren har et incitament til at minimere sit eget - og dermed også det offentliges - tab.

Ved at sætte loft over det offentliges risiko sikres, at de professionelle fremmedkapitalformidlere kun går ind med deres kapital, hvis dette efter en professionel vurdering er fornuftigt.


§ 3

Vedrørende produktstøtte gøres opmærksom på, at produktets anvendelighed ikke er begrænset til inden for de landbaserede erhverv. Eksempelvis kan der efter ordningen ydes produktudviklingsstøtte til udvikling af fiskeredskaber og lignende.


§ 4

Vedrørende fiskeri, fangst, landbrug og turismeerhverv er disse undtaget, da der allerede for virksomheder inden for disse erhverv findes andre særlige støttemuligheder.


§ 6

Vedrørende tilsagnet fra professionel finansieringskilde er det et ufravigeligt krav, at der forinden garantien udløses kan opnås tilsagn om at denne del af finansieringen er på plads.


§ 9, stk. 2

Hjemmestyret indtræder ved misligholdelse i det krav, fremmedfinansieringsformidleren har mod skyldnere i forhold til hjemmestyrets hæftelses størrelse.


§ 10

Produktudvikling skal her forstås bredt, idet det omfatter udvikling og videreudvikling af ideer, bygning og afprøvning af modeller, videreudvikling af eksisterende varer og tjenesteydelser mv.

 
§ 12 stk. 2.

Servicekontrakterne følger finanslovsbevillingerne og bortfalder ved finansårets udløb. En konsekvens af dette er, at der skal forhandles og indgås en ny serviceaftale hvert år.

Det er en forudsætning at administrationsomkostningerne ved et administrationsselskabs eventuelle varetagetagelse af administration af nogen ordning efter denne lov for det kommende finansår kan være aftalt så tidligt, at de - med de frister der udmeldes for Landsstyreområdernes bidrag til Landstingsfinansloven - vil kunne indarbejdes i landstingsfinansloven for det kommende år.


§ 13, stk. 6

En sag kan kun påklages een gang.