23. oktober 1998

EM 1998/48

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Markedsudvalg

til anden behandlingen af

Forslag til landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv


Landstingets Markedsudvalg har under behandlingen bestået af


landstingsmedlem Jakob Sivertsen (A), formand
landstingsmedlem Karl Lyberth (S)
landstingsmedlem Ruth Heilmann (S)
landstingsmedlem Finn Karlsen (A)
landstingsmedlem Manasse Berthelsen (IA)


Landstingets Markedsudvalg har behandlet forslag til landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv.

Udvalget kan tilslutte sig forslaget, som det er fremsat af Landsstyret, men skal samtidig knytte følgende bemærkninger hertil.

Ifølge § 7, stk. 2 betinges garantistillelse af en professionel økonomisk vurdering af, at et projekt er fornuftigt at gennemføre. Udvalget skal hertil bemærke, at der ved garantistillelse bør lægges vægt på, at et projekt hænger således sammen økonomisk, at det forventes at kunne give et overskud.

Udvalget har dernæst vurderet spørgsmålet om, hvornår det bliver aktuelt, at den stillede garanti udløses, jvf. forslagets §9. Udvalget har efter samråd med Landsstyremedlemmet noteret sig, at der med denne bestemmelse tænkes på den situation, hvor det for garantien underliggende lån er misligholdt og kreditgiveren vil bringe låneforholdet til ophør.

Det er i denne forbindelse udvalgets opfattelse, at det bør tilstræbes, at udløsningen af garanti så vidt muligt først bliver aktuel, når der ikke længere er udsigt til, at det pågældende projekt kan fortsætte. Landsstyret opfordres til i administrationen af landstingsloven at bidrage hertil.

Endelig skal det bemærkes, at udvalget i forbindelse med sin behandling af forslaget har undersøgt, hvilke muligheder kommunerne har for at yde erhvervsstøtte. I den forbindelse skal udvalget henlede opmærksomheden på de muligheder, der findes ifølge landstingslov nr. 22 af 3. november 1994 om kommuners adgang til at investere i erhvervsvirksomhed.

Med disse bemærkninger overlader Landstingets Markedsudvalg forslag til landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv til Landstingets anden behandling.

 

Jakob Sivertsen (Atassut)
udvalgsformand

 

Karl Lyberth (Siumut)

 

Ruth Heilmann (Siumut)

 

Finn Karlsen (Atassut)

 

Manasse Berthelsen (Inuit Ataqatigiit)